Тест по история на педагогиката

1. Най-важният фактор за възникване на възпитанието е:

А. играта

Б. трудът

В. общуването

Г. познанието

 

2. Кое от следните училища е било в Древен Египет?

А. палестра

Б. ефебия

В. училище "дом на живота"

Г. граматическо училище

 

3. Попълнете празните места в текста:

      Обществото в Древна Индия се дели на ................ . Те са 4 на брой:

........................... - жреци и раджи. Това е господстващата класа. Хората от тази каста стават управници, съдии, лекари.

........................... - военни. Защитават държавата, поддържат реда.

........................... - занаятчии, земеделци, търговци, дребни собственици. Задължени са да произвеждат всичко за поддържане на първите две касти.

........................... - безправни парии.

 

4. Кой от философите на древността определя обичта към ближния за ядро на моралното възпитание:

А. Демокрит

Б. Сократ

В. Конфуций

Г. Сенека

 

5. Кое от следните съчинания е на Платон?

А. "Никомахова етика"

Б. "Държавата"

В. "Обучението на оратора"

Г. "Малкият световен ред"

 

6. Кой е създал седемте свободни изкуства?

А. Боеций

Б. Квинтилиан

В. Аристотел

Г. Сенека

 

7. Към тривиума на седемте свободни изкуства НЕ се включва:

А. граматика

Б. диалектика

В. аритметика

Г. риторика

 

8. Игровите похвати за обучение на детето пръв разработва:

А. Сенека

Б. Квинтилиан

В. Платон

Г. Аристотел

 

9. За рицаря НЕ е задължително:

А. да ловува

Б. да е грамотен

В. да язди

Г. да борави с копие

 

10. Свържете представителите на епохата на Възраждането с техните произведения:

А. Матео Вежио - .....

Б. Франсоа Рабле - .....

В. Мишел Монтен - .....

Г. Еразъм Ротердамски - .....

Д. Томас Мор - .....

Е. Томазо Кампанела - .....

 

а. "Гаргантюа и Пантагрюел"

б. "Градът на слънцето"

в. "Опити"

г. "За възпитанието на децата"

д. "Възхвала на глупостта"

е. "Утопия"

 

11. "Учител на Германия" е наречен:

А. Мартин Лутер

Б. Томас Мюнцер

В. Игнаций Лойола

Г. Филип Меланхтон

 

12. Обучението на роден език в елементарното училище е въведено от:

А. Мартин Лутер

Б. Филип Меланхтон

В. Валентин Тротцендорф

Г. Мишел Монтен

 

13. Хуманистът, който издига идеята за самодейност на детето в процеса на възпитание е:

А. Матео Вежио

Б. Франсоа Рабле

В. Мишел Монтен

Г. Еразъм Ротердамски

 

14. "Изпит на съвестта" има в:

А. протестантските училища

Б. йезуитските колегии

В. университетите

Г. градските училища

 

15. Кой от следните езици е извън наложеното от св. инквизиция триезичие?

А. латински

Б. немски

В. старогръцки

Г. иврит

 

16. Кой определя за цел на възпитанието всестранното развитие на човешката личност и че образованието трябва да е всеобщо за всички, дори тези, които се развиват по-бавно?

А. Ян Амос Коменски

Б. Йохан Хенрих Песталоци

В. Джон Белерс

Г. Джон Лок

 

17. Жан-Жак Русо е казал, че:

А. "трудът налива маслото в светилника на живота, а мисленето го запалва."

Б. детето трябва да се учи от природата и от хората, а не само от книгите.

В. възпитанието има за цел да помогне на "човека да стане човек".

Г. е необходима по-голяма строгост във възпитанието на децата.

 

18. Кой от изброените педагози не е представител на реформаторската педагогика?

А. Александър Нийл

Б. Мария Монтесори

В. Джон Дюи

Г. Йохан Фридрих Хербарт

 

19. Кое от следните произведения НЕ е от Антон Макаренко?

А. "ФД - 1"

Б. "Педагогическа поема"

В. "Векът на детето"

Г. "Знамена на кулите "

 

20. "Дълъг е пътят на наставлението, кратък и ползотворен - на примера" е сентенция на:

А. Аристотел

Б. Плутарх

В. Сенека

Г. Квинтилиан

 

Отговори: 

 1. Г
 2. В
 3. касти; брахмани; кшатри; вайши; шудри
 4. В
 5. Б
 6. А
 7. В
 8. Б
 9. Б
 10.  А - г; Б - а; В - в; Г - д; Д - е; Е - б
 11.  Г
 12.  А
 13.  В
 14.  Б
 15.  Б
 16.  А
 17.  Б
 18.  Г
 19.  В
 20.  В

 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.