Входно ниво по български език и литература за 10.клас

Изтегли като .docx файл -> http://dox.bg/files/dw?a=6383d57858 

Изтегли като .pdf файл -> http://dox.bg/files/dw?a=eac24ebfd1 

Име, фамилия ……………………………………………………………………. клас ……..… № ….……..

ВХОДНО НИВО ПО ЛИТЕРАТУРА – X КЛАС

ПЪРВА ГРУПА

1. Попълнете таблицата. /8т./

ПРОИЗВЕДЕНИЕ

АВТОР

ЖАНР

ЛИТ. РОД

ГЕРОИ

бр. точки

„Илиада“

 

 

 

 

….... т. / 2т.

 

Еврипид

 

 

 

….... т. / 2т.

 

 

житие

 

 

….... т. / 2т.

 

 

 

 

Ланселот

….... т. / 2т.

 

 

 

 

2. Свържете понятията с тяхното значение. /6т./

а/ апокриф                                                   1/ подражание

б/ Библия                                                      2/ майката на Иисус Христос

в/ молитва                                                    3/ тайни, скрити книги

г/ трагедия                                                   4/ свещената книга на евреите и християните

д/ Дева Мария                                              5/ драматичен жанр

е/ мимезис                                                     6/ обредно обръщение на вярващите към Бог; жанр

3. Поставете липсващите пунктуационни знаци. /10т./

Падна чудна лятна нощ прохладна и свежа. Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака сякаш изчезна и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада.

Марица тихо подплиснуваше мътните си води пълни с удавници и с лениво спокойствие се ширеше между тъмните брегове обраснали с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из тайнствените й недра. От ливадите край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината Ан-дре-я-я-я Ан-дре-я-я-я

Елин Пелин („Косачи“)

4. Попълнете празните места с правилната форма на думите: /6т./

А) членувана форма

(Моканин) ………… разбра, че тоя човек не се е отбил при него току-тъй.

 (Добронамереност) ………… е задължителна за изграждането на успешни взаимоотношения.

(Българска национална телевизия) …….. обяви конкурс за редактори.

Б) местоимение

Квартетът, (чийто) ……. Създател е Димо Димов, вече повече от век и половина жъне успехи, (който) ……. утвърждават авторитета на България.

Момчето, (който) …….. обичаше да рисува, получи грамота. Той (го/я) ….. получи в училището (си/му) ……… .

В) учтива форма

Госпожо Петрова, още не сте (преподавам) ……….. този урок.

Господин Петров, вярно ли е, че Вие не само сте (организирам) ………. събитието, но сте (бил) ……. и отличен за добрата (Ви/ти) ………. работа.

5. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи и словосъчетания.

а/ Нови Пазар / Нови пазар;                в/ педагожка / педагошка;                   д/ осемгодишен / осем-годишен;

б/ еди кой / еди-кой;                 г/ не можейки / неможейки;       е/ увековечавам / овековечавам.

6. Отговорете на въпросите и отговорите им запишете срещу съответния въпрос. /6т./

Колко са общо книгите на Библията?                                           …………………………………............

Къде е разпнат Иисус Христос?                                                     .....................................................

Кой е главният герой в „Антигона“?                                              ....................................................

Какво означава „евангелие“?                                                          ....................................................

Коя е съпругата на Хектор?                                                            ....................................................

Къде живеят Адам и Ева?                                                                ....................................................

7. От кое произведение е цитатът? /1т./

„Пресвета Богородица се помоли на нашия Господ на Елеонската планина: „В името на Отца и Сина и Светия Дух, да слезе архангел Михаил и да ми разкрие небесните и земните мъки.” Щом бе възвестено словото, слезе архангел Михаил заедно с 400 ангели – сто от изток, сто от запад, сто от юг и сто от север.“

а/ „За буквите“;      б/ „Азбучна молитва“;      в/ Библия;      г/ „Ходене на Богородица по мъките“

8. Посочете НЕВЯРНОТО за „Беседа против богомилите“: /1т./

а/ притежава характер на полемично слово;

б/ отразява позицията на официалната власт;

в/ авторът защитава църковните символи и обреди;

г/ насочена е единствено против богомилското учение.

9. Разсъждавайте върху смисъла на анафората и асонанса в произведението на Константин-Кирил Философ „Проглас към Евангелието“. /10т./

„Слушайте сега с целия си ум

слушайте, цял славянски народе,

слушайте словото, защото от бога дойде,

словото, което кърми човешките души,

словото, което крепи сърцата и умовете,

словото, което подготвя да познаем бога.“

 

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

точки

0-15т.

16-20т.

21-24т.

25-26т.

27-28т.

29-31т.

32-33т.

34-35т.

36-37т.

38-40т.

41-42т.

43-44т.

45-47т.

48-50т.

оценка

слаб

2

среден

3

среден 3,25

добър 3,50

добър 3,75

добър

 4

добър 4,25

мн.доб. 4,50

мн. доб.

4,75

мн.доб. 5

мн. доб. 5,25

отличен 5,50

отличен 5,75

отличен 6

 

 

 

 

Име, фамилия ……………………………………………………………………. клас ……..… № ….……..

ВХОДНО НИВО ПО ЛИТЕРАТУРА – X КЛАС

ВТОРА ГРУПА

1. Попълнете таблицата. /8т./

ПРОИЗВЕДЕНИЕ

АВТОР

ЖАНР

ЛИТ. РОД

ГЕРОИ

бр. точки

„Пространното житие на Кирил“

 

 

 

 

….... т. / 2т.

 

Омир

 

 

 

….... т. / 2т.

 

 

апокриф

 

 

….... т. / 2т.

 

 

 

 

Креон

….... т. / 2т.

 

 

 

 

2. Свържете понятията с тяхното значение. /6т./

а/ акростих                                                   1/ дявол

б/ словесност                                               2/ майката на Иисус Христос

в/ апология                                                  3/ стихотворна форма, при която първите букви от всеки стих образуват дума или фраза

г/ Сатана                                                      4/ реч; книжнина; всички филологически науки

д/ Стар завет                                               5/ защита и възхвала

е/ Богородица                                             6/ част от Библията, която обхваща 39-50 книги, написани преди Христос

3. Поставете липсващите пунктуационни знаци. /10т./

Шибил пристъпи по напред момата го гледаше спокойно и право в очите. Една отвесна черта беше се спряла между гайтанените и вежди алените и устни потръпваха.

Брей извика тя и крехкият и глас странно прозвуча сред плача на жените.

Да си вървите по работата че знайте ли се Не ви ли е срам какво искате от едни жени

Й. Йовков („Шибил“)

4. Попълнете празните места с правилната форма на думите: /6т./

А) членувана форма

(Текст) ……… изгражда (образ) ……… на (герой-странник) ………………………… .

От своите ученици (учител) ……...  получи над петдесет броя букета и картички.

Изложбата ще се проведе в (Национален дворец на културата) …………………………………… .

Б) местоимение

На (кой) ………… ще бъде присъдена наградата, (никой)…………… от нас не знаеше.

Жената, (чийто) ……… кола бе синя, днес отиде на пазар. Той се намираше на няколко километра от магазин „Зеленина“, в (който) ……… продаваха билки.

 В) учтива форма

Госпожо Йорданова, Вие сте (знам) ………… за случая, а не сте ме (уведомявам) .……………… .

Господин Стефанов, Вие сте (определен) ………………... да говорите пръв.

5. Подчертайте с права линия вярно изписаните думи и словосъчетания.

а/ Горна баня / Горна Баня;      в/ въстание / възстание;     д/ 25-процентов / 25 процентов;

б/ тинейджър / тийнейджър; г/ не знаейки / незнаейки;          е/ осмивам / усмивам.

6. Отговорете на въпросите и отговорите им запишете срещу съответния въпрос. /6т./

Колко са общо книгите на Новия завет?                                        ………………………………….............

През коя година са покръстени българите?                                  .....................................................

Кои са жанровете на драмата?                                                        ....................................................

Каква е темата на „Илиада“?                                                          ....................................................

Кои са децата на Адам и Ева?                                                         ....................................................

Кои са трите ипостаса на Св. Троица?                                           ....................................................

7. От кое произведение е цитатът? /1т./

Литна днес и славянското племе / милостта на кръста твой да търси... / Но на мене, който моли помощ,/отче, сине и пресвети душе - / просещ, - твойто мощно слово дай ми, / ръце вдигам да получа мъдрост, / сила, що обилно от небето / ти даряваш на вси твари живи.

а/ „За буквите“;      б/ „Азбучна молитва“;      в/ Библия;      г/ „Ходене на Богородица по мъките“

8. Коя от следните особености НЕ е характерна за „Ходене на Богородица по мъките“? /1т./

а/ основната тема е свързвана с идеята за справедливостта;

б/ композицията на произведението е двуделна;

в/ в образността на текста се усеща влиянието на фолклорната образност;

г/ произведението не е апокриф.

 

9. Разсъждавайте върху думите на Константин-Кирил Философ. /10т./

Бог не изпраща ли дъжд еднакво за всички ? Също тъй слънцето не свети ли на всички ? И не дишаме ли еднакво всички въздух? И как вие не се срамувате, като признавате само три езика и като повелявате, щото всички други народи и племена - да бъдат слепи и глухи? Пояснете ми, бога за безсилен ли смятате, та той не може да даде (всичко това), или за завистлив, та не желае ?

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

 ……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

точки

0-15т.

16-20т.

21-24т.

25-26т.

27-28т.

29-31т.

32-33т.

34-35т.

36-37т.

38-40т.

41-42т.

43-44т.

45-47т.

48-50т.

оценка

слаб

2

среден

3

среден 3,25

добър 3,50

добър 3,75

добър

 4

добър 4,25

мн.доб. 4,50

мн. доб.

4,75

мн.доб. 5

мн. доб. 5,25

отличен 5,50

отличен 5,75

отличен 6

 

 

 

ОТГОВОРИ                                                                                                                          

ПЪРВА ГРУПА: 

1- Омир; поема; епос; Ахил, Агамемнон, Хектор и др.
"Електра"; трагедия; драма; Клитемнестра, Електра, Орест и др.
"Пространното житие на Св. Кирил"; Климент Охридски; епос; Кирил
Артуров цикъл; Кретиен дьо Троа, Томас Малори и др.; епос/лирика
2 - а/3; б/ 4; в/ 6; г/ 5; д/ 2; е/ 1.
3 - Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна, и се предаде на дълбока почивка под монотонния напев на жаби и щурци. Мир и ведрина повея от дълбокото звездно небе. Земята отвори страстните си гърди и замря в наслада.
Марица тихо подплиснуваше мътните си води, пълни с удавници, и с лениво спокойствие се ширеше между тъмните брегове, обраснали с върби и ракитак. Влага и хладина лъхаше из тайнствените й недра.
От ливадите край нея се обади ясен мъжки глас и потъна в тишината:
— Ан-дре-я-я-я, Ан-дре-я-я-я!
4 - Моканина; Добронамереността; Българската национална телевизия
чийто; които; което; я; си
преподавали; организирали; били;Ви
5 - Нови пазар; еди-кой; педагожка; не можейки; осемгодишен; увековечавам
6 - 77; хълма Голгота; Креон; "блага вест"; Андромаха; Едемската градина
7 - г
8 - г

ВТОРА ГРУПА:

1 - Климент Охридски; житие; епос; Кирил
"Илиада"; поема; епос; Агамемнон, Ахил, Андромаха, Хектор и др.
"Ходене на Богородица по мъките";-;епос; Дева Мария, Архангел Михаил и др.
2 - а/ 3; б/ 4; в/ 5; г/ 1; д/ 6; е/2
3 - Шибил пристъпи по-напред, момата го гледаше спокойно и право в очите. Една отвесна черта беше се спряла между гайтанените и вежди, алените и устни потръпваха.
- Брей! - извика тя и крехкият и глас странно прозвуча сред плача на жените. Да си вървите по работата, че знайте ли се! Не ви ли е срам, какво искате от едни жени!
4 - Текстът; образа; героят-странник; учителят; Националния дворец на културата
кого, никой; чиято; който
знаели; уведомили; определен
5 - Горна баня; тийнейджър; въстание; не знаейки; 25-процентов; осмивам
6 - 27; 684г.; трагедия, комедия и сатирна драма; гневът на Ахил; Кайн и Авел; Св. Дух, син Иисус, бог Отец
7 - б
8 - г

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.