Финансов анализ

Показатели за ликвидност, рентабилност, обръщаемост и задлъжнялост.

1. Същност на разходите – от финансово счетоводна гледна точка разходите водят до намаляване на активите на фирмата с цел реализиране на определена икономическа изгода. Финансовата концепция за съотношението приходи-разходи гласи, че приходите трябва да превишава разходите с цел реализиране на положителен финансов резултат (печалба).
2. Класификация на разходите.
а) Според икономическата им същност ги разделяме на:
см.от.гр.60 – разходи за материали
- разходи за външни услуги
- разходи за амортизация
- разходи за заплати
- разходи за осигуряване о т.н.
б) В зависимост от използването на производствените мощности и определящия се от това обем на производство ги разделяме на постоянни и променливи.
В зависимост от това как се отнасят в себестойността на отделните изделия ги разделяме на преки и косвени.
В зависимост от производствения процес материално веществения вид на изделията ги разделяме на основни, допълнителни и спомагателни.
Според закона на счетоводството и счетоводните стандарти разделяме разходите на:
- основни производствени разходи
- разходи организация и управление
- разходи за продажби
3. Характеристика на приходите – приходите са паричен израз на пазарната оценка на производствените разходи и потребителските качества на реализираните стоки и услуги. Тяхната стойност зависи от обема на продажбите и реализационната цена на единица продукт. От финансова гледна точка предназначението им е да възмездяват разходите, а с превишението на тяхната стойност да осигуряват печалба
4. Планиране на печалбата – основните етапи са:
- планиране на печалбата
- определяне на равнището на разходите и тяхната структура – тук водещата диференциация на разходите е на псотоянни и променливи разходи. Планирането на печалбите се базира на зависимостта м/у обема на производството и постоянните и променливи разходи на фирмата. Подходящ момент е определянето на критичния обем на прозиводството.
Показатели за ликвидност – ликвидността характеризира способността на фирмата да посреща текущите си или краткосрочни задължения с помощта на разполагаемите текущи (разполагаеми) активи. ИЗЧИСЛЯВАНЕ на показателите за ликвидност съпоставяме КА или част от тях с краткосрочните задължения на фирмата. ОСНОВНИТЕ показатели са 4:
1. Кол= КА/КЗ
2. Кбл= (КА-МЗ)/КЗ
3. Кфл=ФС
КЗ
4. Кал= ПС/кз
Показатели за рентабилност:
1.Рт= НП
НПП
2.РтСК= НП
СК
3.РтПК= НП
ПК
4.Рт активи= НП
Активи
5. Модел на Дюпн: Рт к-л=Кок-л. Рт продажби
Показатели за обръщаемост:
1. Ко= НПП/СНКА
2. Кн= СНКА/НПП
3. До= СНКА/НПП x 360
4. E=NPP(D1-Do)/360
Показатели за задлъжнялост:
Дългосрочна задлъжнялост= (ДЗ+лизинг)
постоянен к-л -> ДЗ+СК+лизинг
Златно правило!!! Дългосрочните активи трябва да се финансират от постоянен к-л,т.е. от дългосрочни източници.
1. Дълг/СК=(ДЗ+лизинг)/СК
2. Кзадлъжнялост=Пасиви/СК
3. Кза покритие на дълга=СК/Пасиви
Сумата привлечения капитал (пасивите) не трябва да превишава два пъти сумата на собствения к-л
ПК 2: 1 СК
4. Кфн=СК/К

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.