Радиоактивно замърсяване и пречистване на водата

Радиоактивно замърсяване
Увеличаване на радиоактивните вещества в живите организми и в природната среда (атмосфера, хидросфера, почва) в резултат на ядрени взривове, радиоактивни отпадъци, аварии в атомни предприятия, разработване на радиоактивни руди и др. Има мутагенно действие, заплаха е за живота на организмите.

Профилактика
Медицински и социално-икономически мерки, насочени към премахване на причините и условията, пораждащи болести, към укрепване на здравето, повишаване на трудоспособността и дълголетието на човека. Бива преморбидна - чрез активни действия на обществото се препятства рискът от заболяване поради нездравословен начин на живот, замърсяване на околната среда и др.; първична - предотвратява се възникването на заболявания чрез популационна (масова) и високорискова (индивидуална) стратегия; вторична - насочена към лица със заболявания в предклиничен (безсимптомен) стадий; третична - насочена към клинично изявеното заболяване и към предпазване от прогресиращо развитие и усложнения. Ветеринарна профилактика - мерки за опазване на селскостопанските животни от заболявания, за по-висока продуктивност и др. Виж зоопрофилактика.

Пречистване на вода
Съвкупност от технологични процеси, чрез които качеството на водата се довежда до определени показатели. Преди включване във водопроводната мрежа повърхностните води (от реки, езера, язовири) се избистрят, обезцветяват, хлорират (озонират), омекотяват, обезсоляват, дезодорират. Отпадъчните води се пречистват, за да се отстрани вредното им въздействие върху природната среда. Отделят се ценните вещества, разтворени във водата. Методите за пречистване (механични, химични, физикохимични и биологични) зависят от количеството и вида на замърсяването и от степента на пречистване. Пречистването на водата се извършва в пречиствателни станции


Пречистване на питейна водаПречистване на отпадъчна вода


Биологично пречистване на отпадъчни води
Пречистване на отпадъчни води от органично замърсяване чрез микроорганизми. Процесите са аеробни (в присъствие на кислород) или анаеробни (без кислород). Органичните вещества се минерализират (разрушават се по биохимичен път), при което се получават газообразни продукти (метан, въглероден диоксид, амоняк и др.), вода, нитрати, фосфати, сулфити. Извършва се в биобасейни, биофилтри, септични ями, метантанкове и др.


Грийнпийс (Greenpeace)
Независима международна обществена организация, чиято цел е запазване на естествените ресурси и на биологичното разнообразие на Земята. Основана (1971) от активисти от Канада и САЩ. Седалище - в Амстердам. Има отделения в 30 страни. Финансира се от доброволни дарения. Бори се против ядрените опити и радиационната опасност, замърсяването на средата от промишлени отпадъци, защитава животните в моретата и др. Провежда ненасилствени акции на протест.


Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.