Множества на числата - N, No, D, Q, I, R, C

Множество на естествените числа N

 • N = {1, 2, 3, …, n, …} – включват се цели положителни числа;
 • най-малкото естествено число е 1;
 • няма най-голямо естествено число – прибавяйки едно, винаги се получава по-голямо от предходното число;
 • всяко число се получава от предходното, като се добави единица;

  Нека а, b и c са естествени числа:
 • сумата им е естествено число;
 • произведението им е естествено число;
 • a + b = b + a
 • (a + b) + c = a + (b + c)
 • a . b = b . a
 • (a . b) . c = a . (b . c)
 • a . (b + c) = a . b + a . c
 • ако a > b, то (a – b) е естествено число;
 • ако a <= b, то (a – b) не е естествено число;


  Множество на естествените числа и нулата No

 • N е подмножество на No;
 • No – обединение на N и нула;
 • притежава всички свойства на N;
 • ако a и b са естествени числа и a = b, то а – b = 0 и 0 принадлежи на No;


  Множество на дробнита числа D

 • a / b – числа от D;
  => а – числител;
  => b – знаменател;
 • No е подмножество на D – ако a принадлежи на No, то а може да се представи като а / 1;
 • ако b = 10n => D се нарича множество на десетичните дроби;
 • ако b е различно от 10n => D се нарича множество на обикновени дроби;
 • D притежава всички свойства на No;
 • a и b са естествени числа и a < b, то a / b принадлежи на D;

  Основно свойство
  Нека а и b са естествени числа => a / b = (a.m) / (b.m)

  Видове дроби
 • правилни – a < b => 6 / 8, 5 / 7
 • неправилни – a > b => 6 / 4, 9 / 5
 • непериодични – знаменателят е 10n (n – естествено число) и при прилагане на основното свойство той остава в такъв вид;
 • периодични - знаменателят не е 10n (n – естествено число) и при прилагане на основното свойство той не може да се получи в такъв вид;

  Операции
 • a / b + c / b = (a + c) / b, b е различно от 0;
 • a / b – c / b = (a + c) / b, b е различно от 0;
 • a / b + c / d = (a.d + c.b) / (b.d), b и d – различни от 0;
 • a / b - c / d = (a.d - c.b) / (b.d), b и d – различни от 0;
 • a / b . c / d = (a.c) / (b.d), b и d – различни от 0;
 • a / b : c / d = (a.d) / (b.c), b, d и c – различни от 0;


  Множетсво на рационалните числа Q

 • Q – включва положителни числа, нула и отрицателни числа;
 • N, No и D се съдържат в Q;
 • Q притежава всички свойства на D;
 • ако a и b принадлежат на Q и а < b, то (a – b) също принадлежи на Q;
 • a / b – числа от Q, като a и b са взаимно прости числа => НОД (a, b) = 1, b е различно от 0;

  Абсолютна стойност (модул)
 • | a | = a, a > 0;
 • | a | = 0, a = 0;
 • | a | = - a, a < 0;


  Множество на ирационалните числа I

 • безкрайни, непериодични, десетични дроби;
 • не могат да се представят като a / b;


  Множество на реалните числа R

 • R – обединение на Q и I;

  Свойства на модула
 • | a | > = 0;
 • | a | = | - a |;
 • a < = | a |;
 • | a + b | < = | a | + | b |;
 • | a – b | > = | a | - | b |;
 • | a + b | > = | a | - | b |;
 • | a | - | b | < = | a + b | < = | a | + | b |;
 • | a . b | = | a | . | b |
 • | a / b | = | a | / | b |, b е различно от нула;


  Множество на комплексните числа C

 • наредена двойка реални числа (a, b);
 • i = (0, 1) – имагинерна единица;
 • всяко комплексно число може да се представи в алгебричен вид => (a, b) = a + b . i;

  Свойства
 • 1, b1) = (a2, b2) <=> a1 = a2, b1 = b2;
 • (a1, b1) + (a2, b2) = (a1 + a2, b1 + b2);
 • (a1, b1) - (a2, b2) = (a1 - a2, b1 - b2);
 • (a1, b1) . (a2, b2) = (a1 . a2 – b1 . b2, a1 . b2 + a2 . b1);
 • (a1, b1) : (a2, b2) = ((a1 . a2 + b1 . b2)/(a22 + b22), (a1 . b2 - a2 . b1)/(a22 + b22));

  Следствия
 • i1 = i;
 • i2 = - i;
 • i3 = - i;
 • i4 = 1;
 • i4n = 1;
 • i4n+1 = i;
 • i4n+2 = -1;
 • i4n+3 = - i;
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.