Софокъл - Антигона (въпроси и отговори)

В какво е силата на Антигона?

Антигона следва принципите и разбиранията си за дълга на човека към кръвно близките си хора. В своите постъпки тя се ръководи от божиите неписани закони. Антигона е с независим, горд дух, освободена от страха пред властника, който се поставя над вечните морални закони за живота и смъртта. Героинята е носителка на светлото, разумното начало, на възвишените стремежи.В основата на този стремеж е заложена истината за любовта към човека. Тя следва истината, водена от светлината на своя разум. Отива на смърт горда,убедена в правотата на своето благородно дело, направлявана от любовта към близките си.Антигона е силна и дръзка ,има смелостта да се опълчи срещу неправдата. Саможертвата в името на справедливостта е гордост и чест за нея.

Що значи традиция?

Определен ред,правило,влязло в бита на народа,в обществена или семейна среда,или приемственост на идеи и възгледи ,които се предават от поколение на поколение.

Как се помиряват родови представи и държавни норми?

Чрез ,,Антигона” Софокъл блестящо облича в образи възгледа си ,че писаните закони трябва да се основават на спазването на неписаните норми.Иначе се стига до липса на нравствени опори,а от там и до безсмислени жертви.Кое държавно управление е добро за хората?-Държавата е обществен механизъм,чиято цел е да събере в едно различните родове,да ги подчини на законите си,да регулира живота на хората с узаконената власт,но зачитайки и неписаните закони на сърцето и човешката нравственост.Пренебрегването на традиционния морал води до тежки последствия за личността и обществото.Единовластието носи несправедливост,а абсолютната власт е враг на общността.

В какво е силата на отделния човек? Може ли той сам да противостои на държавата? Каква е ролята днес на гражданското общество при неадекватни законови уредби? 

Всеки е личност,която сама по себе си има пълното право да се противопостави на неприемливите закони и действия на държавата.Днес отделният човек има много повече права и с достатъчно сериозна кауза и съмишленици може дори да свали правителството на една държава.Ролята на гражданското общество в наши дни е много голяма.Всеки един от нас е ставал свидетел на драстични промени в нашата държава,благодарения на разбунтувалото се граждански общество.

Как се развива действието в ,,Антигона’’?

Пиесата ,,Антигона’’ е изградена на отчетливо конфликтно свързване на две гледни точки.Конфликтът се разгръща в три ,, състезания с речи’’:Креон и Антигона, Креон и  Хемон,Креон и Тирезий.

В какво се изразяват конфликтите между героите?

Първият конфликтът е между Креон и Антигона.Диспутът между тях е кристално контрастен, но става проблематичен за възприятие на читателите.Вторият конфликт е между Креон и Хемон.Синът му поставя на изпитание политическото кредо на баща си.И в заблудата си Креон не разбира, че синът му  води  спор по важен принцип, а вижда проявление на любовно чувство.Третият конфликт е между Креон и Тирезий.

Кой влиза в конфликт с останалите? Основният виновник за конфликтите в „Антигона” става Креон,който се опълчва срещу традицията и неписаните човешки закони.Като управник той защитава интересите на държавата,но не вижда,че по този начин наранява едно момиче,което не може да допусне тялото на брат й да остане непогребано.

Каква е ролята на контраста в драматичния конфликт?

Софокъл изгражда  образите на основата на противопоставяне на характерите..Контрастът  създава условия  за най-ярка изява на характерите ,придава им жизненост и сила./Сравнете образите на Антигона и Креон-Креон е властен и могъщ, чувства дълг към спазването на писаните закони и реда и затова е безкомпромисен към враговете си.Антигона има висок морал, разбира дълга като вярност към традицията  за почит към мъртвия.  

Сравнете тези на Едип от ,,Едип цар’’ и на Креон от ,,Антигона’’

-Едип и Креон са класическо художествено въплъщение на осъзната нравствена вина.Всеки от тях е мъдър държавник ангажиран с обществените интереси на народа.Непреклонни, неотстъпващи от позициите си, понякога се превръщат в деспотични личности, който пренебрегват и не зачитат чуждото мнение.  

Кое е общото и различното между Антигона,Креон и Едип?

Общото между тях е че и тримата се борят за собствените си убеждения,като ги смятат за най-правилни.Антигона е твърдо решена,че неписаните човешки закони не трябва да бъдат потъпкани и жертва живота си в името на тази кауза.Креон,като управник е убеден,че един предател не трябва да бъде погребан,а Едип следва обещанието си да намери убиеца и нищо не го спира докато не стигне до истината.И тримата са непримирими и отдадени до край на собственото си виждане за справедливост.

Каква роля играе хорът в ,,Антигона’’?

Важна роля в конфликта между двамата герои играе Хорът.Той е събирателен образ ,изразяващ общественото мнение.Опишете поведението му през цялото действие В пролога хорът пее за враждата на двамата братя.В първи епизод репликите на хора са пестеливи, той не реагира на принципните положения, аргументирани в речта на Креон, а само признава правото му да се разпорежда с държавата .В първи стазим хорът възхвалява постиженията  на човека в овладяването на живота и тревожно напомня,че неговите способности могат да служат и за добро ,и за зло.Във втори епизод хорът отначало се изненадва от смелостта на Антигона ,малко по-късно лаконично изказва признание за твърдостта й,но това е всичко.Той не я подкрепя,изобщо не се намесва в спора.Във втори стазим хорът пее за родовото проклятие и за несигурността в човешкия живот.В трети епизод хорът се обажда само веднъж,за да покаже ,че не е в състояние да отдаде предимство на някого от двамата-Креон и Хемон.Може би старците се страхуват от царя,но може би изпитват и уважение към положението му на баща и опитен и зрял мъж.Репликата на хора бележи и повратен момент в диалога,от който спорът все повече се измества от общото към конкретното.В трети стазим се пее за силата на любовта.В четвърти епизод хорът изпраща Антигона към подземието и едва сега открито дава израз не само на съчувствието си към нея, но и на признанието за правотата на нейното дело.Изглежда досегашното му мълчание е било продиктувано от страх пред Креон.В думите му все още проличава боязън пред волята на царя и съмнение в смисъла на неподчинението.

Неизменно ли е то?

В словата на хора се преплитат реализъм ,скептицизъм,откровен страх пред силата,а в отделни моменти дори подмазвачество пред властта.Хорът е безличен,понякога жалък и смешен.Хорът признава правилността на възгледите на Антигона,но не престава да подкрепя и законите.Понякога Хорът на гражданите се възхищава на героинята, друг път искрено я жали, но в крайна сметка се страхува да й съчувства открито.  Каква роля играят в този хор авторитетите?-Гражданите са вече смазани от волята на избрания си владетел,почувствал се в един миг всесилен.Затова Хорът откровено се подчинява на волята на  господаря си.

Какво означава ,,героичен свят’’?Защо Антигона е героически образ?

Със свободата на духа си ,с твърдостта и непоколебимостта при отстояването на неписаните ,но вечни човешки закони ,тя се отличава от другите герои в трагедията и се доказва като истинска трагическа героиня.Трагизмът на Антигона като силна и непреклонна личност се проявява в това, че на нея й е съдено от Съдбата да защити своето разбиране за човещина с цената на крайно напрежение на волята , с огорчението от неразбирането на своето поведение и със собствения си живот.Тя се жертва за  един високо благороден и общополезен принцип-зачитането на човешките неписани закони.   Реалистично ли е подобно изображение за Vв. пр.Хр.? А за днешните времена?Като се сравни описанието на Антигона с описанието на жените в останалите древногръцки произведения се намира драстична разлика,която ни води до заключението,че може би подобно изображение не е реалистично за V в.пр.Хр..Но във всяка една епоха има хора,които се противопоставят на приетите и наложени норми.Ето защо е напълно възможно и в древна Елада да е имало такива жени,които да са дръзвали да се изправят сами срещу злото и несправедливостта.Така и днес в 21 век има хора които са против днешните закони,норми и схващания.Днешната жена има много повече права и по-свободно изразява мнението си,следователно и по-лесно може да се опълчи срещу тези,които потъпкват моралните ценности.

Какво се случва ,когато властта изпадне в конфликт с човека?

В лицето на Креон , Софокъл създава типичен образ на тиран ,съсредоточил цялата власт в свои ръце.Субективното и егоистичното у него надделяват над решението му да управлява справедливо и това го прави враг на общността и източник на несправедливост.Пренебрегването на човечността, на традиционния морал води  до тежки последствия за личността и обществото.   Трябва ли човекът да се подчинява на всяка разпоредба на властта?-Ако държавните интереси и дългът към отечеството се използват само като прикритие за прилагане на самолична и тиранична власт,то тогава тези разпоредби се обезценяват и човек не трябва да се подчинява,а трябва да защитава непреклонно и последователно справедливостта.Защото не може интересите на държавата да се различават от интересите на човека въобще, от неговите права,от изповядваните от векове морални ценности и от неписаните , но вечни човешки закони.

Изпитвате ли симпатии към Креон?Как го преценявате като баща/има ли конфликт между човека и властника Креон?

Не,не изпитвам симпатии към Креон,защото той е основната причина за конфликта в „Антигона”.Със своята грешна преценка за хората около себе си и техните действия,той става причината за смъртта на една жена,която не се спира пред никой,за да остане вярна на неписаните човешки закони-Антигона.Креон не се отличава и като добър баща,тъй като не се вслушва в думите и доводите на сина си,който само се опитва да помогне в създалата се ситуация.Има конфликт между човека и властника,но той е много слабо застъпен,тъй като през по-голямата част на произведението ние виждаме един безчувствен за мъката на Антигона владетел.Едва в края Креон осъзнава каква грешка е допуснал,но не може да върне времето назад и невъздържаността му е коствала живота на обичания му син.

С какво ви е симпатична Антигона?

Антигона се разкрива като личност с изключителна нравствена красота.Тя запленява както със своята чистота и невинност,така и с огнената страст, с която отстоява позицията си.Тя е образ символ,събрал в себе си всичките човешки добродетели.Нейната смелост,честност, вярност,хуманност и способност за саможертва в името на правдата й помагат и в същото време я подтикват да отстоява докрай правото на свобода на действията си ,щом те са морални.Антигона е горда ,уверена в силите си и в способността си сама да изкове своята съдба.Тя ме пленява със  своето свободолюбие ,благородство на духа и решителност ,с беззаветното служене на истината и справедливостта. Какво би ви възпряло да имате такова момиче за приятелка/-Упоритостта на Антигона и това,че в опита си да се бори за справедливост,тя се показва като по смела дори и от мъжете.Мъжете не обичат силни и властни жени,защото в природата им е заложена идеята,че мъжът трябва да е властния и главата на семейството,а една такава жена заплашва с ината и непримиримостта си мъжкото его.

Съпротива на всяка цена/Докъде може да доведе упорството?Кога и защо човек трябва да бъде упорит и непреклонен?Как човек трябва да взима решения-отстоявайки своята логика или вслушвайки се в другите/Къде е мярата на личността,която харесвате?

Винаги когато си сигурен в правотата на своето мнение трябва да го отстояваш до край,особено когато става въпрос за важни въпроси,които засягат човечеството като цяло.Упорството може да доведе до разрешаване на даден проблем,но и до създаване на още по-сериозни проблеми,а дори и до смърт,както виждаме от „Антигона”.Човек винаги трябва да отстоява своите виждания,но в определени моменти да се вслушаш в другите ти дава и друга гледна точка и възможност да се поправиш ако правиш грешка,която може да ти коства и живота.Мярата на завършена личност е някъде по средата-човек,който отстоява себе си,който не се примирява,но и който знае кога да спре и до къде се разпростират възможностите му и разсъждава реално.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.