Сравнителна характеристика на природно – географски области - Рила и Пирин

Геоложки строеж, релеф – Рила – блоково-разломна морфоструктура на Рило-Родопския масив. Тя е хорст, от допалеозойски и палеозойски едрозърнести гранити, 5 денудационни заравнености, релефът има алпийски характер; Пирин - хорст, 5 денудационни заравнености, характерни ледникови форми, речни тераси.

Полезни изкопаеми – златоносни пясъци, кафяви въглища – Габровица, слюда, мрамори; Пирин – лигнитни въглища, мамор, чакъли, пясъци;

Климат – Рила – типичен планински климат. Средна годишна температура - 3° С, януарски – 10, 9° С, юлски 5,3 °С. Валежите са с летен мах от 930мм за Боровец и зимен мах до 120мм за Мусала. Снежната покривка от 6 до 9 месеца, лавини. Ветрове – северозападни и фьон. Пирин – умереноконтинентален климат. Средноянуарски температури - 2° С, вележите – 650-700 мм с юнски мах. Във всичките части типичен планински климат, средни януарски температури - 1, -2 °С, валежите – 600-800 мм до 1400-1500 мм в по-високите части, предимно от сняг, снежна покривка - 6-7 месеца, лавини.

Води - Рила – главен хидрографски възел на страната, реките са с радионално разположение; в горните течения – летен мах на оттока, снежно-дъждовен режим, в по-ниските части пролетен мах. Модулът на оттока във високите части е 40 l/s/km 2 , има термални извори. Пирин – в България р. Места е 126 км, използва се за различни цели; притоците й в Пирин са със снежно-дъждовен режим, късно пролетен и ранно летен мах., а мин. през август. На места реките имат карствово подхранване, модулът на оттока - 35-40 l/s/km2 за високите части; водите се използват комплексно; има 119 виисокопланински езера, лечебни минерални и карстови извори.

ПочвиРила – вертикално зониране на почвите; до 800-1000 м НВ канелени горски, над тях до 1600 м НВ – кафяви горски, до 2200ч – тъмноцветни горски почви, над тях – планински ливадни почви; Пирин – вертикално зониране на почвите, до 800-100 м канелени горски почви, над тях – светлокафяви, а до 2000 м – тъмнокафяви горски почви, покрай реките алувиално-ливадни; рендзини.

Растения - Рила - зониране във височина, в по-ниските части – широколистни гори (дъб, ясен, габър, бреза) във височина – букови. По-високо са иглолистните гори, над тях - храстите – хвойна и клек. Защитени растителни видове – божествена иглика, рилска теменуга, снежно кокиче, българско омайниче. Пирин – в ниските части – влаголюбива растителност (върба, топола, елша); иглолистни гори – ела, смърч, бяла мура, клек, хвойна; във височина пасища и ливади, тревни видове, вечнозелени грастови видове, средиземноморски видове – червена хвойна и кукуч.

ЖивотниРила – средноевропейски видове – дива коза, сърна, елен, мечка, вълк, лисица, катерица, заек, таралеж, усойница, орел, глухар, балканска пъстърва, бръмбари, охлюви; Пирин - средноевропейски и средиземноморски видове – орел, дива коза, сърни, елени, мечки, вълци, лисици, диви свине, мряна, кефал, македонски гущер;

Стопанско използванеРила – туризъм и балнеолечебно дело, няколко курорта, ски-туризъм, дърводобив и дървообработване, хидноенергетика, национални паркове и резервати. Пирин – дърводобив и дървообработка, добив на елекноенергия, развито е земеделието – тютюн, бадеми, фъстъци, лен, смокини, зеленчуци, лозарство, животновъдство ( говеда и овце), минерали извори, ски-туризмъм, национален парк.


Западни и Източни Родопи
 • Рила и Пирин
  Дунавска равнина, Горно - Тракийска низина
  Предбалкан, Главна Старопланинска верига
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.