Алгоритми и алгоритмизация. Видове алгоритми. Изисквания към алгоритмите.

Алгоритъм – структурирана по определен начин последователност от действия,която е изпълнявана на входните данни и получаваните междинни резултати при съблюдаване на определени изисквания за разделяне на исчислителния процес на стъпки с определена сложност води до намиране на търсения краен резултат.
Изисквания към алгоритмите:
- Масовост – алгоритъма трябва да позволява обработката на едно неограничено множество от различни входни данни.
- Резултативност – алгоритмите трябва да позволява намиране на турсения краен резултат.
- детерминираност
- определеност
В зависимост от вида на входните данни получаваните междинни и крайни резултати, алгоритмите биват числови и логически.
- Цикъл съвкупност от оператори предназначени за многократно испълнение в една програма.
Всеки цикъл включва начални условия,в които се инициализират определени променливи величини.
Тяло на цикъла представящо съвкупност от оператори за многократно испълнение и блок за проверка на определено логическо условие даващо отговор дали да се испълни още един път цикъла.
В началните условия се инициализира една променлива величина,която е определен оператор се променя в тялото на цикъла и блока за проверка.
В зависимост от това как са структурирани тялото на цикъла и блока за проверка цикличните структури биват с пост (след) и предусловие.
При представянето на алгоритмите приложение са намерили два подхода:
- Описание на алгоритмите с сорскод (псевдоход) – Най-широко приложение е намерил подхода за описание на алгоритмите в блоков вид.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.