Едноличен търговец (ЕТ)

Едноличният търговец е първият вид търговец уреден в ТЗ. Това е най масовият вид търговец. Това е така защото:

  • Първо- не се изисква първоначален капитал при започването на дейността;
  • Второ- най-малко са формалностите при регистрация;
  • Трето- най-ниски са таксите при регистрация.

 

Съществуват и някои недостатъци.

ЕТ е физическо лице това лице отговаря за задълженията на търговеца към кредиторите с цялото си лично имущество.ЕТ е уреден от чл.56 до чл.60 а от ТЗ, определението за ЕТ е в чл.56 от ТЗ . Като ЕТ може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната. Само физическо лице може да бъде ЕТ. Изисква се то да е способно т.е. да е навършило 18 год.и да не е поставено под запрещение, по изключение на навършилите 16 год., сключили граждански брак с пълнолетен. ЕТ може да бъде при наследяване предприятието на починал ЕТ, гражданството на лицето е без значение и чужденци могат да се регистрират като ЕТ. Условие за това е да имат местожителство в страната. Под местожителство се разбира лицето да живее на територията на страната през по-голямата част от годината.

 

В чл.57 и чл.58 ал.2 и ал.4 от ТЗ са въведени някои ограничения за придобиване на качество на ЕТ. Не може да бъде ЕТ лице което:

-е в производство за обявяване в несъстоятелност.Производството за обявяване в несъстоятелност се открива с решение на съда по не състоятелността за търговец който е не правоспособен.

-е не възстановен в правата си , не състоятелен, основна последица от обявяването в несъстоятелност е забраната обявена несъстоятелност да извършва търговска дейност като ЕТ. Забраната отпада само при възстановяване правата на обявеният в несъстоятелност, с не възстановените права не могат да бъдат ЕТ;

-е осъдено за банкрут. Банкрута е вид престъпление по чл.227 от НК . Осъждането за банкрут се извършва от съда.

-е лишено от правото да упражнява търговска дейност. Лишаването от права да се извършва някаква дейност или да се упражнява професия е вид наказание по чл.37 ал.1 т.7 от НК, налага се от съда за извършено престъпление с влязла в сила присъда.

-е регистрирало вече фирма като ЕТ

Липсата на ограничение по чл.57 и чл.58 ал.2 и ал.4 се удостоверява с писмена декларация . Други документи не се изискват. В декларацията лицето е длъжно да удостовери истината в противен случай се носи наказателна отговорност за престъпление по чл.313 от НК. Фигурата на ЕТ възниква след вписването му в ТР. За целта лицето подава писмено заявление по образец. Към заявлението се прилагат:

1-образец от подписа на лицето под формата на писмена декларация;

2-декларация за липса на ограничения по чл.57 и чл.58 ал.2 и ал.4 от ТЗ

3-декларация за вярност на данните;

4-документ за платена такса

Заявлението и приложените към него документи се разглеждат от длъжностно лице, по регистрацията служител.Подписва се ако са спазени законовите изисквания, с решение длъжностното лице по регистрацията вписва ЕТ в ТР. В регистъра се вписват:

1-името местожителството и адресът на лицето и ЕГН

2-фирмата под която ще се извършва дейността, необходимото съдържание на фирмата на ЕТ е посочено в чл.59 от ТЗ, тя трябва да съдържа без съкращение личното и фамилното или личното и бащиното име на лицето с което то е известно в обществото;

3-седалището и адресът на управлението на дейността;

4-предметът на дейност

След вписването му в ТР, ЕТ е пълноправен търговец, плаща данъци по закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ЕТ съществува до заличаването му от ТР, съгласно чл.60 а от ТЗ

Вписването на ЕТ се заличава от ТР в следните случаи:

1-при прекратяване на неговата дейност;

2-при установяване на местожителството на лицето в чужбина

3-при смъртта на лицето ,заявлението за заличаване на вписването на ЕТ в ТР се подава от наследниците на починалия.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.