Организация на отчетността в ЗД

Нормативните актове, които имат значение за организацията на счетоводството в застраховането са: общи и нормативни.

1. Общи нормативни актове - те се отнасят до условията за създаване и функционирането на застрахователното дружество.

          - Кодекс на застраховането

          - Търговски закон

          - Закон за кооперациите

          - Закон за корпоративното подоходно облагане

2. Специфични нормативни актове - регламентират основните изисквания за воденето на счетоводството и определят условията за организацията на счетоводството и за контролиране на застрахователната дейност. Това са:

          - Закон за счетоводството

          - Примерен национален сметкоплан

          - Международни счетоводни стандарти

          - Наредби на Комисията по финансов надзор

3. Същност на застрахователната премия - за да има право да потребява застрахователен продукт, застрахованият предварително плаща застрахователна премия, с което фактически купува застрахователния продукт. При продажба на застрахователен продукт, застрахователя сава "гаранция", че ще изпълни задълженията си към застрахованите лица, съгласно клаузите на договора.

Приходът от премията се признава и отчита не при самото сключване на договора, а при реалното получаване на застрахователната премия.

 

От друга страна принципът на предпазливостта изисква в пасива на баланса да се посочат задълженията към застрахованите под формата на заделени технически резерви, които задължително са покрити в актива със съответните финансови активи и инструменти, в които те са инвестирани. Затова дейността на застрахователя се характеризира преди всичко от пасива на баланса, който източник показва произхода на капитала.

4.Контрол върху застрахователната дейност

        а) вътрешен - специализиран, финансово счетоводен, одиторски

        б)външен - осъществява се от държавните органи чрез нормативни документи; държавата контролира пряко застраховането.

Държавният застрахователен надзор се осъществява от Комисията по финансов надзор.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.