Механични вълни - преговор

1. Хармонично трептене - периодично движение, извършващо се под действие на сила, наречена връщаща, насочена винаги към равновесното положение на тялото и правопропорционална на отклонението х. F = k.x

2. Величини, характеризиращи хармоничните трептения:
а) амплитуда - максималното растояние х, на което тялото се отдалечава от развновесното си положение
б) честота - броя трептения за единица време (честотата = 1 / периода)
в) период - времето, за което тялото извършва един пълен цикъл на трептене (Т)

3. Затихващи трептения - трептения, чиято амплитуда намалява с течение на времето

4. Незатихващи трептения - единствено под действие на връщащи сили, които периодично преобразуват кинетичната енергия в потенциална и обратно, без да изменят механичната енергия на системата. Амплитудата им не намалява с течение на времето.

5. Принудени трептения - при наличие на триене в една трептяща система, могат да се извършват незатихващи хармонични трептеня под действие на периодично изменяща се външна сила (силата извършва положителна работа и внася енергия в системата)

6. Резонанс
а) същност - явление, при което амплитудата на ппринудените трептения рязко нараства, когато честотата на външната сила се доближи до собствената честота на трептящата система (по-ефективно поглъщане на енергия)
б) условия

7. Същност на механичните вълни - вълни, които се нуждаят от среда, в която да се разпространяват
* Предаването на трептенията от частица на частица в една еластична среда се нарича вълново движение или механична вълна
а) бягащи вълни - които се отдалечават от източника на механични вълни (пренася се енергия, но не и вещество)
б) хармонични вълни - когато източникът на вълни извършва хармонично трептене, създадената от него вълна е хармонична
в) стоящи вълни - падащата и отразената вълна се наслагват (интерферират). Гребените и доловете пристигат едновременно и взаимно се усилват - върхове; гребен + дол - възли (неподвижни). Положението им не се изменя с течение на времето.
г) звукови вълни - разпространяват се и в газове, течности и твърди тела. Механични вълни с честота 16 Hz до 20000 Hz. Повишено и понижено налягане.
д) сеизмични вълни - механични вълни в твърда среда. Огромни механични напрежения, концентрирани в сравнително малки по обем области (огнища). Точката на земната повърхност над огнището - епицентър.
е) ултразвук - механични вълни с честота на 20 KHz
ж) инфразвук - 40 Hz - 0,001 Hz

8. Велични, характеризиращи механичните вълни
а) амплитуда - максималното отколнение на частиците от развновесното им положение
б) период (периода = 1 / честотата)
в) честота
г) дължина - дължината между два съседни върха или дола на вълната
д) скорост

9. Интерференция - явление, при което в резултат на наслагването на две (или повече) вълни, се получава увеличение на амплитудата на резултантната вълна в едни области и намаление - в други.
 • гребен + гребен = интерференчен максимум
 • гребен + дол = интерференчен минимум

  10. Отражение на механичните вълни
  Когато импълсът достигне стената, шнурът действа на стената със сила, насочена нагоре. Сългасно III принцип на механиката, стената противодейства с равна по големина и противоположна по посока сила, наосочена надолу => импулсът се обръща от връх в дол (или обратно). При отражението се губи половин дължина.
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.