Eсе /теоретични постановки/

1. Съдържание на есето:

а/ информираност по темата - есето трябва да съдържа материал по избраната тема, който да посочва широка осведоменост и задълбочено разглеждане на поставения проблем;

б/ изложените идеи трябва да бъдат оригинални и да свидетелстват за собствена гледна точка по проблема;

в/ насоченост към проблема, заложен още в заглавието на есето;

г/ в изложението не бива да присъства информация, която не е пряко свързана с разглежданата тема;

д/ тезата трябва да е ясна, конкретна, точно формулирана и да обхваща най-важните моменти от проблема.

е/ аргументите да са подходящи по качество и по-количество в доказателствената част, която да доказва и защитава поставената теза / примери, личен опит, посочване и съпоставка на различни мнения и т.н./

ж/ използуване на подходящи аргументативни техники - определения, анализ на процес, сравняване, посочване на причини и следствия, илюстративни примери и др.

2. Структурно - композиционни особености на есето - увод, теза, аргументация, заключение:

а/ подходяща пропорция на есето:
 • теза - едно сложно съставно изречение;
 • увод - две или три сложни съставни изречения;
 • първи параграф от аргументативната част - пет-шест сложни съставни изречения;
 • втори параграф от аргументативната част - пет до седем сложни съставни изреченния;
 • заключение - едно обобщително сложно съставно изречение;

  б/ тезата на есето трябва да бъде формулирана ясно, кратко и точно, за да предполага непосредствена аргументация на поставения проблем. Ако пишещият се затруднява с нейната формулировка, може заглавието да бъде трансформирано като реторичен въпрос, който изисква в изложението конкретни за- и против- аргументи по поставения проблем.

  в/ в аргументативната част на есето двата параграфа за- и против- проблема трябва да са оформени с ясни подтезисни изречения и да имат балансиран обем.

  г/уводът може да бъде поставен в началото на есето преди или след тезата. Там е мястото, където да се помести и коментира мисъл, афоризъм, крилата фраза, задължително свързана с разглежданния проблем.

  3. Видове есета - за личност, за събитие, за процес, философско есе, литературно есе и т.н

  4.Изисквания към езиковата компетентност на есето:

  а/ да бъдат спазени в изложението правописните, пунктуационни и граматични правила;

  б/ изложението да бъде в сегашно историческо време и в изявително наклонение;

  в/ изказът да бъде ясен и точен т.е. да се използват термини от тематичната област на есето, синоними, да се избягват немотивирани повторения;

  г/ есето да бъде написано чисто, грамотно и четливо;
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.