Литературни направления

Романтизъм: направление в литературата от средата на 18 век до началото на 19 век, което се противопоставя на канона на класицизма от предхождащата го епоха. Характеризира се с ярък индивидуализъм, издигане на личността в култ, възпяване на героичното минало и идеализиране на родните корени. Романтичният герой е свободна, необикновена личност, която се бунтува срещу съществуващата действителност и се намира в трагичен конфликт с нея.

Реализъм: литературно направление от втората половина на 19 век. Писателите реалисти вярно, правдиво и пълно действителността, представят типичните герои при типични обстоятелства, обществени пороци, недъзи на времето, морална деградация и доминираща липса на ценности. Негова разновидност е критическият реализъм. Писателите критически реалисти не само отразяват правдиво реалността, но и я критикуват и изобличават.

Модернизъм: общо название на литературни направления и течения от края на 19 век и началото на 20 век. Отличава се със стремеж към новото и привързаност към идеите за европеизиране на българската литература, като се отказва от претенциите за "обективно отражение на действителността" и се концентрира върху субективността. С модернизма се свързват: 

  • Индивидуализъм: (началото на 20 век) - противопоставяне на злободневната обективност на реализма чрез обръщане към субекта, към индивида, към човешката същност. Характеризира се с конфликт между личността и обществото, между поета и тълпата, възхвалява се гордата самотност, апологизира се силата на човешкия дух. 
  • Символизъм: (началото на 20 век) - появява се най-вече в поезията. Разкрива конфликта между човека, притежаващ заложби и потенциал, и бездуховното общество, в което той не може да се реализира. В основата на тази драма лежи чувството за безсилие и за неизпълнен дълг. Характеризира се със символна образност, с разкриване на битието през призмата на индивидуалното, личното, интимното преживяване, с усъвършенстване на поетическия изказ. Акцентира върху духовността, въображението и сънищата.
  • Експресионизъм: (началото на 20 век) - застава в опозиция на символизма. Светът се оприличава на хаос, на абсурд, оварварява се и затова експресионистите извеждат на преден план мотива за разрухата и на социума, и на индивида. Преплитат се действително и нереално, микропространство и макрокосмос, свято и низко. Поетиката е особена - свободен стил, изреждания, повторения; лаконични стихове със специфична графика; нарушени са традиционният синтаксис и пунктуацията.
  • Диаболизъм: възниква под влияние на консервативния немски романтизъм. Характеризира се със странен художествен свят, изпълнен с ужас и бягство от действителността, с надникване дълбоко в психиката и страховете на човека.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.