Биологични системи и организация на живата материя

1. Особености на живата матирия, различаваща я от неживата
a) приемане на в-ва/ преработване/ отделяне на отпадъчни в-ва
б) растеж и размножаване
в) дразнимост и реакции/ индивидуално приспособяване/ еволюция
г) координиране/ регулация
Живата материя се отличава от неживата по своята подреденост и сложна организация. Изградена е от последователни равнища на структорна организация – биолотични системи.

2. Биологични системи
а) мезосистема (организмът - основната биологична система):
- повечето ортанизми се състоят от милиони специализирани клитки, които не могат да същестуват самостоятелно.
- строеж на организма: клетките се съдеиняват в единици – тъкани/ тъканите образуват голяма единица – орган/ органите – система от органи – организъм.
- клетките, тъканите, органите и с-мите от органи са на по-ниско равнище от органите (подорганизмови) и не могат да съществуват самостоятелно.
б) микросистема ( клетката – основен двигател на организма)
- клетката е сложно организирана биосистема, изградена от клетъчни органели и молекулни структори
в) макросистема ( биосферата – надорганизмова с-ма) – с-мата е изградена от:
- популациите – основни единици на еволюцията на живата материя
- биоценозите
- екосистемите – елементарни единици, осигуряващи кръговрата на в-вата и потока на енергия в природата

3. Йерархия на биологичните системи
а) всяко равнище влючва по-низшите от него с-ми
б) по-висшите с-ми не са механичен сбор от структори и свойства на съставящите ги подсистеми
в) свойствата на по-висшата с-ма не могат да се опишат чрез свойствата на съставящата я с-ми
г) равностойност на биосистимети – възлово място заемат клетката, организмът и екосистемата.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Стойчо Стоев ( 147) на 10 Октомври 2008
Надявам се да съм ви помогнал с този материал. Успех!