Сравнителна характеристика на природно – географски области - Предбалкан, Главна Старопланинска верига

Геоложки строеж, релеф - Предбалкан - част от морфоструктурата на Балканидите; правилни антиклинални и синклинални гънки. Има 3 денудационни сравнености, реките имат дълбоки проломи с ясни речни тераси. Речната мрежа е скаровидна. Има възвишения, варовикови плата; карстов релеф в Деветашкото плато, Стражата; СНВ 364м. Дели се на 3 части - Западен, Среден, Източен. Межди Западен и Среден - долината на р.Малък Искър; между Среден и Източен - долината на Стара река. Западен Предбалкан - включва - Бабин нос, Венеца, Широка планина, Веренишко бърдо, Милин камък, Белоградчишките скали; Среден Предбалкан - най-широк, най-високо издигнат при Васильовска планина; инверсен релеф, в Деветашкото плато добре развит Карст. Източен Предбалкан - стеснена, с добре изразен скаровиден характер на речната мрежа. ГСВ - част от Алпо-Хималайската планинска система и от морфоструктура на Балканите. От силния тектонски натиск гънките на планината са наклонени на север. Има палеозойски скали, варовици, пясъчници. Има 4 денудационни заравнености и 6 речни тераси, подземно карстови форми. СНВ - 722м. Дели се на 3 части - Западна , Средна, Източна; Западна СП - от Белоградчишкия до Златишкия проход, отворена дъга на север-североизток. Светиниколска, Чипровска, Берковска планина, Козница, Понор, Врачанска планина, Ржана, Голема планина, Мургаш, Етрополска планина. Средна СП - на изток до пр.Вратник. Най-тясна и най-високо издигната, простира се в западно-източна посока, съставена от планини отделени една от друга чрез седловини. Склоновете са стръмни, реките образуват водопади. Шипченски, Твърдишки, проходът на Републиката. Източна СП - най-ниска, раздвена от река Луда Камчия. Има карстови форми.

Полезни изкопаеми - Предбалкан - въглища, желязна руда, природен газ, златоносни пясъци по река Огоста, каменна сол край Омуртаг. ГСВ - въглища, желязна руда - Кремиковци, Чипровци, варовици, базалт, глини.

Климат - Предбалкан - умереноконтинентален. Средни годишни температури -> 10-11 градуса С, има температурни инверсии. Средни януарски температури - 2-5 градуса С, средни юлски 16-21 градуса С. Годишна сума на валежите се увеличава от север на юг от 590 до 1000мм. Пролетен максимум - май-юни, миниму - февруари. Снежна покривка - 3 до 4,5 месеца, западни и северозападни ветрове. ГСВ - планинска климатична област, климатична преграда на България. Температурни амплитуди - 16-18 градуса С, валежите се увеличават във височина, достигат 1200-1400мм. Снежна покривка - 4-6 месеца в по-високите части, пролетен максимум и зимен минимум Ветрове - фьон, бора. Има мъгли, температурни инверсии.

Води - Предбалкан - пролетен максимум на оттока, еенен минимум; Водите са с дъждовно, някои с карстово подхранване, има прииждания; грунтови и минерални води; ГСВ - модул на оттока 2-25 l/s kм2. Реките - дъждовно-снежно, снежно-дъждовно, дъждовно и карстово подхранване. Във високите части майски максимум на оттока, а в по-ниските през април. Има карстови и минерални извори.

Почви - Предбалкан - Северна почвена зона; в северната част - тъмно-сиви горски, юг - сиви горски; в най-високите чсти - светлокафяви; ГСВ - Планинска почвена зона. По северния склон - сиви горски, южния - канелени горски, има рендзини, алувиално-ливадни.

Растения - Предбалкан - горска - габън, клен, липа, бук, върба, топола, дрян, глог, шипка, къпина, смрадлика, конски кестен, тревна растителност. ГСВ - вертикална зоналност, широколистни видове (дъб и габър), най-високите части - пасища и ливади; шипка, глог, къпина, дрян, хвойна, боровинка, смрадлика, люляк; тревни видове.

Животни - Предбалкан - евросибирски и европейски видове - дива свиня, елен, сърна, лисица, заек, таралеж, костенурка, смок, дъждовник, редки бръмбари, насекоми, охлюви; ГСВ - средноевропейски и евросибирски видове - дива коза, елен, сърна, мечка, катерица, вълк, лисица, таралеж, заек, орел, кълвач, дрозд, дъждовник, усойница, бръмбари, пеперуди, охлюви;

Стопанско използване - Предбалкана - отглеждане на зеленчуци, фуражни култури, лозя, развит дърводобив и дървообработване, балнеолечебно дело, животновъдство (говеда и овце). Има замърсяване на атмосфера, Н2О и почвите. Има един природен парк и 3 резервата. ГСВ - развито пасищно животновъдство, дърводобив и дорвообработване, миннодобивна промишленост, Н2О се използва за добив на електроенергия, водоснабдяване и балнеолечебно дело.


Западни и Източни Родопи
Рила и Пирин
Дунавска равнина, Горно - Тракийска низина
  • Предбалкан, Главна Старопланинска верига
  • Добави коментар

    Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

    Коментари

    Няма добавени коментари.