„Проглас към Евангелието" - тест

„ПРОГЛАС КЪМ ЕВАНГЕЛИЕТО"
ЧИТАТЕЛЯТ ПО ПЪТЯ КЪМ ТЕКСТА

1.Към кой жанр в старобългарската литература може да бъде причислена творбата „Проглас към Евангелието" според начина на организиране на речта и предназначението на текста:

а)поучително слово (ораторски жанрове);
б)кратко (проложно) житие (прозаически жанрове);
в)култова поезия;
г) извънкултова декламационна поезия.


2.Творбата е наречена „проглас" към Евангелието, защото е:

а) своеобразно поетическо въведение към превода на Изборното евангелие;
б)сбит преразказ на основните библейски текстове;
в)похвално слово за четиримата евангелисти;
г)предназначена за изпълнение по време на богослужебен ритуал чрез формите на източноправословнато осмогласно пеене.


3.Въпреки споровете, за най-вероятен автор на „Проглас към Евангелието" се счита:

а) свети Константин Философ;
б)свети Методий;
в)свети Климент Охридски;
г)свети Константин Преславски.


4.Кой композиционен елемент не е използван в художествената структура на
„Проглас към Евангелието":

а)патетично обръщение към славянството;
б)разгърнато сравнение с човешките сетива;
в)притчи (на апостол Павел и на поета);
г) молитва към Светата Троица.


5.Кой е най-убеднтелният аргумент, подкрепящ твърдението, че творбата вероят¬но е създадена през IX век:

а)авторът сам посочва конкретната година на написване на произведението;
б) текстът убедително се свързва с две важни исторически събития от IX в. - създаването на славянската писменост и приемането на християнството от славянските народи;
в)поетът изпитва гордост от създаването на българската държава;
г)падането на България под византийско робство поражда гняв и страдание у средновеювния автор.


6. „Проглас към Евангелието" има ясен диалогичен характер, който се превръща в вен смислотворев фактор. Към кого е насочена творбата:

а)защитниците на триезичната ерес;
б)старобългарските книжовници;
в) всички славяни, целия славянски народ;
г)църковните свещенослужители.


7.„Проглас към Евангелието" е творба, в която се славословят:
Посочете неточния отговор!

а) създателите на славянската писменост;
б)християнската вяра;
в)духовността;
г)буквеното слово.


8.В началото и в края на творбата средновековният автор въвежда образа на:

а)свети Павел;
б) Исус Христос;
в)свети Константин Философ;
г)четиримата евангелисти.


9.Защо „буквеното слово" е свято за автора на „Проглас към Евангелието":
Посочете неточния отговор!

а)„буквеното слово" е дар от Бога;
б)създаването на писмеността е боговдъхновено дело;
в) писменото слово има изключително значение за развитието на книгопечатането;
г)с буквеното слово може да се открие пътя към Бога, да се защитят хората от нечестивото.


10.Какво възвестява Прогласът на славяните:

а)изграждането на нова славянска държава;
б)идването на Спасителя;
в) възможността да открият Бога със създадената писменост;
г)опасността от появилите се ереси.


11.Чрез какви изразни средства средновековният поет н мислител успява да съчетае възторга си от създаването на славянската писменост и убедителността на аргументите в защита на „буквеното слово":
Посочете неточния отговор!

а)символи на вярата;
б)градация;
в)афоризми и метафори;
г) природни картини.


12.Според автора на „Проглас към Евангелието" „буквеното слово" има огромно
значение в живота на хората, защото е:
Посочете неточния отговор!

а)извор на знания за живота и бога;
б) начин да бъде установено културното превъзходство на славяните;
в)път за приобщаване към родната и световната култура;
г)средство за борба срещу противниците на славянската писменост - еретици и триезичници.


ПЕТ ВЪПРОСА ВЪРХУ ОТКЪС ОТ ТВОРБАТА


Вие, които търсите красотата на душите,
вижте, любете и радвайте се;
а вие, които искате да отхвърлите безброя грехове -
и да отмахнете тлението на тоя свят,
та така да намерите райски живот
и да избегнете от пламтящия огън -
слушайте сега с целия си ум,
слушайте, цял славянски народе,
слушайте словото, защото от бога дойде,
словото, което кърми човешките души
словото, което крепи сърцата и умовете
словото, което подготвя да познаем бога.


(прев. Емил Георгиев)

13.Кои са двете взаимносвързани теми, изключително актуални през IX век, които са съчетани в творбата:

а) християнството и славянството;
б)християнството и българската държава;
в)езичеството и прабългарите;
г)езичеството и славяните.


14.Чрез използването на какви художествени средства е постигната диалогичността:
Посочете неточния отговор!

а) реторични обръщения;
б) акростих;
в)повторения;
г)повелителни глаголни форми.


15.Кой е най-подходящият синоним, с който може да бъде заменена подчертаната дума в израза „И да отмахнете тлението на тоя свят":

а)страданието;
б)вечното;
в) преходното;
г)горенето.


16.Повторенията в началото на стиха на думите „слушайте" и „слово" е:

а)епифора;
б)анафора;
в)метафора;
г)литота.


17.Звукописът в думите „слушайте", „славяни" и „слово" се нарича:

а)литерация;
б)асонанс;
в)анжамбман;
г)метонимия.


ЗАГАДКАТА - ТАЙНСТВЕНИЯТ ЛАБИРИНТ НА ТЕКСТА

18.За средновековния автор „буквеното слово" е:
... от бога е даден тоя дар, дар божи за дясната част, дар за душите, който никога не тлее, за онези души, които го приемат. Кои от хората са „дясната част":

а)славяните, които са се разселили вдясно от светите места;
б)грешниците, които ще изтърпяват наказанията си от дясната страна;
в)аведниците, които стоят вдясно от Христос, както той стои отдясно на Своя Отец;
г)книжовниците, обитаващи дясната страна на храма.


ЛИТЕРАТУРНИТЕ ТЕРМИНИ - ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ

Притча - нравоучителен разказ, който се тълкува преносно; мъдро, поучително изречение.

19.Кой от следните изрази в „Проглас към Евангелието" не е притча:

а)„Безкнижната душа мъртва се явява у хората";
б)„Предпочитам да изрека пет думи, / но и всички други да разберат, / отколкото хиляди неразбрани думи";
в) "Голи са без книги всички народи";
г) „Кой може да каже всички притчи, / които изобличават - без книги - езичниците".


Ритмика - от гр. rhythmikos - строен, размерен, ритмичен; начин за изграждане на ритъма на стиха; стихотворен ритъм.

20.„Проглас към Евангелието" се състои от 108 стиха. Как се изгражда ритмиката на творбата:

а)чрез умелото използване на рими;
б)чрез редуването на ударени и неударени срички в стиха;
в)чрез еднаквия брой срички във всеки стих (изосилабизъм);
г)чрез пренасянето на смисъл от края на стиха в началото на следващия (анжамбман).Отговори:
1-г,2-а,3-а,4-г,5-б,6-в,7-а,8-б,9-в,10-в,11-г,12-б,13-а,14-б,15-в,16-б,17-а,18-в,19-г,20-в

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

БЛАГОВЕСТ ( 60) на 30 Април 2008
БЕЗ КОМЕНТАР