Части на речта и части на изречението

Части на речта и части на изречението
Части на речта:
1. Съществително име назовава предмет.
2. Прилагателно име означава признак на предмет.
3. Местоимение замества име или именно словосъчетание.
4. Числително име назовава число, брой или поредност.
5. Глагол означава действие или състояние, свързано с лице или предмет.
6. Наречие назовава обстоятелствата, при които протича действието.
7. Предлог изразява смислови отношения в изречението.
8. Съюз свързва еднородни части на изречението или различни видове изречения.
9. Частица допълва, уточнява смисъла на изречението.
10. Междуметие изразява чувства, настроения и емоции.
Части на изречението
Главни части:
Подлог и сказуемо.
Подлог-варшителя на действието.
Открива се с въпросите:
Кой?,коя?,кое?,кои?
Подчертава се с една права линия.
Сказуемо-означава действие.
Откирава се с въпросите:
Какво прави? и какво върши?
Подчертава се с две прави линий.
Второстепенни части:
Определение-открива се с въпросите:
Какъв?,каква?,како?,какви?
Чий?,чия?,чие?,чии?
Подчертава се с една вълнообразна линия.
Допълнение-открива се с въпросите:
Какво?,какво що?,кого?
Подчератава се с две прави линий и едана пресечена.
Обстоятелствено пояснение-открива се с въпросите:
Къде?-за място,как?-за начин,кога?-за време и колко?-за количество.
Приложение-пояснява сама съществителното име,като уточнява значението или дава друго название.
Подчертава се с две вълнообразни линий.
Сказуемно определение-открива се с въпрос за определение зададен чрез сказуемото за подлога.
Подчертава се с една права и една вълнообразна линия.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Димитър ( 85) на 11 Юли 2010
Авторът на тази тема се изразява изключително точно и прецизно.Поставям оценка(6+).