Примерен тест по БЕЛ за прием след 7-ми клас

Прочетете текста и отговорете на въпроси 1. - 5. вкл.

Терминът валежи включва всички форми, под които водата пада от облаците на земята. Има списък, използван от всички страни, в който са описани единадесет различни вида валежи. За повечето хора съществуват три вида: дъжд, град и сняг. Те всички започват от миниатюрни капчици или ледени частици. За една дъждовна капка са необходими милион миниатюрни капчици. Някои от частиците в облаците са от вода, други са ледени кристалчета – в зависимост от температурата, при която са се образували. Когато капчиците нарастват и станат достатъчно тежки, те падат на земята. Ледените частички могат да се разтопят и да паднат като дъжд, ако въздухът е достатъчно топъл, а ако той е студен, ще стигнат земята като сняг или град. През зимата снегът е обичайно явление. През пролетта и лятото парчетата град могат да достигнат земята все още замръзнали, поради това, че са тежки и падат бързо.

Дъждът, паднал на единица площ, се измерва в милиметри с уред, наречен дъждомер. Най-много са валежите в тропиците. Голямото количество топлина от Слънцето води до силни изпарения и образуване на облаци. В тропиците валежите достигат средно 2500 мм за година. В умерените климатични райони те са много по-малко.

 

1. Коя е темата на текста?

А) образуване на валежите

Б) видове валежи

В) измерване на валежите

Г) валежите на земята

 

2. Кое от следните твърдения е вярно според текста?

А) В списъка, използван от всички страни, са описани три вида различни валежи.

Б) Всички валежи започват от миниатюрни капчици или ледени частици.

В) Парчетата град достигат до земята замръзнали, защото са тежки и падат бавно.

Г) В тропиците вали по-малко в сравнение с умерените климатични райони.

 

3. Кое от следните твърдения НЕ е вярно според текста?

А) За една дъждовна капка са необходими милион миниатюрни капчици.

Б) През зимата снегът е обичайно явление.

В) Дъждът, паднал на единица площ, се измерва с уред, наречен дъждометър.

Г) Количеството облаци зависи от силата на изпаренията.

 

4. Как се осъществява връзката между първи и втори абзац?

А) чрез контекстови синоними

Б) чрез показателно местоимение

В) чрез лексикално повторение

Г) чрез лично местоимение

 

5. В какво глаголно време е подчертаната в текста глаголна форма са се образували?

 

6. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

А) не довиждам

Б) нехая

В) незная

Г) не навиждам

 

7. В коя от думите е допусната правописна грешка?

А) въплъщавам

Б) писмени

В) загатвам

Г) съвършенно

 

8. В кой ред има допусната правописна грешка?

А) подтичвам, потисник, подтиквам

Б) изток, искрен, история

В) глупав, еднакъв, мъртав

Г) опорочавам, укривам, умножавам

 

9. В кой ред има допусната правописна грешка?

А) сграбчвам, сграда, здание

Б) живели, бели, стояли

В) текъл, казал, рекъл

Г) вестник, словестност, местност

 

В коя от подчертаните думи е допусната грешка? (Общо условие за задачи 10. - 13. вкл.)

10. Лувърът е най-посещавания (А) френски музей (Б), в който могат да се видят шедьоври (В) на изкуството (Г) от всички епохи.

 

11. Пред никой (А) не мога да се оплача (Б), защото никой (В) не вярва в моята невинност (Г).

 

12. Състарен (А) и умислен (Б), скитникът (В) се завърна в неговия (Г) роден край.

 

13. Спарта, чийто авторитет дотогава (А) бил неоспорим, с безпокойство (Б) наблюдавала как мощта (В) на Атина се разрасвала (Г).

 

При коя от двойките думи отношението е същото като при посочената двойка? (Общо условие за задачи 14. и 15.)

14. бряст – дърво

А) стол – маса

Б) заек – животно

В) ноти – петолиние

Г) мрамор – гранит

 

15. стадион – състезание

А) училище – учител

Б) гора – цветя

В) арена – гладиатор

Г) театър – представление

 

16. В каква последователност изреченията образуват смислово и логически свързан текст?

(1) Следваха няколко страници със скици на индианци.

(2)На нея имаше просто рисунка на някакъв моряк.

(3) Разгърнах скицника с очакването да видя нещо необикновено.

(4) Е, първата страница се оказа разочароваща.

 

А) 4, 2, 1, 3

Б) 3, 4, 2, 1

В) 1, 3, 4, 2

Г) 3, 2, 4, 1

 

17. В кой ред всички думи са синоними?

А) воля, желание, устрем

Б) спокоен, отпуснат, задрямал

В) известен, прочут, именит

Г) дързост, смелост, бодрост

 

18. Кой от посочените фразеологизми НЕ е синоним на останалите?

А) вятър го вее

Б) той е мъгла

В) вре си носа

Г) отнесен от вихъра

 

19. В кой ред фразеологизмите НЕ са антоними?

А) харчи с широка ръка - цепи косъма на две

Б) развърза езика си - не обели зъб

В) на една ръка разстояние - през девет морета в десето

Г) на куково лято - когато си видиш ушите

 

20. Какви са подчертаните думи в изречението?

Той предпазливо побутна с пръст ронливата пръст.

А) синоними

Б) омоними

В) пароними

Г) антоними

 

21. Коя от думите означава признак на предмет?

А) тъмница

Б) тъмнина

В) тъмна

Г) тъма

 

22. Довършете изречението:

Ако глупакът знаеше, че е глупак, …

А) не е глупак.

Б) не би бил глупак.

В) не беше глупак.

Г) не бил глупак.

 

23. С кой от посочените изрази може да се замени подчертаният израз, без да се промени смисълът?

Нагрявайки се, въздухът се издига нагоре.

А) макар че се нагрява

Б) като се нагрява

В) понеже се нагрява

Г) за да се нагрява

 

24. С кой от посочените изрази може да се замени подчертаната дума, без да се промени смисълът?

Притеснен, младежът не отиде на среща.

А) тъй като беше притеснен

Б) за да се притесни

В) въпреки че се притесни

Г) преди да се притесни

 

25. Кой ред съдържа само местоимения?

А) аз, ú, чия

Б) кой, ни, не

В) ти, са, ваша

Г) кому, се, колко

 

26. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението?

Бял пухкав сняг валеше вече втори ден и покриваше селото.

А) по време

Б) по наклонение

В) по спрежение

Г) по залог

 

27. Колко определения има в изречението?

Старинната сребърна лъжичка за чай прикова погледите на посетителитe.

 

28. Кое от изреченията НЕ съдържа еднородни части?

А) Спеше и манастирът, глух и пустинен.

Б) Само двама свидетели плахо и неподвижно седяха на местата си.

В) Лагерът беше обзет от трескава суета и шум.

Г) Софийското равно поле беше огряно от слънцето.

 

29. В кое от посочените изречения подлогът е изразен с причастие?

А) Двамата бързо излязоха от сградата.

Б) Някои се спряха любопитно.

В) Спестеното се изхарчи неусетно.

Г) Вечерта валя проливен дъжд.

 

30. Каква част на изречението е подчертаната дума?

Върнах се от работа болна.

 

31. Кое от изреченията е сложно по състав?

А) Всички отидоха да гледат световното първенство.

Б) Все още продължавам да мисля върху тази трудна задача.

В) Късните следобеди започнаха да стават доста хладни.

Г) Заедно се заловихме да търсим стари пощенски марки.

 

32. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

А) Ела утре, за да се разберем за екскурзията.

Б) В стаята, където ме чакаше мама беше полутъмно.

В) Да няма облаци би се видял и върхът.

Г) Продължихме нагоре, дори когато притъмня.

 

33. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?

А) Питаха както брат му, така и всичките му приятели, но никой нищо не знаеше.

Б) Момичето не било, нито грозно, нито злобно, а никой не играел с него.

В) Накрая не се разбрало дали да чакат още, или да си вървят по домовете.

Г) Няма нищо необичайно да си уморен в края на срока.

 

34. Колко запетаи са пропуснати в изречението?

Без да продумат и дума те тръгнаха надолу по склона прегазиха реката която още не беше придошла от пролетните порои и на зазоряване влязоха в селото.

 

35. Къде трябва да се постави запетая в изречението?

Дори (1) когато Николчо пропада (2) родителите му го покровителстват (3) без да се интересуват (4) какво върши извън дома си.

 

А) в (1) и (2)

Б) в (2) и (3)

В) в (3) и (4)

Г) само в (3)

 

36. В кой от редовете вярно са свързани цитат и литературно произведение?

А) “...спокойствието и тишината...” – “Немили - недраги”

Б) “Парица е царица…” – „Маминото детенце”

В) “…байрак със словата: свобода или смърт!” – „На прощаване

Г) “… истина ли беше това, или сън.” – „Ангелинка”

 

37. Кое от следните твърдения е вярното продължение на изречението?

И двете творби – “На прощаване” и “Немили - недраги” , ...

А) пресъздават една и съща епоха.

Б) са създадени преди Освобождението.

В) принадлежат към един и същи литературен жанр.

Г) говорят за недостойна забрава на героите.

 

38. Какво разкриват художествените детайли в описанието на Гунчо от разказа “По жицата”?

Загледа се, затегли без нужда ту мустаците, ту брадата си, небръсната отдавна, корава, прошарена с цели снопчета от бели косми.

А) черта от характера на героя

Б) душевно състояние

В) социално положение

Г) физическа характеристика

 

39. Кой от литературните термини е излишен?

А) сюжет

Б) завръзка

В) кулминация

Г) епилог

 

40. Посочете поговорката, която НЕ отговаря на внушенията на повестта “Маминото детенце”.

А) “Крушата не пада по-далеч от дървото.”

Б) “Кой каквото прави, на себе си го прави.”

В) “Дървото се изправя, додето е младо.”

Г) “Душата е по-мила от парата.”

 

41. Кой от следните моменти може да се определи като кулминация в сюжета на разказа “Ангелинка”?

А) Заминаването на леля Дъмша и на Ангелинка.

Б) Появата на Ангелинка и впечатлението, което тя предизвиква в душата на разказвача.

В) Мечтите и представите на разказвача за Ангелинка.

Г) Разказите на леля Станка за нейната далечна роднина.

 

42. Коя е тезата в следващия откъс от пътеписа “До Чикаго и назад”?

Разправи ни той за подкупността на администрацията, на общинските власти. За грамадните злоупотребления с предприятията и обществените постройки. “Със злато можеш купити и самог президента.” В течение на тези разкази, които ме смутиха и ме накараха да се замисля, докторът ме гледаше под очилата си с една язвителна мефистофелска усмивка, като че искаше да ми каже: “Е, как си? Чуваш ли? Видя ли, че и в Америка е същото...” Ох, хич не ми сгряваше сърцето туй “и в Америка е същото”! ...

А) Американците са алчни и непочтени хора.

Б) Не може да се вярва дори на президентите.

В) Алчността и корупцията са се превърнали във всеобщ закон.

Г) Докторът е човек с голяма житейска мъдрост.

 

Прочетете откъса от “Опълченците на Шипка” от Иван Вазов и изпълнете задачи 43. - 45. вкл.

 

Нека носим йоще срама по челото,

синила от бича, следи от теглото;

нека спомен люти от дни на позор

да висне като облак в наший кръгозор;

нека ни отрича исторьята, века,

нека е трагично името ни; нека

Беласица стара и новий Батак

в миналото наше фърлят своя мрак;

нека да ни сочат с присмехи обидни

счупенте окови и дирите стидни

по врата ни още от хомота стар;

нека таз свобода да ни бъде дар!

 

43. Откъсът е:

А) част от същинския разказ за битката

Б) част от лирическото встъпление

В) кулминация

Г) завръзка

 

44. Как се на нарича повторението на думата нека в началото на някои от стиховете в откъса?

 

45. Какъв е основният тон в откъса?

А) радостно-възторжен

Б) неутрално-спокоен

В) иронично-хумористичен

Г) тържествено-приповдигнат

 

46. Кои са несправедливите обвинения към българския народ, които Иван Вазов опровергава в одата “Опълченците на Шипка”? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

А) обвинение във високо самочувствие

Б) обвинение в робско малодушие

В) обвинение в липса на исторически подвизи

Г) обвинение, че свободата ни е дадена даром

 

47. Кой от посочените изрази НЕ се отнася към образа на българските опълченци от одата на Иван Вазов “Опълченците на Шипка”?

А) “младите дружини”

Б) “идат като тигри, бягат като овци”

В) “кат лъвове тичат…”

Г) “кат шъпа спартанци…”

 

48. Какво внушава финалната строфа на стихотворението “Опълченците на Шипка”?

И днес йощ Балканът, щом буря зафаща,

спомня тоз ден бурен, шуми и препраща

славата му дивна, като някой ек,

от урва на урва и от век на век!

 

А) красотата и могъществото на родния Балкан

Б) безсмъртието на подвига на опълченците

В) страдалческата участ на народа ни

Г) тайнствеността на историческото минало

 

49. Кои от посочените тропи и фигури НЕ откривате в следните стихове?

героите наши, като скали твърди,

желязото срещат с железни си гърди ...

А) сравнение

Б) метафора

В) градация

Г) метонимия

 

50. Кои чувства са общи за стихотворенията на Иван Вазов “Опълченците на Шипка” и “Българският език”? Посочете НЕВЕРНИЯ отговор.

А) възторг, преклонение

Б) ирония, сарказъм

В) болка, възмущение

Г) чувство на национална гордост

 

Отговори

1. Г

2. Б

3. В

4. Г

5. минало неопределено време

6. Б

7. Г

8. В

9. Г

10. А

11. А

12. Г

13. Г

14. Б

15. Г

16. Б

17. В

18. В

19. Г

20. Б

21. В

22. Б

23. Б

24. А

25. А

26. В

27. четири

28. Г

29. В

30. сказуемно определение

31. А

32. А

33. Б

34. четири

35. Б

36. Г

37. А

38. Б

39. А

40. Г

41. Б

42. В

43. Б

44. анафора

45. Г

46. А

47. Б

48. Б

49. В

50. Б

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.