Видове прости вещества

Химичните елементи в природата съществуват като прости вещества.
Простите вещества са изградени от атомите само на един химичен елемент.

Халогенните елементи, които вече сме изучили имат само по едно просто вещество, молекулите на което са изградени от по два атома - F2 , Cl2 , Br2 , I2 , A2.
В 6. клас сме изучавали ,че химичният елемент кислород образува две прости вещества - кислород О2 с двуатомна мулекула и озон О3 с триатомна молекула.
Химичният елемент въглерод образува четири прости вещества - графит,диамант,флуерен и карбин.
Повечето химични елементи, подобно на кислорода и въглерода, образуват две или повече прости вещества.
(По какво се различават простите вещества на един химичен елемент?)
Простите веещества на един химичен елемент, които имат молекулен строеж се различават по броя на атомите и молекулите си и по техния строеж.
Пример: Двете прости вещества на химичния елемент кислород - кислород с двуатомни мулекули О2 и озон с триатомни молекули О3 - се различават не само по броя на кислородните атоми в молекулите си, но и по техния строеж. Този състав и строеж на О2 и О3 е причина за различията в свойствата на тези прости вещества. Озонът например реагир много по-лесно с метали и нематали в сравнение с кислорода.
Между простите вещества на един химичен елемент съществуват различия главно във физичните им константи (плътност, температура на топене, темепература на кипене и др.) и в тяхната химическа активност.
Простите вещества на елементите с неметален характер
Простите вещества на елементите с неметален характер имат разнообразен състав и строеж.
Благородните газове (инертните елементи) съществуват като прости вещества в природата в едноатомно състояние.
Те са: хелий He, неон NE, аргон Ar, криптон Kr, ксенон XE, Радон Rn.
С химичния знак се означава както елемента така и неговото просто вещество.
Простото вещество на азота, подобно на халогенните елементи и на кислорода O2, има двуатомна молекула N2. При обикновени условия азотът N2, кислородът О2, има двуатомна молекула. При обикновени условия азотът N2, кислорода О2,флуорът F2 и хлорът Cl2 са газове, бромът Br2 е течност а йодът I2 и астатът At2 са твърди вещества с молекулен строеж.
Полиатомни молекули (молекули с повече атоми) имат простите вещества на фосфора P4 и сярата S8.
Te са кристални вещества с молекулен строеж. Фосфорът и сярата имат по няколко прости вещества. Например за форсфора това са бял, червен и черен фосфор. Те се различават по кристалния си строеж и по някой свойства.
Например белият фосфор е по-активен от черния.
Простите вещества на въглерода - графит и диамант - са кристалн вещества, изградени от свързани въглеродни атоми. Подобен строеж е характерен и за простите вещества на силиция Si и германия Ge. Техните кристали, както тези на графита и диаманта, имат атомен строеж . Те са изградени от голям брой атоми, свързани помежду си.
Характерната особенност на простите вещества на неметалите с молекулен или атомен строеж е, че те нямат метален блясък и повечето от тях са излоатори - не провеждат топлината и ел. ток.
Простите вещества на елементите с неметален характер имат молекулен или атомен строеж и при обикновени условия са газове, течност (брома) или твърди вещества.
Прости вещества на елеменитите с метален характер
Около 4/5 от химичните елементи проявяват метален характер. Простите вещества на тези елементи са метали.
При обикновени условия металите са твърди вещества с изключение на Живака Hg, който е течност. Те притежават метален блясък, провеждат топлината и ел. ток.
Причината за характерните свойства на металите е техният строеж.
Металите са изградени от положително заредени метални йони и от свободно движещи се електрони, който са отделени от последния електронен слой на металните атоми.
Простите вещества на елементите с метален характер са метали.
При обикновени условия металите са твърди вещества(с изкл. на живака, който е течност). Те притежават метален блясък и са топло и електропроводими.
Тъй като повечето химични елементи образуват по две или повече прости вещества, то броят на простите вещества е по-голям от броя на хим. елементи. Досега са познати 116 елемента, като само 92 от тях се срещат в природата, а са известни НАД 400 прости вещества.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Даниела Милева ( 139) на 24 Септември 2017
Благодаря, ще ми е от полза!!! И аз нямам търпение да кача един материаллл! Поздравии!
Йордан ( 40) на 07 Март 2011
Може да има някоя правописна грешка.. Но това беше от нетърпение да го кача.