Фактори на земеделското производство

1. Същност и особености на производствените фактори в земеделието.

 

 

Производствените фактори в земеделието са съвкупност от елементи, съчетани по определен начин, които участват в земеделския производствен процес, с цел производство на земеделски продукти или оказване на земеделски услуги. В земеделския производствен процес те участват под формата на ресурси. Ролята на ресурси могат да играят всички природно дадени или придобити блага, с помощта на които могат да се произвеждат стоки и да се оказват услуги. Включени в реалния земеделски производствен процес те се превръщат в негови фактори.

 

Земеделската земя е основен фактор на земеделското производство. С нейна помощ се отглеждат културните растения, защото тя може да ги снабдява с вода, въздух и минерални вещества. Земята като ресурс е разположена в пространството и на определена географска ширина, което означава, че върху качеството й на ресурс решаващо влияние оказват природно-географски фактори, каквито са климатичните условия, слънце греенето, водата, въздухът и др. В своята съвкупност те формират факторът природа, които има решаващо влияние за развитието и отглеждането на културните растения и домашните животни, които са биологичните фактори на земеделското производство. Като биологични организми те имат определени изисквания към природните условия, наличието на които, е задължително за включването им в производството и за превръщането им в негови фактори.

 

Следващия важен фактор на земеделското производство е трудът. Земеделският труд е съвкупността от духовните и физическите усилия, които хората влагат в земеделския производствен процес за извършването на определени операции и дейности, с цел получаването на земеделски продукти и услуги.

 

Третият важен фактор, без който земеделският производствен процес не може да протече, е аграрният капитал. Той участва в производствения процес под формата на земеделски машини, технологично оборудване, транспортни средства, инфраструктурни съоръжения и инвентар, семена, торове, препарати и др. Докато земята и трудът са природно дадени фактори на земеделското производство, капитала се придобива. Той съществува в парична и веществена форма. Капиталът се изразява в парични ресурси, с помощта на които могат да се придобият други ресурси на земеделското производство и да се осъществи производството на продукти и услуги. Вложени в производството под формата на други средства за производство, аграрният капитал облекчава земеделския труд. На тази основа рязко се повишава продуктивността на останалите фактори на земеделското производство.

 

 

2. Класификация на производствените фактори в земеделието.

 

 

Първото деление на факторите на земеделското производство е според това дали са природно дадени или придобити. По този признак факторите се делят на:

 

Първо. Първични фактори на земеделското производство – такива са земята, природата, културните растения и домашните животни, земеделският труд. Тези фактори са природно дадени и нямат стойност.

 

Второ. Вторичните фактори на земеделското производство – към тях се отнася аграрния капитал, защото той се придобива в паричната му форма и след неговото инвестиране приема веществената си форма. Към вторичните фактори се отнася и общообразувателната и специалната подготовка на земеделския труд.

 

Отрасловите характеристики на производствените фактори в земеделието позволяват те да бъдат класифицирани и според техните особености. По този признак те се делят на:

 

Първо. Невъзпроизводими фактори на земеделското производство – към тях се отнасят земеделската земя и природно-климатичните условия с всичките им съставки.

 

Второ. Биологични фактори на земеделското производство – към тях се отнасят културните растения и домашните животни.

 

Производствените фактори на земеделското производство могат да се класифицират и според начина, по който пренасят своята стойност върху стойността на новосъздадения земеделски продукт или оказвана услуга. По този признак те се делят на:

 

Първо. Фиксирани фактори – такива са земеделските машини, технологичното оборудване, стопанските сгради и съоръжения, продуктивните и работните животни, трайните насаждения и стопанския инвентар. Те остават относително постоянни за определен (продължителен) период от време, поради дълготрайния характер на тяхната употреба, като пренася на части своята стойност върху стойността на произведената продукция или оказаната услуга.

 

Второ. Променливи фактори на земеделското производство – това са ресурсите, които се използват текущо, участват еднократно в производствения процес и пренасят изцяло (наведнъж) своята стойност върху новопроизведения продукт и оказаната услуга. Към тях се отнасят семената, торовете, препаратите, горивата и другите материали.

 

 

3. Отраслови и обществено-икономически характеристики на факторите на земеделското производство.

 

 

Количеството на необходимите променливи фактори на производството се определя на произведената продукция или оказана услуга, Едновременно с това продуктивността на факторите на производството зависи от съчетаването им в определени съотношения. Съотношението на ресурсите, вложени в производството на даден земеделски продукт или оказана услуга, зависи от технологията на производството и цялостното агротехническо равнище на земеделието.

 

Продуктивността на културните растения и домашните животни зависи от биологичния им потенциал. При отделните сортове и поради той е различен, но едновременно с това зависи и от технологията на отглеждане и от количеството на други вложени ресурси. От гледна точка на природните дадености, част от ресурсите са ограничени и това налага най-ефективното им използване. Този фактор в най-голяма степен се отнася за земеделската земя. Основните характерни белези на земеделската земя в качеството й на ресурс на земеделското производство са ограничеността й, фиксираността й в пространството, конфигурацията й, разположеността й по отношение на пазарите, центровете за снабдяване и преработване на земеделската продукция. Те се отразяват съществено върху продуктивността на останалите фактори на производството, върху неговата конкурентоспособност, ефективност и рентабилност.

 

Размерите, качеството и отдалечеността на земеделските земи, включени в стопански оборот зависят от пазара, от неговата емкост и от условната продуктивност на единица поземлена площ. Потребностите на вътрешния и външния пазар определят и налагат включването в стопански оборот и на земи с крайно ниска продуктивност. Това обстоятелство има изключително значение за обществено признатите разходи, за цените на земеделските продукти и за цялата съвкупност на поземлените отношения. Във всички случаи, когато обществените потребности са наложи включването в стопанския оборот на земите с най-лошо качество, културите с най-ниска добивност и животните с най-ниска продуктивност, то те определят обществено-необходимите разходи за производството на единица продукция или услуга и цените на земеделските продукти и услуги. Трябва да се има предвид, обаче, че това обстоятелство е винаги налице, защото е невъзможно постиженията на науката в селекцията и генетиката, в племенно подобрителната и развъдната дейност да станат масови и да покрият стопроцентно потребностите от тези ресурси само с първокачествени сортове и породи. Потенциалът на биологичните ресурси постоянно се развива и подобрява, но независимо от това обществените потребности винаги налагат включването в оборот на по-ниско добивни култури, на по-ниско продуктивни животни и на земя с по-лоши агротехнически качества.

 

Изключителна важна характеристика на ресурсите в земеделието е по-ниска им взаимозаменяемост и взаимодопълняемост в сравнение с ресурсите, използвани в други отрасли и дейности. За ресурсите в земеделието е характерна крайно ниската им мобилност, което в много случаи прави възможно тяхното използване само, или предимно в земеделието.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.