Структурни типове данни

Структурни типове данни1. Тип запис:
Х:=5;
Z:=6.581;
S:=’information’;
Masiv:={11,58,-9,6,0,54};

Var x: integer;
Z:real;
S:string;
Masiv:array[1..6]of real;

Ученик-->
--> N в клас->цяло число-> integer
--> Име/фамилия ->низ->string --> полета
--> Среден успех->реално число->real


1. Ани Петрова 5.26 --> запис

• Тип запис- крайна редица от разнотипни елементи;
• Поле – отделен елемент от даден запис с уникално име;

2. Тип запис в Pascal:

a. Синтаксис:
Type <ime>= record
Pole1:tip1;
Pole2:tip2;
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;
PolleN:tipN;
End;
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..

- <ime > - име на променлива, даващо се от програмиста;
- Record, end &#8211; запазени думи, указващи начало и край на описанието на полетата;
- Pole1, pole2,&#8230;poleN &#8211; имена нa включените в записа полета, даващи се от програмиста;
- Tip1,tip2,&#8230;tipN &#8211; типове от езика, съответстващи на полетата.

б. Множество то стойности - съвкупност от всички възможни комбинации от стойности на полетата;
в. Операции &#8211; достъп до полета:
Пр: <ime_na_promenliva>.pole
uchenik1 разделител Sr_uspeh


Type student = recоrd
Ime:string[15];
Fam:string[20];
N:integer;
Sr_usp:real;
End;
Var uch1,uch2:student;
uch1.Ime:=&#8217;Peter&#8217;; -> достъп до полета и задаване на стойности
uch1.Fam:=&#8217;Slavchev&#8217;; -> достъп до полета и задаване на стойности
uch1.N:= 18; -> достъп до полета и задаване на стойности
uch1.Sr_usp:=5.98; -> достъп до полета и задаване на стойности
uch2:=uch1; -> копиране на uch1 в uch2;

г. Действия с полета &#8211; всички операции, релации и вградени функции, допустими за типана съответното поле.
д. Присвояване;

3. Оператор за присъединяване:
&#8226; Синтаксис:
With <identifikator > do S;

- with, do &#8211; запазени думи;
- <identifikator> - име на променлива;
- S &#8211; оператори, в които участват полетата на идентификатора.
&#8226; Семантика:
uch1.Ime:=&#8217;Peter&#8217;; with uch1do begin
uch1.Fam:=&#8217;Slavchev&#8217;; <=ИЛИ=> ime:= &#8217;Peter&#8217;;
uch1.N:= 18; Fam:=&#8217;Slavchev&#8217;;
uch1.Sr_usp:=5.98; N:= 18;
Sr_usp:=5.99;
End;

Позволява използването на полетата самостоятелно, като името на съдържащата ги променлива се обявява само в началото. Ако след &#8220;do&#8221; има повече от един оператор, то те се оформят в съставен оператор.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Петър Г. Славчев ( 538) на 23 Февруари 2008
Айде ся - капризи. Добре си е така :-d
Записки.инфо ( 2777) на 02 Май 2006
Да ти кажа .. можеш да го оформиш по-добре. Все пак сайта предлага такива възможности .. 8)
Петър Г. Славчев ( 538) на 24 Април 2006
А как е сега??
Записки.инфо ( 2777) на 20 Април 2006
хехе, учителят си каза думата
Дани Кондова ( 2847) на 20 Април 2006
Прегледай си материала!! Има грешки!