Примерна матура по биология и здравно образование

Част първа 

1. Тъканите, органите и системите от органи са структурни компоненти на:

а. микросистемата

б. макросистемата

в. мезосистемата

г. микрофлората

 

2. Като антропогенен екологичен фактор можем да определим:

а. редките валежи в пустините

б. наторяване на почвата с изкуствени торове

в. конкуренцията между популациите на вида

г. екологичните катастрофи, причинени от т. нар. ледникови епохи

 

3. Малката (тясната) екологична пластичност е характерна за:

а. сенкоиздръжливите растения

б. еврибионтите

в. хомотермните животни

г. стенобионтите

 

4. Флаговидната форма на короната при някои дървета е приспособление към:

а. светлината

б. температурата

в. вятъра

г. влагата

 

5. При коменсализма:

а. популациите на два вида са поставени при силни конкурентни взаимоотношения

б. популацията на единия вид извлича полза от популацията на другия вид, за която взаимоотношението е безразлично

в. популацията на единия вид извлича полза от популацията на другия вид, за която взаимоотношението има отрицателен ефект

г. организмите осъществяват симбионтни връзкипомежду си

 

6. Коя от изброените органични молекули НЕ е катализатор?

а. ДНК-полимераза

б. липидразграждащ ензим

в. рибозим

г. кератин

 

7. Кое от изброените НЕ е характерно за вирусите?

а. капсомери

б. РНК

в. ДНК

г. рибозими

 

8. Прокариотната клетка НЯМА:

а. рибозоми

б. ядрено вещество

в. мембранни органели

г. клетъчна стена

 

9. Урацилът е:

а. голяма азотна база в молекулите на РНК

б. малка азотна база в молекулите на ДНК

в. малка азотна база в молекулите на ДНК и РНК

Г. малка азотна база в молекулите на РНК

 

10. Основният енергоносител в клетките на живите организми е молекулата на:

а. аденозинтрифосфата

б. никотинамид-аденин динуклеотида

в. аденозинмонофосфата

г. хемоглобина

 

11. Бацилите се отнасят към групата на:

а. едноклетъчните еукариоти

б. вирусите и инфекциозните частици

в. същинските бактерии (еубактерии)

г. цианобактериите

 

12. Срещу коя от клетъчните структури е посочена ПОГРЕШНА характеристика?

а. ядърце - немембранна структура в адрото на еукариотите, служеща за синтез на рРНК

б. митохондрии - двумембранни органели в еукариотните клетки, осъществяващи т. нар. клетъчно дишане

в. комплекс на Голджи - едномембранна структура в еукариотните клетки, осъществяваща пакетирането и секрецията на различни вещества

г. зърнеста ендоплазмена мрежа - едномембранна структура в еукариотните клетки, осъществяваща синтез на липиди и въглехидрати

 

13. Коя от изброените органични молекули се свързва с рибозомите, изграждайки полизома, която има възможност за по-бърза и интензивна белтъчна синтеза?

а. тРНК

б. иРНК

в. рРНК

г. ДНК

 

14. За цикъла на Кребс е вярно, че:

а. протича само в анаеробни условия

б. благодарение на него се получава молекула глюкоза

в. чрез него се печели с пъти повече енергия, отколкото при гликолизата

г. протича в цитозола на клетките

 

15. Кой от изброените процеси НЕ е енергозависим?

а. активен мембранен транспорт

б. фотосинтеза

в. транскрипция

г. осмоза

 

16. Пример за неалелно взаимодействие на гените е унаследяването на:

а. цвета на кожата при човека

б. формата и цвета на семената при Менделовия грах

в. кръвна група АВ при човека

г. междинен белег - розовия цвят при растението нощна красавица

 

17. Генът носи информация за синтезата на:

а. една аминокиселина

б. един белтък или една молекула РНК

в. един полизахарид

г. една молекура ДНК

 

18. Колко молекули ДНК има във всяка полова клетка, ако се знае, че във всяка телесна клетка на човека има 46 хромозоми?

а. 46

б. 23

в. 1

г. 92

 

19. Женският пол при човека е:

а. хомогаметен

б. хетерогаметен

в. хемизиготен

г. хетерозиготен

 

20. Кое от генетичните заболявания се дължи на хромозомна мутация?

а. синдром на Даун

б. хемофилия

в. синдром на "котешкото мяукане"

г. албинизъм

 

21. Светлият цвят на очите е рецесивен белег, докато тъмният им цвят - доминантен. Жена със сини очи очаква дете от мъж с кафяви очи. Каква е вероятността детето им да е със сини очи, ако се знае, че бабата по бащина линия е с кафяви, а дядото също по бащина линия е със сини очи?

а. 0 %

б. 25 %

в. 50 %

г. 100 %

 

22. Морфо-физиологичният регрес се осъществява посредством:

а. катаморфоза

б. ароморфоза

в. идиоадаптация

г. филогенетичен ред

 

23. Антропогенезата отразява:

а. онтогенезата на човека

б. филогенезата на човека

в. биологичния регрес на човека

г. ароморфозите, причинени от антропогенния фактор

 

24. Примери за дивергенция са:

а. общите морфологични особености на акулата, ихтиозавъра и делфина

б. аналогните органи - крилата на пеперудата и крилата на лястовицата

в. хомологните органи при някои растения

г. възникването на нова систематична група организми

 

25. Трилобитите са примитивни членестоноги, живели през камбрий, амонитите са типични за мезозойската ера, а бозайниците - за терциер. Посочените са пример за:

а. преходни форми

б. филогенетичен ред

в. ръководни вкаменелости

г. моногенизъм

 

26. Компонентите, от които е изградена всяка екосистема, са:

1. една популация

2. биотоп

3. защитени площи

4. биоценоза

а. 2, 3 и 4                  б. 2 и 4                    в. 1 и 2                     г. всички посочени са верни

 

27. Всички тревисти видове растения в Пиринската биоценоза образуват:

1. популационна консорция

2. синузиална консорция

3. индивидуална консорция

4. цялостна фитоценоза

а. само 4                  б. 1 и 2                    в. 1 и 3                      г. само 2

 

28. Кои от изброените бележат протичането на първична екологична сукцесия?

1. почвообразувателен процес

2. възстановяване на увредената от пожар биоценоза

3. заселване на пионерни съобщества

4. постепенното превръщане на блатната екосистема в горска екосистема

а. 2, 3 и 4                 б. 1, 2 и 3                в. 1, 3 и 4                 г. 1 и 3

 

29. Хетеробиополимери са:

1. всички белтъци

2. всички нуклеинови киселини

3. някои от липидите

4. някои полизахариди

а. 1, 2 и 4                б. 1 и 2                      в. само 4                 г. всички изброени

 

30. ДНК се съдържа в:

1. ядрото на еукариотите

2. някои вируси

3. митохондриите

4. хлоропластите

 1 и 2                       б. 1, 3 и 4                  в. само 1                 г. всички изброени

 

31. Кариотипът като понятие включва:

1. формата на хромозомите

2. формата на клетъчните ядра

3. броя на хромозомите

4. размерите на хромозомите

а. 1, 2 и 3               б. само 3                   в. 1, 3 и 4                 г. 1 и 3

 

32. Кои от посочените твърдения са в сила за мутациите?

1. Мутациите се унаследяват от потомството.

2. Мутациите, засягащи броя на хромозомите, се означават като хромозомни.

3. Мутациите имат общо с модификациите по това, че и двете водят до появата на нов белег.

4. Мутациите, свързани с проявата на ензимопатии и хемоглобинопатии, се определят като генни.

а. 1, 3 и 4             б. 1 и 2                    в. само 2                       г. всички са верни

 

33. Кои от изброените отразяват полово размножаване?

1. соматична ембриогенеза при морски звезди и планарии

2. сливане на еднакви по размер гамети (изогамия)

3. сливане на подвижна малка по размери гамета с неподвижна голяма по размери гамета (хетерогамия)

4. пъпкуване при мешестите и при някои други безгръбначни животни

а. 1, 2 и 4             б. 2, 3 и 4               в. 2 и 3                          г. само 3

 

34. Кои от изброените доказателства за еволюцията НЕ са палеонтологични?

1. филогенетичните редове

2. аналогните органи

3. биогенетичният закон

4. ръководните фосили

а. 1, 2 и 3            б. 2 и 3                   в. 1 и 2                           г. само 3

 

35. Изброени са 4 стадия от антропогенезата. Изберете онази комбинация, която ги подрежда в хронологична последователност, започвайки от най-древния стадий.

1. архантроп

2. австралопитек

3. кроманьонски човек

4. палеоантроп

а. 1, 2, 3, 4         б. 2, 1, 4, 3             в. 2, 1, 3, 4                   г. 1, 3, 2, 4   

  

Част втора

36. Изброени са организми, които трябва да разпределите по хранителните (трофичните) звена в таблицата.

1. смок мишкар, 2. паразитни бактерии, 3. акация, 4. фитопланктон, 5. зоопланктон, 6. бяла мухоморка, 7. гнилостни бактерии, 8. цианобактерии

 

Хранително звено

Представители

а. продуценти

 

б. консументи

 

в. редуценти

 

 

37. Кои от посочените клетъчни органели служат за синтез на белтъци? (Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от 4 цифри)

1. лизозоми, 2. полизоми, 3. центриоли, 4. рибозоми, 5. зърнеста ендоплазмена мрежа, 6. комплекс на Голджи, 7. гладка ендоплазмена мрежа, 8. митохондрии

Отговор: ......................................................

 

38. Подберете и подредете в последователност изброените фази от гаметогенезата, за да получите модел на овогенезата при човека.

1. фаза на зреене

2. фаза на размножаване

3. фаза на нарастване

4. фаза на формиране

Отговор: ...................................................

 

39. Матричната верига на ДНК има следната нуклеотидна последователност:

- ТААЦГТТГЦ -

Напишете нуклеотидната последователност на иРНК:

.......................................

 

40. Анализирайте текста и определете коя фаза е описана и кое клетъчно делене.

      "Нишките на делителното вретено започват да се скъсяват и към полюсите на делителното вретено се отправят цели хромозоми, изградени от две сестрински хроматиди."

Описаната фаза е .............................................

Клетъчното делене е .......................................

 

41. Популация от лисици с численост 50 индивида населява широколистна гора. През 1999 г. в нея се родили 20 лисичета. През летния сезон от популацията емигрирали 6 лисици, но имигрирали 9. През есента загинали 7 възрастни лисици.

Каква е числеността на популацията в края на годината? ...........................................

Запишете формулата, по която направихте изчислението. .........................................

 

42. Отговорете с ДА или НЕ:

а. Борбата за съществуване, свързана с преживяването на условията на средата, се означава като конституционална борба. ..............

б. Индивид с генотип Ccdd образува гаметите Cc и dd. .......................

в. Алелът е структурна форма (състояние) на даден ген. ......................

г. Освен фотосинтезата, към анаболитните процеси можем да съотнесем и ферментацията....................

 

43. Изброени са изменения, които са възникнали по време на историческото развитие на организмовия свят. Отнесете ги към съответните пътища на биологичния прогрес.

1. плацента при бозайниците

2. вътрешно оплождане

3. недоразвити очи при прилепите

4. нектар при растенията

5. размножаване със семена

6. защитна окраска

7. зародишна обвивка при птиците

8. отсъствие на листа при паразитни растения

а. ароморфоза ...........................................

б. идиоадаптация ......................................

в. катаморфоза ...........................................

г. ценогенеза ..............................................

 

44. В определението на Филогенетичния закон са пропуснати основни термини. Попълнете ги.

....................................... е кратко и бързо повторение на ...............................................

 

45. Обяснете защо стойността във всички следващи хранителни равнища в пирамидите на енергията намалява 

Отговор: ..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

 

46. Ако двуверижна ДНК е съставена от 26 % тиминови бази, то колко процента цитозинови бази съдържа? Кое правило спазвате, за да изчислите това?

Отговор: .................................................................................................................

 

47. Представени са етапите на възпроизводство на вирусите. Подредете ги последователно.

1. възпроизводство

2. прикрепване

3. проникване на вириона в клетката

4. напускане

Отговор: ...........................................................

 

48. Кои от следните заболявания се предават от бактерии? (Изберете НЕ ПОВЕЧЕ от 5 цифри)

1. Грип

2. Едра шарка

3. Сифилис

4. Туберкулоза

5. Заушка

6. Салмонелоза

7. Коремен тиф

8. СПИН

9. Детски паралич (полиомиелит)

10. Тетанус

Отговор: ..............................................

 

49. Доказателства за еволюцията са преходните форми. Свържете палеонтологичната находка с прехода от една форма в друга. (Отговора въведете с цифра)

1. зверозъби гущери

2. семенна папрат

3. стегоцефал

4. археоптерикс

5. лабиринтодонти

 

а. преходна форма между риби и земноводни ..............

б. преходна форма между земноводни и влечуги ................

в. преходна форма между влечуги и птици ................

г. преходна форма между влечуги и бозайници ..............

д. преходна форма между висшс спорови и семенни растения ..............

 

50. Какво гласи вторият закон на Мендел (законът за разпадането на белезите)?

Отговор: .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

 ОТГОВОРИ:

Задачите от 1 до 35 носят по 1 точка.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

в

б

г

в

б

г

г

в

г

а

в

г

б

в

г

а

б

 

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

б

а

в

в

а

б

в

в

б

г

г

а

г

в

а

в

б

б

 

36: а.3, 4 и 9         б.1, 2, 5 и 6            в. 7 и 8                          8 точки

37: 2, 4, 5 и 8                                                                             4 точки (При повече от четири цифри задачата се оценява с 0 т.)

38: 2-3-1                                                                                      3 точки (Броят цифри (и съответно броят точки) може да е по-малко от три, но трябва да е спазена правилната последователност, 0 точки при написване на 4 цифри)

39: АУУГЦААЦ                                                                         4 точки (по 0,5 точки за всяка вярна буква)

40: анафаза I, мейоза                                                              4 точки (по 2 точки за понятие)

41: 66                 Ч=(P-C) +/- М                                               2 точки

42:                                                                                               4 точки

а. ДА

б. НЕ

в. ДА

г. НЕ

43:                                                                                               8 точки

а. 2 и 5

б. 4 и 6

в. 3 и 8

г. 1 и 7

44: онтогенезата, филогенезата                                            2 точки

45: Защото винаги част от енергията се превръща в топлина и се излъчва от организма. 5 т.

46: Съдържа 24 % цитозинови бази. Спазва се правилото за комплементарност (съответствие) на базите.                                                       2 точки

47: 2-3-1-4                                                                                 4 точки (Броят цифри (и съответно броят точки) може да е по-малко от четири, но трябва да е спазена правилната последователност.)

48: 3, 4, 6, 7 и 10                                                                       5 точки (При повече от пет цифри задачата се оценява с 0 т.)

49:                                                                                              5 точки

а. 3

б. 5

в. 4

г. 1

д. 2

50: Във второто хибридно поколение се проявяват и рецесивните белези. Нарушава се еднообразието на хибридите. Белезите се разпадат в отношение 3:1 за всяка алтернативна двойка.                                                                                      5 точки

Максимален брой точки от част втора: 65

 Общ максимален брой точки от теста: 100

ОЦЕНКА

ТОЧКИ

СЛАБ 2

ДО 22,5 Т. ВКЛ.

СРЕДЕН 3 (3,00 - 3,49)

23 Т. - 40,5 Т. ВКЛ.

ДОБЪР 4 (3,50 - 4,49)

41 Т. - 58,5 Т. ВКЛ.

МНОГО ДОБЪР (4,50 - 5,49)

59 Т. - 76,5 Т. ВКЛ.

ОТЛИЧЕН (5,50 - 5,99)

77 Т. - 94,5 Т. ВКЛ.

ОТЛИЧЕН 6,00

95 Т. - 100 Т. ВКЛ

 

 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Лина ( 2) на 12 Април 2013
В 36 задача има 8 изброени организми , а в отговорите е написано и числото 9 и паразитната бактерия е написана като консумент ,а не като редуцент !!!
Павлина ( 1729) на 15 Март 2013
Ако имате някакви въпроси или има нещо неясно - питайте