Растения - обща характеристика, тъкани, органи, сравнения и характеристики

Обща характеристика на растенията 

Растителната клетка – изпълнена е с цитоплазма, сред която са разположени ядрото и останалите клетъчни органели. Тя има клетъчна стена, вакуола и пластиди. Клетъчната стена е изградена от целулоза. В младите клетки има няколко вакуоли, а в по- старите една голяма. Пластидите съдържат багрила или резервни хранителни вещества. Тези които съдържат хлорофил се наричат хлоропласти, тези които съдържат червени, жълти или оражневи багрила са хромопласти, а тези които безцветни и натрепват хланителни вещества се наричат левкопласти.

Тяло на растенията – растенията имат многоклетъчно тяло. При някой то се нарича талус. Талусни растения са водораслите, които нямат обособени тъкани и органи. Тези растения, които имат оформени тъкани и органи се наричат Кормусни растения, защото тялото им се нарича кормус. Тъкани изграждат органите на кормуса. Те са вегитативни и размножителни.

Класификация на растенията – в зависимост от тялото растенията се делят на талусни и кормусни. Талусните растения са водораслите. Те са приспособени за живот във водна среда. Нямат обособени тъкани и органи. Подцарство Кормусни пък, са групирани в няколко отдела. Най- просто устроени са представителите от отдел Мъхови, след тях се нареждат отдел Папратови, а най- високо в еволюцията на кормусните расдтения е отдел Семенни.

Появата на тъкани и органи в кормусните растения и по- сложното им устройство в сравнение с талусните е свързано с приспособяването им към сухозевните условия на живот.

Талусни растения 

Характеристика – водорасли, живеещи във водна среда. Талусът на водораслите може да бъде нишковиден, пластинковиден или разклонен. Всички водорасли съдържат хлорофил и се хранят самостойно.

Размножаване – водораслите се размножават полово и безполово. Безполовото размножаване може да бъде вегетативно и чрез спори.  Вегитативното размножаване става чрез накъсване на талуса на части. Половото размножаване се извършва чрез полови клетки. Най- простият начин е сливането на две клетки от талуса на два индивида, или чрез сливане на еднакви по форма и големина подвижни полови клетки. Трети начин е чрез полови клетки, които са различни по устройство и големина.

Многообразие – водораслите са групирани в няколко отдела, в зависимост от багрилата, преобладаващи в устройтвото им.

Спиралният жабуняк е представител на Отдел Зелени водорасли.  Морската салата също. Порфирата и Коралината са представители на Отдел Червени водорасли. Макроцистиса и ламинария са представители на Отдел Кафяви водорасли.

Значение – водораслите фотосинтезират хранителни вещества и обогатяват водни басейни с кислород. Те участват активно в кръговрата на веществата в природата.

Растителни тъкани

  • образувателна, основна, покривна и проводяща тъкан

 

Тъкан

Образувателна

Основна

Покривна

Проводяща тъкан

 

Разновидности

Връхна, камбии

Хлорофило-

носна,

резервна

На младите

органи, на

дървесните

растения

 

Дърве-

синна

 

Ликова

Специализация

на клетките

 

Няма

 

 

Начална

 

Начална

Напред-нала

Напред-нала

Делителна

способност на

клетките

 

Има

 

Запазена

 

Запазена за кратко време

 

Няма

 

Няма

 

Функции на

растителна тъкан

 

Нарастване на растителните части

 

Фотосинтезираща и резервна

 

Защитна, осигуряване вързка с околната среда

Провеждане на вода и мин. соли от корена към др. части

Провеж-дане на органи-чни ве-ва към корени-те

Участие в

органи

 

Корен, стъбло, лист

 

Корен, стъбло, лист

 

Корен, стъбло, лист

 

Корен, стъбло, лист

 

Корен, стъбло, лист

 

Растителни органи. Вегетативни органи. 

Органи – те са обединени от тъкани и изпълняват обща функция.

Вегетативните органи на растанията са: корен, стъбло и листа. Те осигуряват съществуването на растението.

Орган

Корен

Стъбло

Лист

Тъкани, от които е изграден

 

Образувателна,

основна, покривна, проводяща, механична

Образувателна,

основна, покривна, проводяща, механична

Образувателна,

основна, покривна, проводяща, механична

Функции

Прикрепя растението, приема вода и минерални соли от почвата

Носи листата, цветовете и плодовете; свързва корена с надземни части

Извършва фотосинтеза и снабдява растениетос органични в-ва

Растеж

Неограничен

Неограничен

Ограничен

 

Размножителни органи при растенията

Размножителни органи при мъховете и папратите – женската полова клетка (яйцеклетка) при мъховете и папратите се образува в женски полов орган (архегоий). Мъжките полови клетки (сперматозоиди) се образуват в мъжки полов орган (антеридий).

Размножителни органи при семенните растения – всимки семенни растения се размножават чрез семена. При голосеменните, специализираните органи за размножаване са мъжки и женски шишарки. При покритосеменните – цвят.

Размножителни органи при голосеменните растения – шишарката се състои от ос и спирално подредени люспи. Всяка люспа на мъжката шишарка носи прашникови торбички с много прашникови зърна, а върху всяка люспа на женската шишарка има семепъпки [орган, в който се образуват яйцеклетките.] Появата на семепъпката при голосеменните растения осигурява по- добра защита на айцеклетките от външите въздействия. В семето е зародишът заедно с хранителната тъкан. Зародишът е добре защитен от външни въздействия.

Размножителни органи при покритосеменните – най- сложно е устройството на размножителните органи при покритосеменните – цвят, плод и семе. Устройството на цвета – покритосеменните имат предимно двуполови цветове. Цветът се свързва със стъблото чрез цветна дръжка. Частите на цвета- околоцветник, тичинки и плодник, са прикрепени към цветно легло. То може да бъде изпъкнало или вдлъбнато. Околоцветникът може да бъде хпост или сложен. Двуполовите цветове съдържат едновременно тичинки и плодник или много плодници. Плодникът има яйчник и стълбче.

Плод – орган, в който са разположени семената. Той ги препредпазва от външни въздействия и спомага за разпространението им.

Видоизменени растителни органи и корени

Видоизменени органи – растителни органи със силно променена форма, строеж и функция

Видоизменени корени

Месести корени – изпълняват служба на запасни органи. От разрастването на главния корен на месестите корени се получават кореноплоди. От разрастването на странични корени се получават клубените (грудките) на гергината.

Въздушни корени – образуват се по стъблата на някой тропически растения. С тяхна помощ те поглъщат влага от въздуха.

Прикрепващи корени – чрез тях растението се прикрепва към други растения или скали.

Видоизменени стъбла

Пълзящи стъбла – надземни или подземни пълзящи разклонения на стъблото. Те се вкореняват при възлите и от пъпките им се  развиват нови растения. Служат за вегитативно размножаване.

Коренищата – едни от най- разпространените видоизменени стъбла. Имат резервна функция. Могат да слежат зао вегитативно размножаване.

Клубени (стъблени грудки) – скъсени клонки, които са силно разраснали на дебелина. Служат за натрупване на хранителни вещества и за вегетативно размножаване.

Луковиците на лука, лалето, нарциса и др. Са също видоизменени стъбла. В люспите на луковиците се натрупват резервни хранителни вещества. Служат за вегетативно разножаване.

Тръните – имат защитна функция. Служат за намаляване на загубата на вода.

Мустачки – с тях растението се прикрепва към други растения или предмети.

Видоизменени листа

Мустачки – при някой, листата могат изцяло или частично да се превърнат в мустачки, а при други в мустамки се превръщат само горните части на листата.

Бодли – най- често се видоизменят масти от листата.

Видоизменените органи – показват как за изпълняване на подобни функции, разбични растителни органи претърпяват сходни изменения под влияние на околната среда.

Размножителни органи при растенията

Размножителни

 

органи

Мъх

Папрат

Голосеменно растение

Покритосеменно растение

Женски и мъжки полови органи (архегонии и антеридии)

Има

Има

Няма

Няма

Семена

Няма

Няма

Има

Има

Шишарки

Няма

Няма

Има

Няма

Цветове

Няма

Няма

Няма

Има

Плодове

Няма

Няма

Няма

има

Кормусни растения. Отдел мъхови.

Характерни особености

Мъхови

Папратови

Голосеменни растения

Покритосеменни

растения

Добре развити корени

 

Нямат

 

Имат

 

Имат

 

Имат

Добре развита прашникова система

 

Нямат

 

Имат

 

Имат

 

Имат

Прашникови торбички с прашникови зърна

 

Нямат

 

Нямат

 

Имат

 

Имат

Семепъпки, в които са яйцеклетките

 

Нямат

 

Нямат

 

Имат

 

Имат

Размножават се полово

Да

Да

Да

Да

Образуват семена

Не

Не

Да

Да

Образуват цветове

Не

Не

Не

Да

Образуват плодове

Не

Не

Не

Да

 

Възрастното растение е полово поколение

 

Да

 

Не

 

Не

 

Не

Половото поколение живее кратко

 

Не

 

Да

 

Да

Да

Характеристика на някои семейства. Подотдел покритосеменни.

Клас Двусемеделни

Представители

Характеристика

Сем. Кръстоцветни

 

Ряпа, зеле и карфиол

Тревисти растения с предимно прости листа. Плодникът е един. Плодът е шушулка или шушулчица.

Сем. Розоцветни

 

Ягода, джанка и малина

Листата са прости или сложни. Плодовете са разнообразни – сложни, лъжливи и др.

 

Сем. Бобови

Грах, фасул и леща

Тревисти растения, по- рядко дървета. Плодникът е един. Плодът е боб.

Сем. Устноцветни

 

Мащерка, риган и мента

Тревисти растения. Листата са прости. Всички представители съдържат ароматни вещества.

Сем. Сложноцветни

 

Маргаритка, невен и глухарче

Тревисти растения. Листата са плости или сложни. Плодът е семка.

 

 

Клас Едносемеделни

Характеристика

Представители

Сем. Кремови

Тревисти растения. Плодът е ягода или кутийка. Листата са с различна форма.

 

Лале, зюмбюл и момина сълза

Сем. Кокичеви

Тревисти растения с луковици. Плодът е кутийка. Листата са прости, линейни.

 

Снежно кокиче, бяло кокиче и нарцис

Сем. Житни

Тревисти растения. Листата са линейни. Плодът е зърно.

 

Ориз, овес и ръж

Сравнение между кормусни и талусни растения  

 

Талусни

Кормусни

Тъкани

Няат

Имат

Обособени органи

Нямат

Имат

Водят прикрепен начин на живот

Да

Да

Хранят се самостойно чрез фотосинтеза

Да

Да

Размножават се полово и безполово

Да

Да

 

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.