Методи за амортизация

Амортизационните отчисления са начин за пренасяне на стойността на дълготрайните активи на части в/у разходите за производство и цените на стоките (в готовата продукция). Методи за амортизация са два вида –линейни и нелинейни:
Линеен метод (са данъчно признати) на амортизация – прилага се една и съща амортизационна норма пред целия срок на амортизация на актива ГАН= 100/ годините на използване на актива. В закона за корпоративно и подоходно облагане има линейни допустими годишни норми за амортизация за съответните групи активи и те се разделени в седем групи:
1. Сгради – 4% ГАН
2. Машини, оборудване (производствено) и апарати – 30% ГАН
3. Транспортни средства без автомобили – 10% ГАН
4. Компютри, периферни устройства, софтуерни права, мобилни и телефони – 50% ГАН
5. Автомобили – 25% ГАН
6. ДНА с ограничен срок на използване съгласно договорни отношения – 33,3% ГАН
7. Други активи – 15% годишна амортизационна квота
Нелинейни методи – обикновена са дегресивни, т.е. в началото на срока на използване на АН е по-висока и намалява към края на срока.
Константно дегресивен метод – при него амортизационната норма е постоянна, завишена с коефициент за дегресия 1,5 или 2 и се прилага спрямо остатъчна стойност.
Неравномерно дегресивен метод – при него амортизационната норма (АН) намалява по предварително зададена дегресия и се прилага спрямо амортизационната норма.
Методи на сумата за числата – АН се определя като броя на оставащите години до края на експлоатационния срок на актива се разделя сумата от номерата на годините през срока на експлоатация.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.