Тест по физика

1.

Велосипедист изминал първата половина от пътя със скорост 16 km/h, втората половина със скорост 12 km/h. Определете средната скорост на движение.


<v> = 13,0 km/h
<v> = 13,7 km/h
<v> = 14,0 km/h
<v> = 14,7 km/h
<v> = 15,0 km/h
2.

Тяло е хвърлено хоризонтално със скоррост v0 =15 m/s. Пренебрегвайки съпротивлението на въздуха, определете радиуса на траекторията след t =2 s от началото на движението.


R=100 m
R=101 m
R=102 m
R=103 m
R=104 m

3.

Компакт диск се завърта от 0 до 300 оборота за минута за 2 s. Определете ъгловото ускорение.


1 s-2 1,5 s-2 2 s-2 2,5 s-2 25 s-2
4. Колко оборота ще направи дискът от задача 3 ?


10 12 15 2,5 5
5.

Надводната част на айсберг е с обем 500 m3 . Определете обема на айсберга, ако плътността на леда е 0.92 g/cm3, а плътността на водата е 1.03 g/cm3.


4682 m3
234 m3
936 m3
2341 m3
468 m36.

Определете плътността на газа, запълващ въздушен балон с обем 1800 m3, ако балонът и полезният товар с обща маса m = 180 kg висят неподвижно. Плътността на воздуха rв = 1.3 kg/m3.


rг = 0,9 kg/m3
rг = 1,0 kg/m3
rг = 1,1 kg/m3
rг = 1,2 kg/m3
rг = 1,3 kg/m37.

За ТД процес ac e отнето 86 J количество топлина и е извършена 40 J работа над ТД система. С колко се е променила вътрешната енергия ?


– 126 J
– 46 J
46 J
86 J
126 J
8.

Колко е вътрешната енергия на 5 mol едноатомен идеален газ при температура t=27& #186; C (R = 8,31.103 J/K.kmol)?


36,4 kJ 24,8 kJ 21,6 kJ 18,7 kJ 12,7 kJ
9.

Един килограм вода е загрят от темпратура t=47& #186; C до t=80& #186; C. Определете изменението на ентропията на водата (c=4,19.103 J/kg K).


411 J/K 312 J/K 221 J/K 524 J/K 647 J/K
10.

Северният полюс на постоянен магнит се вкарва в алуминиев пръстен . Привлича ли се пръстенът към магнита или се отблъсква от него? Каква е посоката на индуцирания ток в пръстена?


Привлича се. J1.
F=0. J=0.
Отблъсква се. J1.
Привлича се. J2.
Отблъсква се. J2.

11.

Самолет с размах на крилата L=20м лети хоризонтално със скорост v=720 km/h на височина, където вертикалната компонента на магнитното поле на Земята е Bz=20 mT. Определeте потенциалната разлика между двата крайа на крилата.


0.08 V
0,29 V
1.12 V
0.86 V
1.41 V
12.

В еднородно eлектромагнитно поле с Е по Oх и В по Oz се движи праволинейно и равномерно против ос Oy протон със скорост v=5.105 m/s. Интензитетът на електрическото поле е Е=0.5 кV/m. Определите магнитната индукция В=?.


B = 0,25.10-3 T
B = 25.10-3 T
B = 1.10-3 T
B = 0,5.10-3 T
B = 5.10-3 T

13.

На пружина с еластичност k са окачени две тежести с маси M и m. В момент t = 0 е откачена долната тежест. Определете движението на тежестта М, x=x(t), относно новото равновесно положение.14.

Максималното значение на потенциалната и на кинетичната енергия на свободно трептящо махало е 8 J. В какви граници се изменя пълната механична енергия ?

Не се изменя и е равна 0.
Изменя се от 0 до 16 J.
Не се изменя и е равна 16 J.
Не се изменя и е равна 8 J.
Изменя се от 0 до 8 J.
15.

Максималният заряд върху плочите на кондензатора в електрически трептящ кръг е Q = 10 mC, а максималният ток е I = 1 mА. Определете периода Т считайки активното съпротивление R = 0.


Т = 2p.10-3 s
Т = 20p s
Т = 2p.10-1 s
Т = 2p.10-2 s
Т = 2p s16.

Сравнете периодите Т1 и Т2, както и силите на опън F1 и F2 за математичното и коничното махало .

Т1 > Т2, F1 < F2
Т1 < Т2, F1 > F2
Т1 = Т2, F1 = F2
Т1 = Т2, F1 > F2
Т1 = Т2, F1 < F2
17.

I(x) е разпределението по интензивност при дифракция от тесен процеп. x е координата в плоскостта на екрана, перпендикулярна на процепа. Определете ширината на процепа, ако l=0.51 mm, а=8.3 mm, а разстоянието от процепа до екрана е l = 765 mm.

70.5 mm
117,5 mm
23,5 mm
94,0 mm
47,0 mm
18.

Да се определи работата за фотоотделяне на електроните от Волфрам, ако червената му граница е при l0 = 275 nm ( hc = 1241 eV.nm).


2,46 eV 3,28 eV 3,82 eV 4,03 eV 4,51 eV
19.

Определете скоростта на електрон, ако импулсът му е равен на импулса на фотон с дължина на вълната l = 2 pm (me = 0,511 MeV).


0,44c 0,55c 0,66c 0,77c 0,88c
20.

Кой запис от измерването направено с микрометър е верният ?

l = 7,68 mm
l = 7,18 mm
l = (7,18 ± 0,01) mm
l = (7,68 ± 0,01) mm
l = (7,71 ± 0,01) mmДобави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Димитър ( 20) на 22 Октомври 2011
a otgovori ima li