Еукариоти и прокариоти

Вид – група индивиди , които имат общи белези , размножават се помежду си и дават плодовито поколение.

Биологично разнообразие – съвкупността от всички живи организми

Таксон – всяка група , формирана в резултат на обединяването на организмите по общи белези и родствени връзки.

Основните таксони при класификацията на организмите са: вид , род , семейство , разред , клас , отдел (при животните тип) и царство.

Петте царсвта са :

 • Растения
 • Гъби
 • Животни
 • Царство Предядрени едноклетъчни организми (прокариоти)
 • Царство Същинско ядрени едноклетъчни организми (еукариоти) .

Еукариотни (предядрени) организми

Обща характеристика на предядрените организми – организми, при които наследственото вещесто е разположено в цитоплазмата на клетката и не е ограничено от нея с мембрана. Обединени са в царство Монера.

Устройство :

 • Цитоплазмата е полутечна среда с много сложен състав , в която се извършват всички жизнени процеси. В нея е разположено наследственото вещество – ДНК  (съдържа програмата за цялостното съществуване на клетката) .
 • Рибозомите са малки плътни частици, които се намират в цитоплазмата. Те са клетъчни органели , в които се произвеждат всички белтъци на клеткака
 • Клетъчна стена – Тя е плътна обвивка намираща се над клетъчната мембрана. Тя придава формата на клетката и я защитава от механично увреждане.
 • Слизеста капсула – На някои организми тя помага да се прикрепят за повърхности , на други – да плуват или да се слепват по няколко в групи и да образуват колонии.

Прокариотни организми

Хранене при прокариотите – самостойно ,  несамостойно и смесено

Дишане – безкислородно (анаеробно) , а други кислородно (аеробно) .

Отделяне – чрез цялата си повърхност

Размножаване – безполово , чрез делене (наследственото ве-во се удвоява и се разпределя в дъщерните клетки ) клетките се делят на всеки 15-30 минути.

Движение – около половината са подвижни. Някои се носят пасивно от водата , а други активно с помоща на специални органели – камшичета , или други приспособления.

Значение – Еукариотите не биха могли да съществуват без прокариотите. За разлика от тях прокариотите моат да съществъват самостоятелно.

Прокариотните организми се делят на две групи – архебактерии и бактерии.

Архебактериите населяват Мъртво море и места с висока соленост , температура и киселинност. Те образуват отровния газ метан .

Бактериите са най голямата и разнообразна група прокариотни едноклетъчни организми.  Те са разнообразни по форма и начин на хранене едноклетъчни организми , които имат цитоплазма , ДНК , рибозоми , клетъчна мембрана и клетъчна стена.

Бактерии

Хранене при бактериите – Самостойно , несамостойно , а някои се хранят с умрели а други с живи организми.

Дишане – Безкислородно и кислородно

Отделяне – чрез цялата си повърхност

Размножаване – чрез делене

Движение – някои са постоянно прикрепени , други могат да се прикрепят чрез слизеста капсула или чрез власинки, но могат да си движат и актино.

Преспособления за преживяване на неблагоприятните условия – спори

Цианобактерии

Хранене – самостойно

Съдържат – хлорофил и червени и сини багрила

Разпрстранение – широко разпространени , срещат се в солени и сладки води , по камъни , по кората на дърветата , във влажна почва , по скали в пустинята.

Значение – обитавали са земята преди милиарди години, те са първите създатели на кислородната атмосфера, някои видове произвеждат хранителни вещества.

Някои цианобактерии са отровни. 

Протиста

Обща характеристика на същинскоядрените организми (първаци / протиста) – едноклетъчни огранизми коитно имат ядро. Изградени са от една единствена клетка. В нея се извършват всички основни жизнени процеси.

Устройство :

 • Клетъчни органели – телца с различно устройство и функция
 • Ядро – клетъчният органел , в който е събрано ДНК-то на клетката.

 

Хранене при протистата – основно несамостойно хранене, но има и такивакоито се хранят и самостойно

Дишане – повечето дишат аеробно (кислородно)

Начин на живот – подвижен , прикрепен , свободен , паразитен

Клетъчни органели за движение – лъжекрачка , ако са по дълги от ½  от дължината на кожичката се наричат камшичета , а ако са по- къси – реснички

Присопособяване към неблагоприятни условия – чрез образуване на цисти

Местообитание – населяват сладки , солени , и полусолени вододеми. Някой живеят на повърхността на вододемите , други на дъното , а някой на дълбочина до 1000 м.

Тип кореноножки 

Лъжекрачка = псевдоподи

Хранене – обикновената абема се храни с едноклетъчни водорасли , бактерии , по – дребни от нея първаци и дребни хранителни частици. Тя ги обгражда с лъжекрачката си. В образувалото се мехурче от цитоплазмата навлизат храносмилателни сокове.  Мехурчето се нарича храносмилателна вакуоа.

Дишане – кислородно

Отделяне – през цялата повърхност на клетката.

Свивателна (пулсираща ) вакуола – мехурче което се изпълва с излишната вода, свива се и я изхвърля извън клетката.

Размножаване – безполово , като се дели на две.

Обикновената амеба служи за храна на дребни сладководни животни.

Има такива амеби които причиняват тежки заболявания.

Местообитание – Повечето са морски обитатели. Населяват сладководните водоеми  в торфените блата. Морските кореноножки са чат от планктона.

Тип камшичести

Хранене – зелената еуглена се храни самостойно . Има специален клетъчен органел който съдържа хлорофил. Нарича се хроматофор.

Дишане – когато условията са неблагоприятни за фотосинтеза, зелената еугелна получава енергия от натрупаните резервни храни. Тя има кислородно дишане.

Отделяне – зелената еуглена отделя като обикновената амеба – чрез цялата си повърхност.

Размножаване – безплово. Първо ядрото се разделя на две , после клетката се разделя по дължината си. Камшичето и очното петно остават в едната от новите еуглени, а другата образува ново камшиче и очно петно.

Видово разнообразие – типът камшичести се дели на две големи групи – растителни и животински.

1 Растителните се хранят самостойно и фотосинтезират. Живеят в сладководни и соленоводни басейни. Когато количеството им е голямо, водата започва да става изумруденозелена, това се нарича “цъфтеж на водата”.

2 Животинските камшичести имат несамостойно хранене и не могат да фотосинтезират.  Живеят в сладководни и соленоводни басейни. Те са часто от планктона. Сред животинските камшичести има и паразитни видове. Техни гостоприемници са едрите гръбначни животни.

Тип ресничести

Хранене –храни се с много по- дребни от него първаци и хранителни частици. В предната му част , на точно определено място, наречено клетъчна стена , мембраната лесно се вгъва навътре и образува храносмилателна вакуола.

Дишане –Кислородно

Отделяне – през цялата си повърхност

Размножаване – безполово , като се дели в равнина.

Местообитание –сладководни или морски обитатели. Някои живеят и във влажни почви.

Сравнение

 

Царство монера

Царство протиста

 

Архе-бактерии

Същински

бактерии

Циано-

бактерии

Кореноножки

камшичести

ресничести

Клетъчна мембрана

Имат

Имат

Имат

Имат

Имат

Имат

Клетъчна стена

Имат

Имат

Имат

Нямат

Нямат

Нямат

Цито-плазма

Имат

Имат

Имат

Имат

Имат

Имат

ДНК

Имат

Имат

Имат

Имат

Имат

Имат

Ядро

Нямат

Нямат

Нямат

Имат

Имат

Имат

Рибозо-ми

Имат

Имат

Имат

Имат

Имат

Имат

Органели за движение

Нямат

Някои имат

Нямат

Имат

Имат

Имат

Други органели

Нямат

Нямат

Нямат

Имат

Имат

Имат

Хранене

Самостойно и несамостойно

Самостойно и несамостойно

Самостойно

Несамостойно

Самостойно и несамостойно

Несамостойно

Дишане

Кислородно и безкислородно

Кислородно и безкислород-но

Кислородно

Кислородно и безкислородно

Кислородно и безкислород-но

Кислородно

и безкислородно

Отделяне

През цялата си повърхност

През цялата си повърхност

През цялата си повърхност

През цялата си повърхност

През цялата си повърхност

През цялата

си

повърхност

Размно-жаване

безполово

безполово

безполово

безполово

безполово

безполово 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Даниела Милева ( 139) на 23 Януари 2018
Благодаря!