Кредитни институции

Тема 17 Кредитни институции
1.Същност на кредитните институции
Ч/з кредитните институции се привличат и преразпределят свободните парични ресурси в национално стопанство. По този начин се управлява една голяма час от паричната маса и се регулират парични наличности.


2. Кредитни банкови институции

А) централна банка- това е ЮЛ което обслужва държавата, паричното обръщение и икономическите субекти. Основната им цел е поддържане стабилността на националната парична единица и провеждане на паричната политика в държавата. Правата на централната банка се определят със закон и зависят от бита и структурата на банковата система приета в държавата. Емисионната функция на банката е свързана с осигуряване на паричното обръщение с банкноти и монети и поддържане стабилността на паричната единица. Контролиращата функция на Централната банка има 3 насоки:
- надзор на входа на банковата система, текущ контрол (извършване на проверки и наблюдение в/у правилното и законосъобразно извършване на банковата дейност )
- надзор на изхода на банковата система


3. Търговски банки (ТБ)

А) същност – особености на ТБ:
- ТБ са обществени институции които работят със собствен и привлечен капитал
- ТБ имат важна роля за развитието на правото, търговията и потреблението

Б) основна цел на ТБ максимализират печалбата си

В) основни дейности на ТБ- влогонабиране
- депозитна дейност
- кредитна дейност
- валутна дейност
- разплащателна дейност
- гаранционна дейност
- финансова дейност
- инвестиционна дейност
- посредническа дейност
- консултантска дейност

Г) взаимоотношения на ТБ с различни обществени субекти
- взаимоотношение м/у банките и държавата
- взаимоотношения на ТБ с централната банка
- взаимоотношения с др. ТБ
- взаимоотношения с ПП
- взаимоотношение с населението

Д) банкови операции
- пасивни операции- те показват операциите свързани с формиране на първоначален банков капитал, операции с финансиране ч/з делово участие, операции свързани с образуване на резерви и др.
- активни операции- те са свързани с инвестирането на придобитите собствени средства, като основната цел на банката при тези операции е да реализира максимална печалба
- посреднически операции- ч/з тях ТБ се намесват във взаимоотношения на икономическите субекти, за да ги улеснят в тяхната дейност

Е) банкови услуги
- банковата услуга е дейност, която банката извършва в полза и за улеснение на своите клиенти с/у определена цена

Ж) парична политика на ТБ
- валутна политика- тя е свързана с определяна на условията на ТБ за извършване на сделките с валута и валутни ценности
- влогове – депозитна политика- тя е свързана със стимулиране, привличането на финансови средства в банките
- кредитна политика- тя е свързана с условията на баките по определяне на кредите за ФЛ и ЮЛ
- ценова политика- тя е свързана с определяне на лихви, такси и комисионни ползвани от клиентите финансови и нефинансови услуги


4. Небанкови кредитни институции

А) същност- те представляват специализирани ПП, които привличат и управляват парични средства и капитали на ФЛ и ЮЛ и предлагат продукти на пазарите

Б) услуги на небанковите кредитни институции
- консултации в областта на инвестициите, финансите, кредитирането и др.
- управление на сметки, парични потоци и финансови А
-финансиране
-търговия с валута и валутни дейности
-потребителско кредитиране и финансов лизинг
-др. Законосъобразни дейности


5.Използвани средства на кредитните институции

А) същност- тези средства се използват за:
- създаване на нови икономически субекти
- разширяване дейността на съществуващи икономически субекти
-финансиране на иновационни проекти
-финансиране на текуща дейност на фирмите
-инвестиране в ПП ч/з участия в капитал

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.