Обхват, насоки и задачи на анализа

Стопанската дейност представлява процес на интеграция и рационално използване на производствените ресурси за създаването на определен продукт с цел реализация на пазара и получаване на печалба. Производството е резултат от комбинирането на първичните фактори – земята и труда с капитала и предприемаческата енергия като вторични фактори на производствения процес.

Капиталът на всяка стопанска единица съществува в две основни форми – паричен и веществен капитал. Паричният капитал не участва пряко в производствения процес. Той се осъществява в средства и предмети на труда, които в своята съвкупност формират средствата за производство на стоки и услуги. Осъществяването на стопанската дейност е невъзможно без наличието на капитал, материализиран в необходимите за производството сгради, машини, трайни насаждения, животни, семена, торове, препарати, горива, фураж и други материално-веществени средства за производство. Тяхната решаваща роля в производствения процес с основа и причина за вниманието на икономическия анализ към състоянието и използването на капиталовите ресурси.

 

В зависимост от начина на функциониране и възпроизводство осъщественият в средства за производство капитал се дели на основен и оборотен.

Материалните носители на основния капитал участват многократно в производствения процес, запазват натурално-веществената си форма и пренасят на части своята стойност в стойността на произведената продукция чрез амортизационните отчисления. Според Закона за счетоводството те се отчитат в активите на счетоводния баланс като дълготрайни активи и се делят на три основни групи: материални, нематериални и финансови.

Материалните носители на оборотния капитал се включват еднократно в производствения процес, губят изцяло натурално-веществената си форма и пренасят наведнъж цялата си стойност в стойността на произведения продукт. В актива на баланса се отчитат като краткотрайни активи, групирани в следните четири групи: материални запаси и готова продукция на склад (включително незавършено производство, млади животни и животни за угояване), краткосрочни вземания и инвестиции, парични средства и разходи за бъдещи периоди.

В настоящата тема вниманието се фокусира главно върху анализа на основните средства за производство в селското стопанство, представени счетоводно в групите на дълготрайните материални активи (ДМА). Причината е, от една страна, решаващата роля на дълготрайните активи като елемент на материално-техническата база на производството. От друга страна интересът се определя от специфичната веществена форма и начина на участие в производствения процес. И на трето място: икономическото значение и влиянието на краткотрайните активи са предмет на по-подробно изучаване при анализа на разходите и себестойността на производствената продукция. Те се включват непосредствено в осъществяваната от стопанството дейност и до голяма степен предопределят равнището на неговите производствено-икономически резултати.

Основните задачи на анализа на материалните капиталови активи на земеделските стопанства се свеждат до следното:

- оценка на състава, структурата и динамиката на активите.

- анализ на качественото състояние на активите.

- анализ на осигуреността с дълготрайни активи.

- анализ на използването и ефективността на активите.

- анализ на материалните запаси на стопанството.

Анализът на дълготрайните материални активи отразява състоянието и развитието на материално-техническата база на земеделските стопанства като основа за осъществяването на ефективно и конкурентно производство.

Аналогични задачи се решават и при анализа на краткотрайните активи на стопанството, най-голямо значение от които имат материалните запаси. Те заемат основния дял от краткотрайните активи и имат важно значение за нормалното функциониране на земеделското стопанство, тъй като чрез тях се осигурява ритмичност и непрекъснатост на производствения процес. Голяма част от материалите могат да се отнесат към технологичните резерви на производството – семена, торове, препарати, резервни части. Поради естествената продължителност на биологичния възпроизводствен процес значителна част от краткотрайните активи са под формата на незавършено производство, млади животни и животни за угояване.

Основният проблем при анализа на краткотрайните активи е непроизводителното блокиране на парични средства, което се отразява негативно върху тяхното използване и ефективността на производството.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.