Жанрова система на литературата

разказ (епически жанр) - кратко по обем произведение, с представена една случка, събитие или преживяване.

повест (епически жанр) - произведение, което по обем, сюжетни линии и герои е по-малко от романа, но по-голямо от разказа.

роман (епически жанр) - голямо по обем произведение с различни сюжетни линии и с много герои.

фейлетон (епически жанр) - сатиричен разказ на злободневна тема.

сатира - произведение, разкриващо и заострящо отрицателното в живота и у човека ("Линее нашто поколение")

стихотворение (лирически жанр) - характеризира се с представяне на образи и чувства, а не на действия.

елегия (лирически жанр)- стихотворение, пропито с тъга, скръб, трагизъм.

ода (лирически жанр) - стихотворение за възхвала, пропито е с възторжени чувства.

балада (лироепически жанр) - стихотворение с фантастични сюжетни елементи и образи, пропито с необикновеност и тайнственост.

сонет (лирически жанр) - стихотворение, изградено от 14 стиха, въздействащо с философско или интимно звучене.

лирическа миниатюра (лирически жанр) - стихотворение, което се отличава с малък обем, със стегнатост на формата и с дълбочина на съдържанието.

поема (лирически жанр) - стихотворение с ясно изразен сюжет.

цикъл - няколко художествени произведения или отделни части от едно произведение, свързани с общ признак (жанр, тема, герои, чувства и т.н.)

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.