Сравнителна характеристика на природно – географски области - Западни и Източни Родопи

Геоложки строеж и релеф – Западни Родопи – от допалеозойски и палеозойски метаморфни скали, 4 различни денудационни заравнености, 5 до 7 речни тераси; Източни родопи - по-ниски от западната част; от Източнородопската синклинала на север и Източнородопската антиклинала на юг; на север допалеозойски и палеозойски метаморфни скали, появява се вулканизъм, 3 денудационни заравнености оттам и стъпаловиден характер на релефа, скални гъби около село Доброволец.

Полезни изкопаеми - Западни Родопи – оловно-цинкови руди (Мадан, Рудозем, Бориева), уранови, волфрамови, молибденови руди, мрамор . Източни Родопи - полиметални руди (Маджарово, Златоград), глини, талк, слюда, пясъци, гранити, риолити;

Климат - Западни Родопи – планински. Средна температура –3, -6 градуса С, средна мгодишна температура 5-10 градуса С. Валежи - 750 до 1100 мм. Снежна покривка - 3-6 месеца (по-ниските части преходният климат, най-южните части имат континетално-средиземноморски). Източни Родопи - северно от р. Арда с преходни черти, на юг с континентално-снедиземноморски. Средни януарски температури около 1 –1,5 градуса С, средна юлска температура – 23 ; средна годишна температура 12 0 12 градуса С. Валежите - есенно-зимен максимум - ноември, декември. Год. Кол. На валежите - 800-1200 мм. Ветрове - северозападни, планинско-долинните, фьон;

Води - Зап- Родопи - десни притоци на р. Марица; във високите части режимът е снежно –дъждоно-снежен с пролетен мах; речни прииждания, кално-каменни потоци, лятото по-малките реки пресъхват. Модулът на оттока 20-25 l/s/km2 ; карстови извори, минерални; Източни Родопи - отводняват се от р. Арда и притоците й.

Почви - височинно зониране. Западни Родопи - тъмнокафяви горски почви, рендзини, алувиално-ливадни почви; Източни Родопи - силно ерозирани с каменист характер (обезсоленост и поройни валежи).

Растения – редки ендемични и реликтни видове. Западни Родопи - широколистни гори – дъб, клен, бряст, липа; дрян, глог, трънка, бук, габър, бал и черен бор, ела, смърч; детелина, високопланински ливади и пасища, върба, потола; Източни Родопи - храстова и нискоблатна растителност – дива круша, космат дъб;Средиземноморска – червена хвойна, жасмин, изт. чинар;

Животни – Западни Родопи - средноевропейски видове - елен, сърна, дива коза, свиня, вълк, лисица, катерица, заек, таралеж, дъждовник, мишкар, смок, слепок. Глухар, сойка скален орел, кълвач; Източни Родопи - средиземноморски видове - чакал, пепелянка, змия пясъчница, скален орел и дрозд, белоглав лешояд, теммити, пъстърва, шаран, мряна ,костур.Стопанско използване - животновъдство, дърводобив, дървообработване, рудодобив, хидроенергетиката, рибовъдни стопанства, зимен туризъм; ерозионни п-си и свлачища от изсичане на горитеее, заммърсяване на водите, въздуха и почви.


 • Западни и Източни Родопи
  Рила и Пирин
  Дунавска равнина, Горно - Тракийска низина
  Предбалкан, Главна Старопланинска верига
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.