Методи за оценка при капиталово бюджетиране

Метод на ННС (нетна настояща стойност)– с изискуема норма на възвръщаемост се дисконтира НПП, включващи нетната печалба на амортизационните отношения и се сравняват с първоначалните инвестиционни разходи.

 

Съществуват три варианта на нетната настояща стойност:

 

1) Когато е по-голяма от 0 резултатът е повишаване на фирмената изгода, т.е. финансовия резултат е положителен.

 

2) Когато ННС е равна на 0, а реалната възвръщаемост е равна на изискуемата. Това крие риск при неблагоприятни пазари и по-малки входящи ПП от прогнозираните, инвестицията ще стане отрицателна.

 

3) Когато ННС е по-малка, инвестицията не е изгодна, да се търси друга алтернатива за инвестиране.

 

При избор между повече от едно алтернативни вложения се избира инвестиция с най-голяма ННС.

 

Метод на вътрешната норма на възвръщаемост (IRB):

 

ВНВ е този процент, при който ННС на инвестицията става равна на 0. Това е реалната доходност на едно капиталовложение. ВНВ се изчислява като процес на проби и грешки по следната формула:

 

-C + E . NCF = 0

 

t=1 (1+r)t

 

r – коефициент на рентабилност на инвестицията

 

Трябва да се намери такава такова значение на r, при което ННС да стане равна на 0, r = 39%.

 

Ако ВНВ е по-голяма от изискуемата норма на възвръщаемост, инвестиционният проект е с по-висока доходност от аналитични като риск вложения, т.е. очакванията на инвеститора ще бъдат надминати.

 

Ако ВНВ е по-малка от изискуемата то инвестицията ще доведе до отрицателна ННС, което налага тя да бъде отхвърлена.

 

Срок на откупуване на инвестицията:

 

Това е периодът на изплащане на капиталовложението. Нека направим срока на откупуване на инвестицията на фармацевтичната компания. За целта представяме инвестиционните разходи и НПП в таблица.

 

Индекс на рентабилност:

 

Представлява съотношението м/у сумата от настоящите стойности на негенерираните нетни парични потоци и сумата от настоящата стойност на направените инвестиционни разходи. Той показва какъв е ефекта от единица инвестиран капитал.

 

Когато ИР е по-висока от 1 капиталовложението е печелившо, когато е по-малка от 1 разходите вложени в проекта надвишават очакваните финансови изгоди и проектът трябва да бъде отхвърлен. В нашия случай е по-висока от 1 което потвърждава икономическата целесъобразност на инвестицията.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.