Общ литературен тест

2-ра група


1. Основен герой на предосвобожденската литература е:
а) юнакът, който тегло не търпи
б) трагедийният герой
в) частният човек с неговите лични преживявания

2. Принцип на предосвобожденската литература е:
а) да анализира устройството на обществото и мотивите на основните му представители
б) да разкрива тайните на човешката личност
в) да поставя нравствените проблеми, възникващи пред човека в борбара за свобода

3. Основната характеристика на лотературата след Освобождението е свързана с:
а) просвещението
б) реализма
в) сантиментализма

4. Типични жанрове на литературата в първите десетилетия след Освобождението са:
а) роман, новела, трагедия
б) повест, песен, гражданска елегия, сатира
в) повест, ода, гражданска елегия, роман, разказ, мемоар

5. Посочете вярно твърдение за подчертания израз: "смок е засмукал живот народен / смучат го наши и чужди гости" е:
а) алитерация
б) контраст
в) анафора
г) хипербола

6. Опозицията "високо - ниско" е пространствен определител в Ботевата творба:
а) "Елегия"
б) "До моето първо либе"
в) "Майце си"
г) "Хаджи Димитър"

7. За кой от героите на повестта "Чичовци" се отнасят следните ключови думи:
"френски дрехи", "калевра", "фес", "по модата на американско"

а) Иванча Йотата
б) Иван Салямсъза
в) Хаджи Смион
г) Варлаам

8. В "Епопея на забравените" Вазов осмисля връзката:
а) земя - народ - история
б) личност - народ - история
в) народ - история - език
г) земя - история - език

9. Кой от образите в "Епопея на забравените" е изграден чрез стъждествяване с библейски модел:
а) Раковски
б) Кочо
в) Левски
г) опълченците на Шипка

10. Белетристични жанрове са:
а) фейлетон, статия, репортаж
б) пиеса, трагедия, комедия
в) сонет, ода, балада
г) разказ, повест, роман

11. Кое от следните понятия е излишно:
а) антитеза
б) експозиция
в) метонимия
г) алегория

12. Христо Ботев не твори в областта на жанровете:
а) фейлетон, памфлет, статия
б) балада, поема, елегия
в) лирическа миниатюра, ода, сонет
г) сатирическо стихотворение, балада

13. Посочете невярното твърдение. "Епопея на забравените":
а) е цикъл от 10 стихотворения, възпяващи звездните мигове и героите на възрожденската епоха в България
б) се появява като функция на разочарованието на твореца от следосвобожденската действителност
в) противопоставя спомена за величието на българския национален дух на "дребните характери" и следосвобожденското безвремие
г) се характеризира с възторжена, приповдигната, мажорна емоционална атмосфера

14. Ботевата творба "Хаджи Димитър" е:
а) поема
б) елегия
в) балада
г) ода

15. Посочете невярното твърдение. Възрожденският творец:
а) проявява внимание предимно към естетическата стойност на текста
б) възприема литературата като средство за пробуждане на националното самосъзнание на българина
в) осъзнава мисията си на народен будител
г) често се обръща пряко към своите читатели

16. Посочете невярното твърдение. Българската възрожденска литература конструира образа на родното чрез:
а) възкресяване на спомена за славното минало
б) възхвала на добродетелите на българския род
в) осмисляне на народа като субект, творящ собствената си история
г) разкриване на екзистенциалната драма на личността

17. Посочете невярното твърдение. Народът в Ботевия поетически свят е:
а) непоколебим и целеустремен в стремежа си към свобода
б) страдащ и потиснат от робския живот
в) интертен и пасивен, примирен с робското си тегло
г) способен в бъдеще да разбере делото на онези, които се жертват за свободата му

18. Посочете невярното твърдение.
а) експозиция и завръзка са елементи от композицията на спическа творба
б) фолклорът и литературата са писмена форема на човешката словесност
в) лирическите творби за безсючетни
г) повестта и романа са епически жанрове

19. Кое твърдение не е вярно за фейлетона "Разни хора, разни идеали" на Ал. Константинов?
а) обект на сатирата и покварата на обществото и липсата на идеали
б) основен авторов похват е саморазкриването на персонажите
в) композицията на фейлетона е от три части
г) диалогът е основна форма на изказ в последната част

20. Посочете вярното твърдение за подчертания израз:
"върхът отговори с други вик: Ура!"

а) метафора
б) метонимия
в) сравнение
г) олицетворение

Отговори:
1. а
2. в
3. б
4. в
5. а
6. г
7. в
8. б
9. в
10. г
11. б
12. в
13. а
14. в
15. а
16. г
17. а
18. б
19. в
20. б

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.