Ренесанс

1. Ренесанс - най-забележителната епоха в развитието на европейската цивилизация. Ренесанс означава възраждане и се отнася към Възраждането на античната културна традиция на новите времена. В България е възприето тази епоха да бъде наричана Възраждане

а) всестранен разцвет на културата, изкуството, науката и литературата
б) опозиция Ренесанс-Средновековие - проявява се характера на доминиращия тип култура в двете епохи. През средните векове определяща роля играе теоцентричното мислене, според което светът е организиран съобразно божествената воля и разум. За Ренесанса основополагащ принцип е антропоцентризма. Според него висша ценност на битието е човека, неговата предприемчивост, амбиция и лични качества. Така се ражда идеологията на Ренесанса, известна като хуманизъм.
в) хуманизъм - идва от латинската дума хомо (човек) и означава, че в центъра на ценностната система се поставя човека

2. Идеалът за универсалния човек - основополагащ идеал. Може да се твърди, че се възражда античната калокагатия, т.е. идеалът за хармоничен, съвършен човек. Образно казано това е странното съчетание на физическата хубост на Аполон и нравственото съвършенство на Христос

3. Поява и хронология - Ренесансътт не се развива еднолинейно. В различните страни той се появява в различни моменти и чрез разнообразни модификации

а) Италиански ренесанс - 14ти-16ти век
б) Френски - 16ти век
в) Испански и Английски - 16ти-17ти век
г) Българско възраждане - 19ти век

4. Основни фази в развитието на Ренесанса

а) ранен Ренесанс - свързва се с италианската култура от 16ти век, на която е присъщо оптимистичното светоусещане. Човекът е представен като активен, но без особена психологическа дълбочина
б) висок Ренесанс - свързан е с кризата на хуманизма през 16ти век. На преден план се изобразяват скептицизма и разочарованието. Човекът е психилогически усложнен, раздиран от противоречия, безпомощен да разбере обкръжаващия го свят. Достойният индивид се познава по отчаянието и отказа на разума да приема действителността. Високият Ренесанс изразява тази реакция чрез метафората на лудостта

5. Ренесансовите идеи в литературата
а) природата като ценност и обект на възхищение
б) култ към красотата
в) възхвала на труда като възможност за творческа изява на личността
г) интересът към народните езици и словестност, разбирани като източник на теми, герои и вдъхновение

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.