Сравнителна характеристика на природно – географски области - Дунавска равнина, Горно – Тракийска низина

Геоложки строеж, релефДР е стабилна платформена област, от нагънати скали с палеозойска възраст, мад която има мезозойски и неозойскиа седименти. Най-характерни форми на релефа са плата, възвишения, карстови форми, суходолия, свлачища. Релефът е хълмист и платовиден. За реките са характерни меандри, проявена е ерозионната дейност. Край Дунав има алувиални низини – Видинска, Козлодуйска, Айдемирска. СНВ 178м, увеличава се в посока от запад на изток. ДР се дели на 3 части: Западна, Средна и Източна. Западната – най-ниска; между р.Тимок и Вит, равнинно-платовиден релеф, характерни са свлачища, дюни. Средната – между р.Вит и Янтра, най-малка по територия, релеф – преходен характер (мосови плата от Западната част и възвишения и плата от ОДР). Има каньони, свлачища, базалтови могили. Източната – най-обширна, на изток от Янтра. Платовидно-хълмист релеф, по-голяма НВ. Има суходолия, карстови процеаи, каньони, около Тутракан – свлачища; Горно-Тракийската низина – грабеновидно понижение, на границата с планинските подножия има наносни конуси, по реките – широки речни тераси, а по Сакар и Странджа – денудационни заравнености.

Полезни изкопаемиДР – предимно от седиментен тип. Черни въглища в Добруджа, природен газ – Врачанско, огнеупорни глини – Плевенско, Обикновени глини – Павликенско; ГТН – магнитни въглища; железни руди край Крумово, оловно-цинкови край Устрем, медни в Странджа.

КлиматДР – умерено-континентален. Има температурни инверсии. Средни чнуарски температури -> -2, -3 градуса С, юлски +23, +24 градуса С. Годишни температурни амплитуди -> 25-26 градуса С. Средна годишна температура +11 градуса С. Абсолютна максимална температура в Русе +43.7 градуса С, а а бсолютна минимална температура в Кнежа –35.5 градуса С. Валежите – майско-юнски максимум и февруарски минимум. Валежните количества от запад на изток намаляват. Между ЛомКозлодуй дo Свищов има валежна сянка, от Карпатите; Снежна покривка за около 40-50 дни. Има западни и северозападни ветрове през пролетта о есента и северни, североизточни – лятото и зимата. Местен вятър – кошава във Видинско. ГТН – преходно-континентален. Средни януарски температури -> 0 градуса С, юлски +22+24 градуса С. Годишна температурна амплитуда - 23-24 градуса на запад, а на изток 19-23 градуса С. По Марица и Тунджа има температурни инверсии. Абсолютните температури през зимата - до -20 градуса С, абсолютния температурен максимум за България +45.2 градуса С в Садово. Годишна сума на валежите - от 540 до 960мм максимума на валежите през пролетта минимум - в края на лятото и началото на есента. В ниските части модулът на оттока е 1-2 l/s км2, подножията на планините - 4-6 l/s км2. Снежна покривка - 15-20 дни. Преобладават северозападни ветрове, Пазарджишко-Пловдивското поле - фьон.

Води - ДР - модулът на оттока -> 1-3 l/s км2. Някои реки имат карстово подхранване, всички са към Черноморската отточна област. Реките, извиращи от Стара планина имат транзитен характер, снежно-дъждовен режим, пролетно пълноводие.Заради релефа в Лудогорието => пресъхващи реки - Суха река, Топчийска река, Царицар и т.н. Има подземни води, най-много има грунтови води в алувиалните низини край Дунав. ГТР.Н - Луда Яна, Сазлийска, Стряма, Тунджа, Въча, Чепеларска - по-големите притоци на Марица - снежно-дъждовен режим, пролетно пълноводие и лятно маловодие. За реките от Странджа и Бургаска низина - дъждовен режими зимно пълноводие. При Тунджа и Марица - грунтови води; в дълбочина - артезиански басейни. Има минерални извори.

Почви - ДР - към Севернобългарската лесостелна почвена зона - 3 типа - черноземни, сиви горски и алувиално-ливадни. При карбонатните скали - рендзини. ГТН - смолници, канелени горски и алувиално-ливадни. В Странджа - жълтозелени;

Растителност - ДР - степни тревни видове, малка част са запазени широколистни гори - бряст, габър, липа, благун; горски масиви от топола и ормани, редки растения - златисто лале, тракийски равнец, нежна метличина;

Животни - ДР - средноевропейски и степни видове - зайци, пор, скачаща мишка, лалугер, скакалци. Земноводни и влечуги, около 220 вида птици, 58 вида риби. ГТН - средноевропейски и средиземноморски видове - дива свиня, заек, лисица, пепелянка, сойка, авлига, славей, кос, синигер, шаран, сом, костур, мряна, кефал.

Стопанско използване - ДР - зеленчуци, лозарство, житни растения, животновъдство - говеда, овце, свине, птици, пчели. Промишленост - захарна, маслодобивна, винодобивна, консервна, млекопреработване, развитие на транспорта, речен товарен и пътнически транспорт по Дунав (пристанища - Русе, Лом, Силистра, Видин). Туристически ресурси, 3 природни парка - Русе, Шумен, Добрич. ГТН - земеделие, водите - за напояване, рудо о въгледобив, енергетика, строителство; замърсяване на въздуха, нарушени са естествени ландшафти. Създават се резервати, пречиствателни станции, провеждат се залесявания, има безотпадни технологии.


Западни и Източни Родопи
Рила и Пирин
 • Дунавска равнина, Горно - Тракийска низина
  Предбалкан, Главна Старопланинска верига
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Mina ( 2) на 13 Ноември 2008
  супер е то ми помогна за презентацията за Паничище
  Записки.инфо ( 2777) на 19 Октомври 2008
  Радваме се
  veselina ( 6) на 16 Октомври 2008
  ei toia sait straxoten samo tai mn.ni pomaga za u4ilishte.tenks tenks