Критерий за оценка на сьчинение разсьждение

ОЦЕНКА ОТЛИЧЕН: Умение за създаване на цялостен, логически последователен текст, адекватен на поставения в заглавието проблем. Въведението вярно насочва към проблема и поставя темата. Ясно изразена, пълна и точна теза. Подходящ подбор на художествени факти от творбата. Умение за смислово обвързване на композиционните и структурните елементи на ученическия текст. Логически последователно и целенасочено изведени аргументативни микротекстове (подтези), обосновани посредством убедителни, задълбочени разсъждения, подкрепени от литературния текст (цитати и/или преразказ с функция на илюстрация на аргумент) и изградени върху него. Показани знания и проявени умения за работа върху текстовите структури, структурните елементи на художествения текст и фигурите на езика. Овладени основни правописни и пунктуационни норми. Незначителни пропуски в езиковата култура.

ОЦЕНКА МНОГО ДОБЪР: Логически последователен и цялостен текст, адекватен на поставения проблем. Тезата (частична или цялостна) вярно насочена към основните моменти, върху които се гради аргументацията. Целенасочен подбор на художествени факти. Умение за композиране и структуриране на ученическото съчинение. Верни, точни знания, но недостатъчни разсъждения. Точно и вярно позоваване на литературния текст. Баланс между рационално и емоционално отношение към художествените факти. Познаване на литературната терминология, свързана с жанра, текстовите структури и структурните елементи на художествения текст. Стилово уместен изказ. Отделни правописни и пунктуационни грешки.

ОЦЕНКА ДОБЪР: Логически последователен текст, но липсва ясно заявена теза. Недостатъчно целенасочен и съобразен с поставената тема избор на художествени факти на творбата. Аргументите не са задълбочени и стойностни. Знанията върху текстовите структури и структурни елементи са крайно повърхностни. Не е използвана литературна терминология. Добра езикова култура и умение за графично оформяне на ученическия текст. Повторения, стилови неточности и стилово неуместни думи и изрази.

ОЦЕНКА СРЕДЕН: Създаден е текст, но той не е подчинен на темата в заглавието. Не е изразена теза по поставения проблем. Не е направен подходящ подбор на художествените факти. Съжденията не показват разбиране и вярна интерпретация на литературния текст. Липсва аргументация. Няма наблюдение върху структурните елементи, художествените похвати и фигурите на езика. Неовладени книжовни норми. Груби правописни, пунктуационни и стилистични грешки.

ОЦЕНКА СЛАБ ДВЕ: Не е създаден смислово единен и езиково свързан текст. Проявена е явна некомпетентност.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

debi ( 208) на 28 Април 2007
informaciqta e dobre podbrana
debi ( 208) на 28 Април 2007
wmesto разсъждения si pisala съждения
debi ( 208) на 28 Април 2007
pak ima6 problem sus zaglawieto