Ултравиолетови лъчи - приложение в медицината

Електромагнитното лъчение с дължина на вълната в диапазона 10-380nm се нарича улравиолетова светлина. Горната граница на ултравиолетовите лъчи съвпада с долната граница на видимата светлина. Ултравиолетовото лъчение около долната си граница се припокрива частично с дълговълновото рентгеново лъчение.

Наред с топлинното си лъчение, силно нагретите тела излъчват видима и ултравиолетова светлина. Видимата и ултравиолетова светлина се излъчва също и при явлението луминисценция, когато някакъв вид енергия различна от топлинната, възбужда атомите и молекулите на тялотои ги кара да светят.

Поради това, че късовълновото ултравиолетово лъчение се поглъща много силно от въздуха и се разпространява на значителни растояния само във вакуум, то е наречено вакуумен ултравиолет. Тои е силно представен в електромагнитното излъчване на слънцето. Има силно карциногенно действие върху човека. За щастие, не достига до земята, понеже се поглъшта от озоновия слой на атмосферата. Всичко това обуславя непрекъснатия интерес на световната научна общност към тъй наречените “озонови дупки”, появяващи се в резултат на екологич-но несъобразени производства.

От медицинска гледна точка, дълговълновото ултравиолетово лъче-ние се разделя на три диапазона:

Зона А: Дължина на вълната /315-380nm/

Ултравиолета от зона А има изразено антирахитно действие, което определя неговото приложение в педиатрията. Ефекта е на базата на фотохимична продукция на витамин D от неговия предшественик.

Зона В: Дължина на вълната /280-315nm/

При по-дълго въздействие това ултравиолетово лъчение предизвиква предизвиква възпалителна реакция на кожата, водеща с известно закъснение до нейното зачервяване /еритема/. Притежава закаляващ лечебен ефект, когато се използва в малки дози.

Зона С : Дължина на вълната /200-280nm/

Ултравиолетовите фотони от зона С денатуират белтъците и нуклеи новите киселини . Това има бактерициден ефект. При човек предиз- виква мутации и канцерогенеза. С такива ултравиолетови лъчи се извършва стерилизация на въздуха в големите помещения, както и на прибори и инструменти.

Чрез ултравиолетовата светлина се установява наличието на флуо- ресциращ материал, който присъства при някои заболявания /като гъбични заболявания на кожата/.

Ултравиолетовата светлина също се използва в комбинация с фотосеналбилизиращи агенти като 8-метокoлпоорален, за лечение на поориазис. При това лечение цялата повърхност на кожата се облъчва многократно с улравиолетова светлина.

В медицината се използват живачни лампи като изкуствен източ-ник на ултравиолетови лъчи. Те се състоят от стъклен балон, напра-вен от кварцово стъкло /тъй като обикновеното стъкло поглъща ултравиолетовите лъчи /, запълнен с газ и капки живак . През газа се електричен ток и живакът се изпарява. Под действието на елек-тричния ток получините живачни пари започват да светят –луми-несценция.

Ултравиолетовите лъчи са полезни за човека. Те предизвикват пигментация на кожата и образуване на витамин D, който очаства в изграждането на костната система. Ултравиолетовото излъчване се използва при луминесцентния анализ. Изследваната смес се облъчва с ултравиолетово лъчение, което предизвиква луминесцентно светене. По луминесцентния спектър се прави анализ на съдържанието на сместта и могат да се открият много малки количества от някои вещества. Този анализ се използва в криминалистиката, музейното дело, археологията и други.

Предозираното ултравиолетово лъчение предизвиква фотодермати-ти, явления от централната нервна система ( главоболие, световъртеж , възбуда, отпадналост, умора ), фотосензибилизация и кожен рак ( при комбиниране с фотохимични вещества ) и електроофталмия.

За предпазване от ултравиолетовите лъчи се предприемат мерки изолиране на източниците ултравиолетова радиация в специални ка-бини; боядисване на киноснимачните зали с поглъщащи лъчите бои; използванена очила и мазила поглъщащи или отразяващи лъчите; автоматизация, механизация и херметизация на процесите, при които се образуват фотоактивни химични вещества.

В неголеми дози ултравиолетовите лъчи са благоприятни за разви-тието на организмите. Те действат укрепващо на здравето на човека, стимулират растежа на растения и животни и имат бактерицидно действие. Освен за организмите, ултравиолетовите лъчи са важни в криминалистиката, археологията, луминисцентната дефектоскопия. Луминисценцията под действие на ултравиолетови лъчи намира приложение в луминесцентните лампи за получаване на “ дневна светлина ”.

Фреонът, съдържащ се във флаконите със спрейове и използван в някои хладилници, разрушава основния слой, което води до появяване-то на “озонови дупки ” и пряко навлизане на ултравиолетови лъчи. Ето защо днес усилията на учини и произведителие е разкото намаля-ване използването на фреон и замяната му с други подходящи газове. За един по-чист и по-добър свят!


Използвана литература:

1.Медицинска физика – Иван Иванов – Стара Загора – 2002г.
2.Материали от интернет


Изр. Диана Василева 10а №9
Пр. Г-жа Тонка Иванова

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Boris ( 2) на 23 Март 2016
Толкова неграмотно написана статия не съм чел никога през живота си.