Електростатика (тест)

1.Елекронеутрална метална сфера B отначало се докосва до заредена метална сфера А, след което се доближава до зареден електроскоп C. Тогава листенцата на електроскопа се разтварят още повече. Коя от следните
комбинации за знаците на електричните заряди на А, B и C e възможна?
А B C
а) + + -
б) - - +
в) + + +
г) - + +
2.Коя от следните единици за интензитет на електрично поле е грешна
а) N/C; б)V/m; в)kg.m/s2.C; г) J/C?
3. Електрон се намира в покои в еднородно електростатично поле. върху отсечката, която съединява две точки А и B от една и съща силова линя с потенциали фА и фBАB). В каква посока ще се започне да се движи електронът?
а) Към точка А;
б) към точка B;
в) ще остане в покой;
г) отговорът зависи от това, коя от дветв точки е по близо до електрона.
4. Посочете верния отговор. Ако съпоставим силата на тежестта, която действа на тяло с маса m, и електричната сила деистваща на пробен заряд q, ще остановим, че земното ускорение е аналог на:
а) потенциала ф на полето;
б) интензитета Е на електричното поле;
в) потенциалната енергия на заряда;
г) електричното напрежение.
5.Заредена частица увеличава кинетичната си енергия с 2keV, когато ускорява от напрежение 500V. Изразете заряда на частицата чрез елементарнич електричен заряд е.
а) 250е; б) 4е; в) 2е; г) е/4.
6. Електрон се движи в електростатично поле. В точка с потенциал 500 V електронът има кинетична енергия 500еV. КОлко електронжолта е кинетичната енергия на електрона в точка с потенциал 200 V?
а) 800еV; б) 300еV ; в) 700еV ; г) 200еV .
7. Заредена частица се движи с ускорение а= 4.105 m/s2 в еднородно електростатично поле с интензитет Е= 400 V/m. Определете специфичния заряд q/m на частицата( отношението на зарядя q на частицата към нейната маса m).
а) 1.103 C/kg;
б) 16.107 C/kg;
в) 1.10-3 C/kg;
г) 100 C/kg.
8. Кое от следнбите твърдения е вярно?
Когато проводник се постави в електростатично поле, най-много некомпенсирани електрични заряди се натрупват върху повърхността на:
а) плоските части на проводника;
б) вдлъбнатите части на проводника;
в) изпъкналите части на проводника;
г) Незвисимо от формата на проводника всички заряди се рзпределят равномерно върху неговата повърхност.
9. Посочете верния отговор. Ако съпоставим електричната сила, която действа на точков заряд в еднородно електростатично поле, и силата на тежестта, ще установим, че електричния потенциал е аналог на:
а) височината h ;
б) потенциалната енергия mgh ;
в) земното ускорение g ;
g) gh
10. Кой от следните кондензатори има най- малък капацитет?
а)2. 10-6 F; б) 200 pF; в) 2.10-9 F; г)20 nF.
11. Плосък кондензатор с капацитет 2 nF е свързан към батерия с напрежение 10 V. Какъв електричен заряд ще пренине през батерията, ако разстоянието между електродите на кондензатора се намали 3 пъти?
а) 40 nC; б) 20 nC; в) 60 nC; г) 20C
12. От зареде плосък кондензатор, който не е свързан към батерия се изважда диелектрикът. КОе следните твърдения е вярно?
а) Капацитетът на кондензатора ще нарасне;
б) зарядът на кондензатора ще нарасне;
в) напрежението на кндензатора ще нарасне;
г) интензитетът на електричното поле между електродите ще намалее.
13. Кое от следните твърденоя е вярно? Спонтанната поляризация е характерна за:
а) металте;
б) всички диелектрици с полярни молекули;
в) всички диелекрици с неполярни молекули;
г) сегнетоелектриците.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

michelle ( 186) на 09 Септември 2012
Хора, наистина, някой може ли да даде отговори?
Леси ( 2) на 24 Ноември 2011
Отговори има ли?