План на МО на класните ръководители

I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
1. Утвърждаване на методическото обединение като център на вътрешно-квалификационна дейност.
2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности на преподавателите.
3. Формиране у учениците на култура за цялостна представа за света, обществото, социалните отношения и мястото на отделната личност като член на общността.
4. Създаване на умения у учениците свързани с изследователска нагласа към действителността,изразяваща се в любопитство и в търсене, в експериментиране на нови елементи на поведение в демократичното общество.
II.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Да се стимулират класните ръководители към самоподготовка и усъвършенстване и към активно обучение, чрез обмяна на педагогически опит.
2. Да се създадат условия в методическото обединение за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.
3. Развиване на интелектуалните способности на учениците, тяхната индивидуалност и самостоятелност, чрез търсене на ефективни технологии за възпитание.
4. Да се постави ученикът в активна позиция по отношение на възникнал проблем, да се насърчава за овладяване и практикуване на интелектуални умения и активното комуникативно поведение.
5. Да се формират знания и умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда и участие в демократичните процеси.
6. Да се осигури определено равнище на общообразователна и професионална подготовка на личността, адекватна на условията на пазарната икономика и правова държава.
7. Организиране на извънкласни дейности във връзка с отбелязване на важни годишнини от световната и националната история


III. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ:
1.Изготвяне на плановете на класните ръководители, съвместно с ученическия съвет и съобразни със спецификата на всяка паралелка. Срок:21.09.2008г
Отг.:председател на МО,
кл. ръководители
2. Оказване на помощ и съдействие на новопостъпилите членове на МО и с кратък педагогически стаж
Срок:постоянен

3.Ежемесечно изготвяне на справки в педагогическия печат по разискваните проблеми Срок:постоянен

4.Проучване на интересите на учениците, чрез провеждане на анкета на тема: ”Училището - желана територия”
Срок: м.октомври
Отг.:кл.ръководители, УС
5. Запознаване с училищния правилник, спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд
Срок :постоянен
Отг. : кл.ръководители
8.Осъществяване сътрудничество с основните социални фактори: семейство, културни институции, сдружения, фондации, производствени предприятия, научни звена, други институции и организации, имащи отношение към младите хора
Срок :ежемесечен
Отг.: Кл.ръководители
9.Запознаване със задължителните символи на българското училище – национално знаме, държавен химн, училищно знаме, училищен химн
Срок: постоянен
Отг.: Кл. ръководител

11.Набелязване и провеждане на мероприятия свързани с изучаване живота на патрона на гимназията
Срок:постоянен
Отг.:кл. р-л
12. Организиране на излети, екскурзии и посещения на забележителни места
Срок :постоянен
Отг.:Кл.ръководители
13. В часа на класа да се разглеждат теми свързани с екологичното възпитание на учениците
Срок : постоянен
Отг. кл. р-ли
14. Медицинското лице в училище да проведе беседи на здравни теми съобразени с желанието на учениците
Срок: м.октомври 2009
м. май 2010г.
Отг. :Кл.р-ли
15. Да се организират и проведат с учениците туристически излети и екскурзии, спортни надпревари
Срок : постоянен20. Организиране и провеждане на сбирка с кл. ръководители на тема: “Основни подходи и добри практики в сферата на образованието за демократично гражданство. Основни методи за педагогическа работа”
Срок : м. ноември 2009г.
21. В часа на класа да се провеждат беседи, свързани с християнството семейство и традициите на българския народ
Срок: постоянен
Отг. : кл. р-ли
25.Вътрешно-квалификационна дейност на методическото обединение на кл.ръководители. Разглеждане на темите:
- „Образователно-възпитателно взаимодействие „ученик – учител – родител””.
Срок: ноември 2009.
- „Повишаване на желанието за изява и инициатива у учениците”.
Срок: февруари 2010.
26.Планиране и отчитане резултатите от работата на МО на кл.ръководители:
Срок:.; 15.02.10г.; 12.06.2010г
Отг.:председател на МО

VI. Важни дати:
& #61692; 22.09 - ден на българската независимост
& #61692; 2.10 – ден на усмивката, инициатива „Накарай някого да се усмихне”
& #61692; 5.10. – ден на учителя
& #61692; 26.10. – ден на строителя
& #61692; 1.11. – дена на народните будители
& #61692; 16.11. – международен ден на толерантността
& #61692; 21.11. – ден на християнското семейство
& #61692; 25.12. – Коледа
& #61692; 19.02. – годишнина от обесването на Васил Левски
& #61692; 3. 03. – национален празник на България
& #61692; 8.03. – ден на жената
& #61692; 27 03. – международен ден на театъра
& #61692; 4.04. - Великден
& #61692; 22.04. – ден на Земята
& #61692; 23.04. – световен ден на книгата
& #61692; 1.05. – ден на труда
& #61692; 6.06. – ден на храбростта и празник на българската армия
& #61692; 9.06. – ден на Европа, ден на ученическото самоуправление
& #61692; 24.05. – дена на българската просвета и култура и на славянската писменост
& #61692; 2.06. - ден в памет на Ботев и на загиналите за свободата на България
& #61692; 5.06. – ден на екологията

III. Насоки за работа по гражданското възпитание:

Ядра на учебно съдържание Стандарти
І. Гражданите, политиката, демокрацията Ученикът:
1. Проследява възникването и развитието на идеята за демокрация.
2. Анализира характеристиките на правовата държава.
3. Познава политическата карта на света.
4. Познава промените на съвременна Европа и Балканите и определя мястото на България в тях.
5. Аргументира ролята на България като фактор за регионална стабилност в Европа.

ІІ. Гражданите, властта и държавата Ученикът:
1. Обяснява механизмите на властта: структурата и функциите на държавните и общоевропейските институции.
3. Обяснява ролята и значението на регионалното устройство на държавата.
4. Разбира същността на местното самоуправление.
5. Познава и може да участва във форми на граждански контрол върху държавните институции.
6. Изказва аргументирани оценки по граждански и политически аспекти на социалния живот.
ІІІ.Националната идентичност и различия в обществото Ученикът:
1. Разграничава основните социални групи и общности и коментира интересите и проблемите им.
2. Обяснява ролята на езика, религията и традициите за социална обвързаност и различия в обществото
3. Ориентира се в източниците на противоречия между отделни етнически и религиозни общности.
4. Показва готовност за противодействие срещу насилието и стремеж към разрешаване на конфликтни ситуации.
5. Познава националните идеали, традиции и ценности и определя мястото на България в световната култура.
6. Помни и съхранява националните традиции и обичаи на България.

ІV. Граждани, права и отговорности Ученикът:
1. Проследява развитието на идеята за гражданско общество.
2. Анализира и съпоставя идеите за свободата, човешките права и гражданските права.
3. Демонстрира готовност да защитава своите (и на другите) граждански права и отговорности.
4. Дава оценка на обществени събития от позициите на правата на човека.
5. Знае правата на детето и институциите за закрила на детето.

V. България и светът Ученикът:
1. Познава идеята за “гражданин на света”.
2. Разбира мястото на България в глобалното развитие.
3. Осъзнава значението на глобалните проблеми на човечеството и обсъжда възможните им решения.
4. Обосновава идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията.
VI. Нравствено и естетическо развитие, физкултура и спорт, екологична култура .Ученикът:
1. Зачита и проявява моралните форми на поведение.
2. Има изградени естетически критерии, добър вкус, разнообразни интереси.
3.Организира и участва в културни мероприятия, забавни и развлекателни събития.
3. Гледа на спорта не само като хоби, но и като пълноценен начин на живот.
4. Участва пълноценно в опазване на природата и околната среда.


СЕПТЕМВРИ
1. Приемане план за работата на МО.
2. Текущи задачи.

ОКТОМВРИ:
1. Обсъждане на форми и начини за празнуване Деня на народните будители.
2. Подготовка за родителско учителска среща.

НОЕМВРИ:
1. Приемане план за провеждане празника “Български традиции и обичаи”
2. Разни

ДЕКЕМВРИ:
1. Набелязване мерки и дейности, за изоставащите ученици, за неактивните ученици в дейностите на гражданското образование.
2. Разни.

ЯНУАРИ:
1. Текущи задачи.

ФЕВРУАРИ:
1. Отчет за работата на МО на класните ръководители за 1-вия учебен срок
2. Разглеждане материали за 19. 02.

МАРТ:
1. Обмяна на опит и идеи между класните ръководители за формите и методите на работа.
2. Разглеждане на идеи за празнуване на мартенските празници.
3. Разни.

АПРИЛ:
1. Проблеми със застрашените ученици
2. Текущи задачи.

МАЙ:
1. Подготовка за бала на випусниците.
3. Обсъждане идеи за честване празника на славянската писменост и култура.
4. Текущи проблеми.

ЮНИ:
1. Отчет за работата на МО на класните ръководители за изминалата учебна година.

Примерни теми за часа на класния ръководител

- Социално психологични особености на общуването в интернет(http://psychology.dir.bg/)
- Разговор на тема: “ Слава богу, пубертета е болест, която отминава с времето”( petervilkov.googlepages.com)
- За агресията у подрастващите и техните неволи.
- Има ли българският ученик сексуална култура.
- Как да спасим детето от наркотици(http://antidrugbg.com), (http://www.riokoz-yambol.com/)
- Взаимопомощ в клас – да не проявяваме насилие;
Правата на детето – аз ги имам, ти ги имаш, ние всички ги имаме;
- Как да се отнасяме към непознати и към тези, които ни нагрубяват;
- Учениците имат право да бъдат възприемани сериозно а отговорността им е да слушат другите;
- Учениците имат право на добро здравно обслужване и отговорността добре да се грижат за себе си;
- Толерантност;
- Проблемът за тормоза от възрастните;
- Моите права и задължения;
- Агресия и насилие.
- Войната по пътищата
- “ Българин да се наричам” – разговор за националните ценности
- познаваме ли българските символи – химн, герб, знаме?;
- Правилата за поведение в обществото, в което живея”
-“ Гражданската култура на младите и институциите на властта ”;
-за спин http://www.bgshare.com/273634/hiv.ppt
-за наркотиците http://www.bgshare.com/263597/zzz.pps


Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Даниела Милева ( 139) на 15 Октомври 2017
Давам му 6 .