Тест по физика

ПРИМЕРЕН ИЗПИТЕН ВАРИАНТ

ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


ПЪРВА ЧАСТ


1.Ако увеличим разстоянието между две наелектризирани топчета и заряда на едното топче 2 пъти, силата на взаимодеиствие между тях ;


А) ще се увеличи 2 пъти
+Б) ще намалее 2 пъти
В) ще се увеличи 4 пъти
Г) няма да се промени2.На фигурата със стрелки е означен интензитета Е А и Е В в две точки на електростатичното поле създадено от точков заряд. Посочете невярното твърдение.Източникът на полето:


А) Лежи върху правата АВ
+Б) е отрицателен заряд
В) е положителен заряд
Г) се намира между точките А и В
.3.Посочете вярното твърдение.Съпротивлението на меден и алуминиев проводник, които имат еднаква дължина и напречно сечение, се определя от:


А) приложеното напрежение
Б) тока през проводниците
+В) специфичното съпротивление
Г) формата на напречното сечение


4.Без йонизация не е възможно прочитането на електричен ток във :

А) метали
+Б) газове
В) електролити
Г) полупроводници

5.Според правилото на опънатите пръсти на дясната ръка, палеца посочва:

А ) посоката на магнитната сила
+ Б) посоката на тока
В) посоката на магнитните индукционните линии
Г) силата на Лоренц

6.Може ли трансформатор от повишаващ да се превърне в понижаващ?

А) Не може по никакъв начин;
+Б) може, ако се разменят местата на първичната и вторичната намотка ;
В) може, ако е силов трансформатор;
Г) може, ако е мрежов трансформатор.

7.В затворена проводникова рамка НЯМА да се индуцира ток когато:

А) броят на индукционните линии, пробождащи площта на рамката, се променя с времето;
Б) към нея се приближава намотка по която тече ток;
В) рамката се доближава към един от полюсите на магнит;
+ Г) тя се движи в еднородно магнитно поле, перпендикулярно на индукционните
линии
8. Колко не трябва да бъде периода на математическо махало, за да НЕ резонира на честота 20 Hz?

+A) 0,05s
Б) 2s
В) 20 s
Г) 5 s

9.Резонанс се нарича явление, при което :

А) сеизмичните вълни достигат земната повърхност;
Б) трептящата вълна на високоговорителя поражда звукова вълна;
+В) амплитудата на принуденото трептене рязко нараства,когато честотата на външната сила съвпадне с честотата на собствените трептения на тялото;
Г) две вълни с еднакви честоти се наслагват.

10.Звуковите вълни не могат да се разпостраняват във:


+А) вакуум
Б) вода
В) метал
Г) земната кора

11.Кои от изброените видове вълни НЕ са електромагнитни?

А) микровълни
+Б) сеизмични вълни
В) ренгенови лъчи
Г) радио вълни


12.За наблюдаване на кое от следните явления са необходими кохерентни източници на светлина?

А) фотоефект
+Б) интерференция
В) дисперсия
Г) луминисценция

13.С коя от следните единици се измерва интензитета на вълните?

А) J/m 2
Б) W
В) J
+ Г) W/m2

14.Ренгеновите лъчи се поглъщат най- много от :

А) стъкло
+Б) олово
В) въздух
Г) вода

15.Лазерната светлина има особени свойства, защото се генерира процес на:

А) топлинно излъчване
Б) луминисцентно излъчване
+В) стимулирано излъчване
Г) спонтанно излъчване

16.Кое от следните явления потвърждава хипотезата на Дьо Бройл за вълновите своиства на частиците ?

А) фотоелектричния ефект
Б) топлинното излъчване
+В) дифракция на електрони
Г) пълно вътрешно отражение.


17.За гориво в атомните електроцентрали се използва:

А ) плутоний
+ Б) обогатен уран
В) обеднен уран
Г) природен уран


18.Погълната доза йонизиращо лъчение се измерва в единици:

+А) Gу
Б) Sv
В) Mev
Г) Bq


19. Слънцето ще завърши своята еволюция като:

А) черна дупка
Б) жълто джудже
+В) бяло джудже
Г) неутронна звезда


20 .Причината за генериране на енергия в звездите:

А) гравитационно свиване
+Б) протичане на термоядрени реакции
В) процес на делене на урана
Г) химическо горене
ВТОРА ЧАСТ

21. Кой от следните кондензатори има най-малък капацитет?

А) 2 & #956;F
Б) 2.10-9 F
+В) 200 рF
Г) 20 пF
22. Зарядът Q създава електростатично поле. Определете знака на q, внесен в т.А на полето:


+А) q< 0, защото F и E имат противоположни посоки
Б) q> 0, защото F и E имат еднакви посоки
В) q< 0,защото точковите заряди са винаги отрицателни
Г) q>0 , защото точковите заряди са винаги положителни

23 Кое от следните явления се използва в източниците и приемниците на ултразвук?

А) електролиза
+Б) пиезоелектричен ефект
В) фотоелектричен ефект
Г) поляризация

24. Пресметнете енергията Е на фотоните на синя светлина с дължина на
вълната & #955; = 480 nm . Константа на Планк (h=6.62.10 -34 J.s)

+ А) 4.1 .10-19 J
Б) 7.3.10 -13 J
В) 1.4.10 -19 J
Г) 3.3.10-15 J

25. Ако напрежението между двата края на метален проводник се увеличи 2 пъти, количеството топлина отделено за единица време:

А) намалява 2 пъти
Б) се увеличава 2 пъти
В) намалява 4 пъти
+Г) се увеличава 4 пъти

26. Ако масата на пружинно махало се увеличи 4 пъти, периодът му на трептене:

А) се увеличава 4 пъти
Б) намалява 4 пъти
+В) се увеличава 2 пъти
Г) намалява 2 пъти


27 Трансформатор има коефициент на трансформация к= 22. Определете напрежението на вторичната намотка, ако напрежението на първичната намотка е 220 V.

A) 0.1 V
+Б) 10 V
B) 22 V
Г) 220 V28. Светлинен лъч сключва ъгъл & #947; с равнината на плоско огледало. Ъгълът между падащия и отразения лъч е:

А) 2 & #947;
Б) 90 0- & #947;
В) 900- 2 & #947;
+Г) 1800 -2& #947;


29. Светлинен лъч пада на границата на две прозрачни среди с показател на пречупване n1 и n 2. Oтношението на sin& #945;/ sin & #946; e равно на:

+А) п 2 / п 1
Б) п2
В) п1 /п2
Г) п 1

30. Механична вълна със скорост 36 кm/ h и честота 0.2 Hz има дължина на вълната:

А) 0.02m
Б) 2 m
+В) 50 m
Г) 10m

31. Уравнението на Айнщайн:

h& #957;. = A + & #189; m.v2 се отнася за:

А) излъчване на фотон
Б) определяне импулса на фотона
+В) явлението външен фотоефект
Г) излъчване на абсолютно черно тяло32. Моделът на Бор НЕ може да обясни:

+А) спектрите на атомите с два и повече електрона
Б) стабилността на атомите
В) прекъснатостта на атомните спектри на водорода
Г) неутралността на атомите

33. Поредният номер на елемент който се получава при & #945;- разпадане на елемент
с пореден номер Z= 88 e:

+А) 86
Б) 90
В) 92
Г) 89


34. Реакциятa

2 1 3
1H + 1H & #8594; 2He + & #947;
e пример за :

А) реакция на делене
+Б) реакция на ядрен синтез
В) реакция на разпадане
Г) верижна реакция

202
35. Колко неутрона има в ядрото на 82 Pb


А) 82
Б) 202
В) 100
+Г) 120


36. При процеса на радиоактивно разпадане:

AХ & #8594; A Y…..?
Z Z+ 1
се излъчва:

+А) електрон
Б) фотон
В) хелиево ядро
Г) неутрон
37. Колко кварка се съдържат в един атом тритий ( 13н )

+А) 9
Б) 6
В) 3
Г) 1

38. При наблюдаване звездите изглеждат с различен цвят. Температурата на кои звезди е най- висока?

+А) на сините
Б) на жълтите
В) на червените
Г) на белите

39. Млечният път е:

А) неправилна галактика
Б) галактика от тип SO
+В) спирална галактика
Г) елептична галактика


40. Светлинната година е:

+А) единица за измерване на разстояние
Б) единица за имерване на време
В) по- голяма от парсека
Г) по- голяма от астрономическата единицаТРЕТА ЧАСТ
41.Допишете липсващата частица в следната реакция:

23993Np& #8594; 239 92 U + ………..?
( Отг. позитрон 10е )

42. Koлко МHz е честотата на електромагнитна вълна с дължина & #955;= 1 m, която се разпостранява във вакуум?
(Отг. & #957; = 300 МНz)

43. При какво положение на прав проводник в еднородно магнитно поле магнитната сила е нула? Напишете означенията на величините магнитна индукция и магнитна сила и наименованията и означенията на мерните им единици.

Отг.
( Когато активната част на проводника е успоредна на индукционните линии- магнитната сила е нула )
В- магнитна индукция; Т- тесла единица за измерване
F –магнитна сила; N –нютон единица за измерване

44. Светлината преминава от вода във въздух. Ъгълът на пречупване & #946;=900 .
Как се нарича ъгъла на падане & #945; ? Как се нарича явлението? Начертайте хода на лъча и означете ъглите & #945; и & #946;.
Отг.:& #945; -граничен ъгъл Явлението- пълно вътрешно отражение.
45. Два кондензатора са заредени. до еднакво напрежение. Определете отношението на техните капацитети, ако зарядът на първият кондензатор е 5 пъти по- голям?

Отг. С1 / С2 =5


46. Пресметнете температурата Т на повърхността на звезда, за която максимумът на интензитета на излъчването е при дължина на вълната & #955;max =290 nm.
(в = 2.9 .10-3 m.K- константа на Вин)

(Отг. Т = 10000 К)

47.Определете индукцията на магнитно поле, в което на проводник с дължина 5 сm действа сила 0.05 N и в проводника тече ток 25 А. Проводникът е разположен перпендикулярно на силовите линии.

(Отг. В = 0.04 Т)

48.Kаква част от даден радиоактивен изотоп ще се разпадне след 2 периода на полуразпадане?

(Отг. 3/4 )

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.