Изходно ниво по физика за 10 клас

1. Всяка отправна система съдържа три елимента. Кой от посочените е грешен?

а) часовник

б) координатна система                 

в) материална точка

г) отправно тяло

2. Вектора на ускорението винаги е еднопосочен с вектора на:

а) скоростта

б) радиус-вектор

в) преместването

г) промяна на скоростта

3. Траекторията на едно тяло,което се движи по инерция и не взаимодейства с други тела е:

а) окръжност

б) парабола

в) права линия

г) произволно крива линия

4. Кое твърдение е вярно? Вторият принцип на механиката е в сила само:

а) в неинерциални отправни системи

б) в инерциални отправни системи

в) ако силите са постоянни

г) във всички отправни системи

5. Кое твърдение за силите на действие и противодействие между две тела не е вярно?

а) имат еднакви големини

б) имат противоположни посоки

в) лежат върху една права 

г) взаимно се уравновесяват

6. Тяло с маса 10 kg се движи под действие на две взаимноперпендикулярни с големини 20 N и 21 N. Колко е големината?

а) 1,9m/s2

б) 2,9m/s2

в) 3,9m/s2

г) 4,9m/s2

7. Светлина с λ0 =750 nm има скорост c=3.108 m/s във вакуум. Каква е нейната дължина λ в стъкло, където се движи сес скорост ''u''=2.108 m/s?

a) 500 nm

б) 600 nm

в) 750 nm

г) 1120 nm

8. Явлението,при което светлината навлиза в геометричната сянка на предметите когато преминава през много тесни отвори и покрай прегради се нарича:

а) дисперсия

б) дифракция

в) диверсия

г) дивергенция

9. Определете показателя ''n'' на пречупване  на диамант,в който жълтата светлина се разпространява със скорост  = 2с/5,където ''С'' е скоростта на  светлината във вакуум

а) 0,5

б) 1,5

в) 2,5

г) 3,5

10. Спектърът на Rő-лъчи се състои от две части: непрекъснат и линеен. Коя от тях зависи от атомите на мишената-анод на рентгеновата тръба? 

а) непрекъснатата

б) линейната

в) и двете части

г) нито една от тях

11. Кое е вярното твърдение? Емисионният спетър на разреден молекулярен газ е:

а) линеен

б) ивичен

в) непрекъснат

г) молекулярните газове не излъчват

12. Според хипотезата на М. Планк атомите излъчват електромагнитна енергия:

а) непрекъснато

б) произволно

в) случайно

г) на порции(кванти)

13. Какви частици се поглъщат от телата при фороефекта?

а) йони

б) фотони

в) електрони

г) неутрони

14. Коя характеристика не подхожда на фотона?

а) съществува в покой

б) енергия

в) скорост

г) съществува само в движение

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Ерика ( 0) на 14 Юни 2018
Защо ги няма отговорите