Работа с текстове (тип низ)

Работа с текстове1. Структура на тип низ:
• Определение – подредена съвкупност от краен брой знакове;
• Дължина на низ – брой знакове, които участват в него;
• Масиви и низове:
a) Масиви – редици от краен брой еднотипни елементи;
б) Низове – винаги знаци, чийто брой мойе да се мени.
2. Тип низ:
• Синтаксис:

…………..
Var <ime> : string [<izraz>];
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..


- <ime> - име на низ, даващо се от потребителя;
- String &#8211; запазена дума от езика, указваща тип низ;
- < izraz > - цяло число, указващо максималния брой симнволи (знакове), които мойе да се използаватв този низ &#8211; не повече от 225.


&#8226; Множество от стойности:
&#8211; всичи символи, участващи в тип символен (char);
&#8211; всеки низ се огражга от апострофи &#8211; &#8220;Tova e primer&#8221;;
&#8211; дължината не надхвърля обявената в декларацията;


&#8226; Операции:
&#8211; Слепване (конкатенация):

&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.
variable:=&#8217;cat&#8217;;
S:= variable +&#8217;1fo34df &#8216;;
S=&#8217;cat1fo34df&#8217;
&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;

&#8211; Избор на елемент;
S[1]=&#8217;c&#8217; S[2]=&#8217;a&#8217; S[3]=&#8230;&#8230;&#8230;..

&#8226; Присвоявяне - NB! Ако дължината на зададения като стойност низ, е по-голяма от обявената, излишните знакове се &#8222;отрязват&#8221;.
&#8226; Релации над променливите: <,>,=,<=,>=,<>
&#8216;abc&#8217;< &#8216;b&#8217;= true;
&#8216;abc&#8217; < &#8216;abcd&#8217; = true;
&#8216;abc&#8217; = &#8216;abc&#8217;;

Присравняване на низове се преглеждат кодовете на участващите знаци, зависещи от подреждането им в ASCII таблицата.


3. Стандартни функции и процедури;
&#8226; Стандартни функции и процедури
- Процедури &#8211; извършват указано действие, без да връщат резултат (конкретна стойност);
Пр: writeln (&#8216;neshto&#8217;);
- Функции - извършват указано действие и връщат стойност като резултат, която трябва да се присвои на значеща променлива в израз;
Пр: х:=sqrt(x);
&#8226; Вградени процедур:
- Изтриване на част от низ:
Delete (niz,pos,br);
Niz &#8211; променлива от тип низ, от която ще трием;
Pos &#8211; позицията, от която ще започне изтриването (включително);
Br - броят на символите, които ще бъдат изтрити;
- Вмъкване на низ;
Insert (koe,kade,pos);
Koe,kade - променливи от тип низ;
Pos &#8211; позицията, от която ще започне вмъкването (включително);
&#8226; Вградени функции:
- Копиране на подниз:
Copy (niz,pos,br):string;

Niz &#8211; променлива от тип низ, от която ще копираме;
Pos &#8211; позицията, от която ще започне копирането (включително);
Br - броят на символите, които ще бъдат копирани;

- Слепване:
Concat(niz1,niz2):string;
Niz1,Niz2 &#8211; променливи от тип низ;

- Дължина на низ :
Length(niz):integer;
Niz &#8211; променлива от тип низ;
- Позиция (намиране) на подниз;
Pos(koe, kade):integer;

Koe,kade - променливи от тип низ.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.