Тестове по химия за след 7 клас

ТЕСТОВЕ И ЗАДАЧИ
по химия
за конкурсни изпити след VІІ клас

Химията е точна наука.
Езикът на химията са химичните знаци и символи, химичните формули и химичните уравнения, които са свързани чрез природните закони.
С решаване на тестове и задачи, учениците придобиват навика да си служат с този език, да свързват химичните знаци в химични формули, а чрез тях да изразяват химичните процеси с химични уравнения.
При изработването на тестовете и задачите е спазена последователност на изучения материал в VІ и VІІ клас, като е обърнато особено внимание на въпросите за строежа на веществата, закономерностите на химичното свързване, химичните преходи, изменение на свойствата на елементите и техните съединения.
Тестовете и задачите са предназначени за подготовка и проверка знанията на учениците, които ще кандидатстват след VІІ клас в езикови гимназии.
Тестовете и задачите могат да бъдат използвани и от всички преподаватели и ученици за контрол и самоконтрол на изучените въпроси по химия в VІ и VІІ клас, тъй като все повече се налага мнението за преминаване към тестово изпитване.1. Посочете в кой ред са изброени само химични явления:
а) горене на бензин; стриване на бучка захар;
б) горене на спирт; превръщане на плодови сокове в оцет, вино и др.;
в) стопяване на лед; изпаряване на вода;
г) замръзване на вода; горене на хартия;

2. В кой ред са изброени всички възможни промени при протичане на химична реакция?
а) отделяне на топлина или светлина;
б) промяна на цвета на реагиращите вещества; образуване на утайка;
в) Разтваряне на утайки; отделяне на светлина;
г) Промяна на цвета; образуване на утайки; отделяне или поглъщане на топлина и светлина;

3. Кое от посочените условия е задължително за да протече химично съединяване?
а) разтваряне на изходните вещества в подходящ разтворител;
б) стриване на изходните вещества;
в) загряване на реагиращите вещества до определена температура;
г) създаване на контакт между реагиращите вещества.

4. За кои химични реакции е валиден законът за запазване на масата на веществата?
а) за химични реакции, които се извършват в химическите лаборатории;
б) за химични реакции, които протичат в химическите заводи;
в) за химични реакции, които протичат в природата;
г) за всички химични реакции, независимо къде се извършват.

5. В кой ред са изброени само прости вещества?
а) водород, кислород, амоняк, хлор;
б) азот, хлороводород, вода, кислород;
в) хлор, сяра, азот, водород;
г) тебешир, желязо, хлор, злато.

6. В кой ред са изброени само метали?
а) азот, водород, цинк, живак;
б) олово, калай, желязо, мед;
в) кислород, водород, алуминий, фосфор;
г) желязо, мед, натрий, кислород

7. Разделете написаните вещества на прости вещества и химични съединения.
а) желязо, алуминий, вода, амоняк;
б) калиев оксид, олово, живак, мед;
в) вода, въглероден оксид, въглерод, водород;
г) въглероден диоксид, живачен оксид, алуминий, желязо
прости вещества ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
химични съединения ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8. В коя от посочените схеми са подредени правилно тела, вещества и градивни частици?
а) вещества & #61614; тела & #61614; градивни частици;
б) тела & #61614; градивни частици & #61614; вещества;
в) тела & #61614; вещества & #61614; градивни частици;
г) градивни частици & #61614; тела & #61614; вещества.

9. Химичното съединяване означава:
а) получаване на нови прости вещества;
б) превръщане на едно просто вещество две или повече сложни вещества;
в) химично превръщане на две или повече вещества в едно сложно вещество;
г) химично превръщане на сложно вещество в две прости вещества.

10. Коя от посочените схеми на химично превръщане е вярна?
а) водород + хлор & #61614; вода;
б) азот + водород & #61614; хлороводород;
в) кислород + водород & #61614; амоняк;
г) желязо + кислород & #61614; железен оксид.

11. В кой ред са изброени най-пълно и вярно съществените признаци на атома?
а) постоянно движещи се частици; атомите определят свойствата на елементите; съществуват за кратко време в свободно състояние; имат атомна маса; химически неразложими;
б) атомите са постоянно движещи се частици, които определят свойствата на елементите; съществуват дълго време в свободно състояние;
в) атомите са химически неразложими частици; намират се в постоянно движение и могат да съществуват продължително време в свободно състояние; имат атомна маса;
г) атомите определят свойствата на елементите; те са постоянно движещи се частици; имат атомна маса; химически могат да бъдат разложени.

12. Кои градивни частици на атома определят вида на химичните елементи?
а) протони и неутрони;
б) електрони;
в) протони и електрони;
г) протони.

13. При какви условия може да се наруши електронеутралноста на атомите?
а) при отдаване на протони;
б) при приемане на неутрони;
в) при отдаване на неутрони;
г) при приемане или отдаване на електрони.

14. Най-съществените признаци при определяне на понятието молекула са:
а) непрекъснато движещи се градивни частици на веществата, които могат да съществуват самостоятелно продължително време;
б) непрекъснато движещи се частици, които определят свойствата на веществата. Имат молекулна маса;
в) градивни частици на веществата, които се намират в непрекъснато движение. Могат да съществуват самостоятелно продължително време. Имат молекулна маса;
г) градивни частици на веществата. Състоят се от еднакви или различни химически свързани атоми. Могат да съществуват самостоятелно продължително време. Движат се непрекъснато. Обуславят свойствата на веществата. Имат молекулна маса.

15. Молекули на химични съединения могат да се получат по един от посочените процеси:
а) при съединяване на еднакви по вид атоми;
б) при разлагане на молекули на прости вещества;
в) при съединяване на атоми на различни химични елементи;
г) при разлагане на молекули на химични съединения, състоящи се от атомите на два химични елемента.

16. В две молекули от химичното съединение дифосфорен пентаоксид се съдържат:
а) два атома фосфор и пет атома кислород;
б) четири атома фосфор и шест атома кислород;
в) четири атома фосфор и десет атома кислород.
г) пет атома фосфор и два атома кислород.

17. В кой ред съединения, азотът проявява само трета валентност:
а) N2O3; N2O5; NH3; Na3N;
б) N2O3; NO2; NO; Fe3N2;
в) NH3; N2O3; Na3N; Ca3N2;
г) NO2; Li3N; N2O3; N2O4.

18. Едно от наименованията на посочените съединения е грешно. Кое е то?
а) Al2O3 - диалуминиев триоксид;
б) СаСl2 - калциев дихлорид;
в) NaOH - натриев хидрид;
г) КОН - калиев хидроксид.

19. Кое от изброените химични свойства не е характерно за неметалите?
а) взаимодействие с водород;
б) взаимодействие с киселини;
в) взаимодействие с метали;
г) взаимодействие с основи.

20. В кой ред са написани химичните формули само на основни оксиди?
а) N2O3; Na2O; SO2; CO2;
б) Cl2O; Br2O7; Li2O; Cs2O;
в) BaO; K2O; Na2O; CaO;
г) Na2O; N2O3; NO2; SO3;

21. В кой ред са изразени оксиди само на двувалентни елементи?
а) Al2O3; FeO; Fe2O3; CaO;
б) MgO; FeO; CaO; NO;
в) CuO; CO2; H2O; CO;
г) FeO; BaO; N2O3; P2O3

22. Всяка химична формула изразява задължително:
а) качествения състав на веществото;
б) количествения състав на веществото;
в) количествен и качествен състав;
г) начина на подреждане на атомите във веществото.


23. Кое определение за химична реакция е най-точно?
а) химичната реакция е превръщане на едни вещества в други;
б) химичната реакция представлява прегрупиране на градивните частици на веществата;
в) при химичните реакции, атомите на веществата се видоизменят в йони;
г) химичните реакции представляват превръщане на атомите на веществата в молекули.

24. За да се изравни едно химично уравнение е необходимо:
а) да се променят индексите след химичните знаци;
б) да се променят коефициентите пред продуктите на реакцията;
в) да се подберат правилно коефициентите пред изходните вещества;
г) де се променят индексите след химичните знаци на изходните вещества и продуктите на реакцията.

25. В кой ред химичното уравнение е написано пълно и вярно?
а) N2 + O2 & #61614; N23O32
б) 2Cl2 + 7O2 & #61614; 2Cl27O72
в) 4Al + 3O2 & #61614; 2Al2O3
г) 2Ca + O2 & #61614; 2Ca1O2

26. Между кои от написаните съединения протича процес на неутрализация?
а) киселини и вода;
б) основни хидроксиди и киселини;
в) основни хидроксиди и основни оксиди;
г) киселини и киселинни оксиди.

27. В четири епруветки има водни разтвори на киселина, основа, готварска сол и захар. Как може да се докаже в кой от разтворите се съдържа основа?
а) с разтвор на фенолфталейн, разтворът ще се оцвети в малиново червено;
б) с разтвор на лакмус, разтворът ще се оцвети розово;
в) с кристали NaCl, ще се получи утайка;
г) с разтвор на КОН ще се отдели газ.

28. Кое физично свойство не е характерно за химичния елемент натрий?
а) метален блясък;
б) топло и електропроводимост;
в) газообразно агрегатно състояние;
г) еластичност и пластичност.

29. Посочете с кое от изброените вещества не взаимодейства метала натрий:
а) с водород;
б) с кислород;
в) с основни оксиди;
г) с вода.

30. От какви частици е изградена кристалната решетка на натриевия хлорид?
а) натриеви атоми и хлоридни йони;
б) натриеви и хлоридни йони;
в) натриеви и хлоридни атоми;
г) молекули на натриев хлорид.

31. Посочете в какъв цвят се оцветява пламъка на спиртна лампа, когато се внесе натриево съединение:
а) червен цвят;
б) оранжев цвят;
в) жълт цвят;
г) зелен цвят.

32. Защо при химичните реакции натриевите атоми се превръщат в положителни натриеви йони?
а) отдават протони;
б) приемат електрони;
в) отдават един електрон;
г) приемат неутрони.

33. Металът натрий не бива да се пипа с ръце. Защо?
а) оцветява ръцете;
б) предизвиква тежки изгаряния;
в) избелва кожата на ръцете;
г) разрушава ноктите.

34. Определете неизвестните х, y и z в схемата:

а) Н2О; O2; Cl2
б) H2; Cl2; O2;
в) O2; H2O; Br2;
г) HCl; H2O; H2

35. Определете необходимите вещества за протичане на следния преход Na & #61614; Na2O & #61614; NaOH & #61614; NaCl
а) H2O; HCl; Br2;
б) O2; Cl2; NaCl;
в) Na2CO3; O2; H2O;
г) O2; H2O; HCl.

36. С кои от посочените съединения, основните оксиди не взаимодействат?
а) киселинни оксиди;
б) киселини;
в) вода;
г) основни хидрооксиди.

37. Посочете изходните вещества за получаването на сапун:
а) свинска мас и натриев хлорид;
б) растителни мазнини и солна киселина;
в) животински мазнини и солна киселина;
г) животински мазнини и сода каустик /NaOH/.

38. Кой от изброените разтвори се използва за отпушване отточни канали от полепнали мазнини?
а) воден разтвор на готварска сол;
б) воден разтвор на солна киселина;
в) воден разтвор на натриева основа;
г) воден разтвор на захар.

39. В кой ред са написани формулите на готварска сол, гасена вар и сода каустик?
а) CaO, NaCl; Na2O;
б) Ca(OH)2; NaCl: Na2CO3;
в) Ca(OH)2; NaOH; Na2O;
г) NaCl; Ca(OH)2; NaOH.

40. Какви продукти се получават при неутрализация на киселини с основи?
а) сол и вода;
б) соли и оксиди;
в) оксиди и вода;
г) хидрооксиди и водород.

41. С коя от посочените реакции се изразява химичния процес неутрализация?
а) 2Na + H2O & #61614; 2NaOH + H2& #61613;
б) 2Na + 2HCl & #61613; 2NaCl + H2& #61613;;
в) NaCl + AgNO3 & #61614; AgCl& #61615; + NaNO3
г) NaOH + HCl & #61614; NaCl + H2O

42. Основи се наричат съединения, във водните разтвори на които се съдържат:
а) положителни метални йони и отрицателни хидроксидни йони;
б) положителни метални йони и положителни водородни йони;
в) положителни водородни йони и отрицателни киселинни йони;
г) положителни водородни йони и отрицателни хидроксидни йони.

43. За кои съединения са характерни химични реакции с киселинни оксиди?
а) за солите;
б) за киселините;
в) за основните хидроксиди;
г) за всички изброени съединения.

44. Какъв е строежът на простото вещество хлор?
а) молекулен строеж;
б) атомен строеж;
в) йонен строеж;
г) кристален строеж.

45. Какво е физиологическото действие на хлора?
а) силно отровен газ, парализира дишането;
б) не отровен газ;
в) газ, който подържа дишането;
г) няма влияние върху живите организми;

46. Кое от изказаните по-долу твърдения е вярно?
а) хлорът е елемент с постоянна валентност спрямо водорода и кислорода;
б) хлорът е елемент с постоянна валентност спрямо водорода и променлива валентност спрямо кислорода;
в) хлорът е с променлива валентност спрямо водорода и кислорода;
г) висшата валентност на хлора спрямо кислорода е шеста.

47. Изразете с пълни химични уравнения, процесите посочени в схемата:


а) …………………………………………………………………………………….
б) …………………………………………………………………………………….
в) …………………………………………………………………………………….
г) …………………………………………………………………………………….

48. В кой ред съединения, хлорът проявява само нисшата си валентност?
а) NaCl; Cl2O; C2O7;
б) CaCl2; NaCl; HCl;
в) Cl2O; Cl2O7; AgCl;
г) NaCl; AlCl3; NaClO4;

49. Посочете разликата между разредена и концентрирана солна киселина:
а) имат различни химични формули;
б) съдържат различно количество хлороводород;
в) разредената солна киселина съдържа положителни водородни йони и отрицателни хлоридни йони;
г) концентрираната солна киселина взаимодейства с метали, разредената - не взаимодейства.

50. В коя от изброените по-долу киселини, хлорът проявява висшата си валентност?
а) HClO3;
б) HCl;
в) HClO;
г) HClO4.

51. Каква солна киселина трябва да се използва за почистване на метални повърхности, преди заваряване?
а) концентрирана солна киселина;
б) разредена солна киселина;
в) “гасена” солна киселина;
г) смес от концентрирана и разредена солна киселина.

52. Посочете най-пълното определение за киселина:
а) съединения, които имат кисел вкус;
б) съединения, които променят синият лакмус в розов;
в) съединения, водни разтвори на които съдържат киселинни йони;
г) съединения, водните разтвори на които съдържат само положителни водородни йони и отрицателни киселинни йони.

53. При какви условия, веществото хлор и повечето газообразни вещества се втечняват?
а) при високи температури и ниски налягания;
б) при ниски температури и ниски налягания;
в) при ниски температури и високи налягания;
г) при високи температури и високи налягания.

54. Какъв процес протича при запалване на водород в хлорна среда?
а) химично съединяване, при което се получава HCl;
б) химично разлагане, при което се получават водородни атоми и хлорни атоми;
в) химично съединяване, при което се получава H2O;
г) не протича химична реакция между водорода и хлора.

55. По какво си приличат водородните съединения на хлора и натрия?
а) двете съединения имат еднакъв строеж
б) двете съединения съдържат водородни атоми;
в) по физиологическото въздействие върху живите организми;
г) по агрегатното състояние.

56. Кои от посочените реакции се извършват при горене на червен фосфор в хлорна атмосфера?
а) P + Cl2 & #61614; PCl2
б) 2P + 3Cl2 & #61614; 2PCl3
в) 2P + 3Cl2 & #61614; PCl3; 2Р + 5Cl2 & #61614; 2PCl5;
г) 2Р + 5Cl2 & #61614; 2PCl5.

57. Кое от посочените химични съединения се използва като реактив за доказване на солна киселина и нейните разтворими соли?. Изразете реакцията:
а) Н2О;
б) AgNO3;
в) FeCl3;
г) NaOH.

58. Числото на Авогадро (6,021023) означава:
а) броя на градивните частици от кое да е вещество, които се съдържат в един mol
б) броя на йоните от кое да е вещество, които се съдържат в един mol;
в) броя на водородните йони, които се съдържат в един mol от коя да е киселина;
г) броя на хлоридните йони, които се съдържат в един mol от всеки хлорид.

59. Измерителните единици за маса (m) и количество вещество (mol) се различават по:
а) масата е измерима величина, а mol е безразмерна величина;
б) mol е измерима величина, а масата не се измерва;
в) масата е мярка за количество вещество, mol е мярка за масата на веществото;
г) между двете единици няма разлика.

60. Разликата между относителната молекулна маса (Mr) и моларна маса (М) се изразява:
а) относителната молекулна маса се измерва в kg/mol, а моларната маса в g/mol;
б) относителната молекулна маса е измерима величина, моларната маса е безразмерна величина;
в) относителната молекулна маса е безразмерна величина, моларната маса се измерва в kg/mol или g/mol;
г) между двете величини няма разлика.

61. Колко mol (n) и колко g (m) вода се получават от 2 mol H2 и 1 mol O2?
M(H2) = 2 g/mol; M(O2) = 32 g/mol; M(H2O) = 18 g/mol
а) n = 2 mol m = 36 g
б) n = 1 mol m = 18 g
в) n = 2 mol m = 18 g
г) n = 3 mol m = 20 g

62. Какви количества вещества (n) се съдържат в?
73g HCl; 90gH2O; 292.5g NaCl:
M(HCl) = 36.5
M(H2O) = 18
M(NaCl) = 58.5

а) nHCl = 5 mol nH2O = 5 mol nNaCl = 2 mol
б) nHCl = 2 mol nH2O = 5 mol nNaCl = 5 mol
в) nHCl = 3 mol nH2O = 3 mol nNaCl = 3 mol
г) nHCl = 2 mol nH2O = 4 mol nNaCl = 3 mol

63. Какви количества вещества се съдържат в?
58.5g NaCl; 16g H2; 42g N2
M(NaCl) = 58.5
M(H2) = 2
M(N2) = 14
а) nNaCl = 1 mol nH2 = 9 mol nN2 = 3 mol
б) nNaCl = 2 mol nH2 = 8 mol nN2 = 3 mol
в) nNaCl = 2 mol nH2 = 1 mol nN2 = 4 mol
г) nNaCl = 3 mol nH2 = 9 mol nN2 = 2 mol

64. В кой ред са изчислени вярно M(A) на водата и натриевата основа при следните данни:

а) ;
б) ;
в) ;
г) ;

65. Какви количества вещества NaCl и N2O се получават при неутрализация на 5 molNCl със 5 molNaOH?
а) 5 molaNaCl; 10 mola H2O
б) 3 molaNaCl; 5 mola H2O
в) 5 molaNaCl; 5 mola H2O
г) 10 molaNaCl; 10 mola H2O

66. Кое от посочените твърдения е вярно?
а) сборът на масовите части на елементите в дадено химично съединение е винаги равен на 1
б) сборът от масовите части на елементите в дадено химично съединение зависи от условията, при които е получено съединението
в) сборът от масовите части на елементите в дадено химично съединение зависи от масата на претеглената проба от това съединение
г) сборът от масовите части на елементите в дадено химично съединение е променлива величина, различна от 1

67. Получена е смес от три части вещества със състав АБС. Може ли да се изчисли масовата част (W) на всяко чисто вещество?
а) не може, защото масовата част на всяко чисто вещество зависи от масата (m) на сместа;
б) може, ако се използва отношението
в) може, но не от посоченото отношение;
г) може да се изчисли масовата част на чистите вещества само в %.

68. Моларна концентрация на един разтвор представлява:
а) количество разтворено вещество в 1 литър вода;
б) масова част на разтвореното вещество в 1m3разтвор;
в) количество разтворено вещество в 1 kg вода;
г) количество разтворено вещество в 1 m3, 1 dm3, 1 l, 1 cm3 разтвор

69. Приготвени са три разтвора от NaON, които съдържат 40g/l; 20 g/l; 4 g/l M(NaOH) = 40
Моларните концентрации на разтворите са
а) 1 mol/l; 0,5 mol/1; 1 mol/l
б) 10 mol/l; 1 mol/l; 0,1mol/l
в) 5 mol/l; 0,5 mol/l; 0,01 mol/l
г) 1 mol/l; 0,5 mol/l; 0,1 mol/l

70. Каква е моларната концентрация на Cl-(CCl-) в разтвори на NaCl, MgCl2 и FeCl3 с еднакви моларни концентрации - С = 1 mol/l?
а) 1 mol/l; 2 mol/l; 1,5 mol/l
б) 1 mol/l; 1 mol/l; 1 mol/
в) 2 mol/l; 2 mol/l; 3 mol/
г) 1 mol/l; 2 mol/l; 3 mol/

71. Скоростта на химичната реакция е мярка за изменението на:
а) моларните концентрации на изходните вещества за единица време;
б) моларните концентрации на продуктите на реакцията за единица време;
в) моларната концентнрация на кое да е вещество, участващо в реакцията за единица време;
г) масата на всички вещества, участващи в реакцията.

72. Факторите, които определят скоростта на химичните реакции са:
а) концентрациите на реагиращите вещества и температурата
б) природата на реагиращите вещества и подходящи катализатори;
в) концентрациите на изходните вещества и допирната повърхност;
г) всички изброени фактори в а, б и в.

73. От гледна точка на закона за запазване на енергията, кое от изброените твърдения е вярно:
а) енергията на образуване на едно вещество е равна на енергията, необходима за неговото разлагане;
б) енергията на образуване на едно вещество е по-голяма от енергията, необходима за неговото разлагане;
в) енергията за разлагане на едно вещество е винаги по-голяма от енергията за неговото образуване
г) между енергиите на образуване и разлагане на едно вещество не съществува връзка.

74. Посочете причината за обособяване на групи от подобни химични елементи:
а) еднакво агрегатно състояние;
б) еднакво физиологично действие върху живите организми;
в) замърсяване на околната среда;
г) химично подобие.

75. Направете избор за химичния характер на елементите от алкалната група:
а) неметален химичен характер;
б) метален химичен характер;
в) основен химичен характер;
г) киселинен химичен характер.

76. По какъв презнак са подредени елементите в алкалната група?
а) електропроводимост и топлопроводимост;
б) пластичност и метален блясък;
в) стойностите на относителната атомна маса;
г) твърдост и еластичност.

77. Коя е характерната валентност за алкалните метали?
а) втора постоянна валентност;
б) постоянна първа валентност;
в) първа постоянна валентност спрямо водорода и втора спрямо кислорода;
г) от първа до седма променлива валентност спрямо кислорода

78. В кой ред се съдържат всички вещества, необходими за следните преходи?а) O2; H2O; NaOH; HCl;
б) O2; H2; Br2; Cl2;
в) O2; H2O; HBr; Br2;
г) Br2; HCl; O2; H2O

79. Как се изменя химичния характер на алкалните елементи с нарастване на относителната атомна маса?
а) металният характер отслабва;
б) металният характер преминава в постепенно неметален характер;
в) металният характер се засилва;
г) химичната активност на всички алкални метали е еднаква.

80. Имате два еднакви водни разтвори за които се знае, че са на натриева основа и калиева основа. Как опитно можете да ги различите?
а) с помощта на червена лакмусова хартийка;
б) с капка спиртен разтвор на фенолфталейн;
в) с разтвор на AgNO3;
г) като се внесе капчица от всеки разтвор с помощта на платинова тел в пламъка на спиртна лампа.

81. Кой от алкалните елементи е с по-различни свойства от останалите?
а) франций;
б) литий
в) натрий;
г) калий.

82. Защо при характеристиката на елементите от халогенната група астатият не се включва?
а) защото е метал;
б) защото е неустойчив неметал;
в) защото е неустойчив и поради това недостатъчно изучен;
г) защото е най-малко разпространен за земята.

83. Посочете единствения течен неметал:
а) йод;
б) хлор;
в) флуор;
г) бром.

84. Посочете халогенния елемент с постоянна първа валентност в химичните си съединения:
а) флуор;
б) хлор;
в) бром;
г) йод.

85. Кой от химичните елементи взаимодейства най-трудно с водорода и металите?
а) флуор;
б) хлор;
в) бром;
г) йод.

86. В кой ред халогенните елементи са подредени по нарастване на химичната активност?
а) I > F > Br > Cl;
б) F < Cl < Br < I;
в) F > Cl > Br > I;
г) Br > F > I > Cl.

87. Коя от безкислородните киселини на халогенните елементи намира най-голямо приложение?
а) флуороводородната киселина;
б) хлороводородната киселина;
в) бромоводородната киселина;
г) йодоводородната киселина.

88. В кой ред са подредени по сила безкислородните киселини на халогенните елементи?
а) HI > HBr > HCl > HF;
б) HCl > HF > HBr > HI;
в) HF > HCl > HBr > HI;
г) HBr > HCl > HCl > HI.

89. Посочете коя от кислородосъдържащите киселини на халогенните елементи е най-силна:
а) перхлорна киселина;
б) пербромна киселина;
в) перйодна киселина;
г) хипохлориста киселина.

91. Кои частици определят общите свойства на водните разтвори на халогеноводородните киселини?
а) халогените йони;
б) водородните атоми;
в) положителните водородни йони;
г) водните молекули.

91. Изразете с химични уравнения преходите, представени на схемата:а) …………………………………………………………………………………….
б) …………………………………………………………………………………….
в) …………………………………………………………………………………….
г) …………………………………………………………………………………….

92. Довършете съвременната формулировка на периодичния закон:
“Свойствата на химичните елементи и техните съединения са в периодична зависимост от:…”:
а) броя на неутроните в ядрата на атомите;
б) атомната маса на химичните елементи;
в) броя на електроните във външния слой на електронната обвивка;
г) броя на протоните в атомните ядра на химичните елементи.

93. В периодичната система химичните елементи са подредени в:
а) осем периода и осем групи;
б) шест периода и седем групи;
в) седем периода и седем групи;
г) седем периода и осем групи.

94. Периодичната система на химичните елементи отразява:
а) агрегатното състояние на елементите;
б) периодичността в свойствата на елементите, съставящи естествения ред;
в) нарастване на относителната атомна маса;
г) какъв е характерът на всеки химичен елемент.

95. Посочете кой от елементите на 2А група се наричат алкалоземни:
а) Be; Ba; Rd;
б) Ca; Sr; Mg;
в) Ca; Sr; Ba;
г) Be; Mg; Ca.

96. Кой от изброените метали показва най-силна химическа активност?
а) натрий;
б) магнезий;
в) калий;
г) калций.

97. Кой метал от 2А група взаимодейства най-енергично с водата?
а) Ba;
б) Mg;
в) Ca;
г) Sr.

98. Кои от изучените групи елементи проявяват постоянна втора валентност към кислорода?
а) елементите от алкалната група;
б) елементите от халогената група;
в) елементите от 2А група;
г) алкалните и алкалоземни елементи.

99. Кой от изброените по-долу оксиди не е йонно кристално вещество?
а) натриев оксид;
б) калциев оксид;
в) берилиев оксид;
г) бариев оксид.

100. Посочете в кой ред оксидите не реагират пряко с водата:
а) CaO; BeO;
б) MgO; SrO;
в) BeO; MgO;
г) BaO; CaO.

101. Кое от посочените приложения на CaO (негасена вар) не е вярно?
а) получаване на гасена вар;
б) в керамичната промишленост;
в) в металургията;
г) като хранителна подправка;

102. С кои от изброените вещества могат да се осъществят последователно химичните преходи?а) H2O; Ca; CO;
б) O2; H2; H2O;
в) O2; H2O; CO2;
г) O2; CO2; FeO.

103. Коя от химичните реакции не е характерна за SrO?
а) SrO + H2O & #61614; Sr(OH)2;
б) SrO + CO2 & #61614; SrCO3;
в) 2SrO + 2Cl2 & #61614; 2SrCl2 + O2;
г) SrO + 2HCl & #61614; SrCl2 + H2O.

104. В кой ред са изразени с химични формули сода каустик, негасена вар, гасена вар и варовик?
а) NaOH; KOH; NaCl; CaO;
б) NaOH; CaO; Ca(OH)2; CaCO3;
в) Ca(OH)2; BaO; Na2CO3; NaOH;
г) CaO; Ba(OH)2; Na2O; CaCO3.

105. Защо хидроксидите на магнезий и алкалоземните елементи се наричат основи?
а) защото са кристални вещества с йонен строеж;
б) защото са разтворими във вода;
в) защото променят червения лакмус в син;
г) защото във водните им разтвори се съдържат само положителни метални йони и отрицателни хидроксидни йони.

106. Кой от изброените минерали се използва като изходно вещество за получаване на Cа(OH)2 ?
а) берил;
б) варовик;
в) барит;
г) халит.

107. Летливите съединения на алкалните и алкалоземни метали оцветяват безцветния пламък в различни цветове. Кое твърдение не е вярно?
а) калциевите соли оцветяват пламъка в керемиден цвят;
б) стронциевите соли оцветяват пламъка в яркочервен цвят;
в) калиевите соли оцветяват пламъка в жълт цвят;
г) натриевите соли оцветяват пламъка в жълт цвят.

108. Спрямо кислорода елементите от 6А група проявяват:
а) постоянна втора валентност;
б) променлива втора и шеста валентност;
в) постоянна четвърта валентност;
г) променлива четвърта и шеста валентност.

109. Кое от водородните съединения на елементите от 6А група (с обща формула Н2Е) е без миризма и няма отровно действие?
а) водородното съединение на сярата;
б) водородното съединение на кислорода;
в) водородното съединение на селена;
г) водородното съединение на телура.

110. Без кое от водородните съединения на елементите от 6А група, животът в растителния и животински свят е немислим?
а) диводороден сулфид;
б) диводороден оксид;
в) диводороден селенид;
г) диводороден телурид.

111. Кое водородно съединение на елементите от 6А група във воден разтвор не проявява киселинни свойства?
а) H2S;
б) H2Se;
в) H2Te;
г) H2O.

112. Разтварянето на сярна киселина във вода е:
а) силно екзотермичен процес;
б) ендотермичен процес;
в) процес на химично разлагане;
г) физично смесване.

113. Кое правило е задължително при разреждане на концентрирана сярна киселина с вода?
а) да се налива вода към киселина;
б) да се налива на тънка струя киселина към вода;
в) да се налива гореща вода към киселина;
г) разтворът по време на смесване да не се разбърква.

114. Концентрираната сярна киселина е силен окислител, защото при разлагане се разлага и се отделят следните вещества:
а) отделя се молекула O2;
б) отделя се молекула H2O;
в) отделя се молекула SO2;
г) отделя се атомен кислород.

115. С кой от изброените метали разредената сярна киселина не реагира?
а) цинк;
б) желязо;
в) мед;
г) алуминий.

116. Кое от посочените химични съединения се използва като реактив за доказване на сярна киселина и нейните разтворими соли?
а) NaCl;
б) FeCl3
в) BaCl2
г) AlCl3

117. В кой ред са изброени всички необходими реактиви за извършване на посочените преходи?

а) O2; H2O; Na2SO4;
б) O2; H2; BaCl2;
в) O2; H2O; BaCl2;
г) H2O; H2; NaCl.

ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ И ЗАДАЧИТЕ

1-б; 2-г; 3-а; 4-г; 5-в; 6-б;
7-прости вещества Fe, Al, C, Hg, Cu, H2 ;
химични съединения - H2O, NH3, CaO, CO, CO2, HgO;
8-в; 9-в; 10-г; 11-а; 12-г; 13-г; 14-г; 15-в; 16-в; 17-в; 18-в; 19-б; 20-в; 21-б; 22-а; 23-б; 24-в; 25-б; 26-б; 27-а; 28-в; 29-в; 30-б; 31-в; 32-в; 33-б; 34-б; 35-г; 36-г; 37-г; 38-г; 39-г; 40-а; 41-г; 42-а; 43-в; 44-а; 45-а; 46-б;
47 а) Cl2 + H2 & #61614; 2HCl; б) 2HCl + Zn & #61614; ZnCl2 + H2& #61613;;
в) ZnCl2 + 2AgNO3 & #61614; 2AgCl& #61615; + Zn(NO3)2; г) HCl + AgNO3 & #61614; AgCl& #61615; + HNO3
48-б; 49-б; 50-г; 51-в; 52-г; 53-в; 54-а; 55-б; 56-в;
57-б AgNO3 + HCl & #61614; AgCl& #61615; + HNO3
58-а; 59-а; 60-в; 61-а; 62-б; 63-а; 64-а; 65-в; 66-а; 67-б; 68-г; 69-г; 70-г; 71-в; 72-г; 73-а; 74-г; 75-б; 76-в; 77-б; 78-в; 79-в; 80-г; 81-б; 82-в; 83-г; 84-а; 85-г; 86-в; 87-б; 88-б; 89-а; 90-в;
91- а) Br2 + H2 & #61614; 2HBr; б) HBr + KOH & #61614; KBr + H2O;
в) KBr + AgNO3 & #61614; AgBr& #61615; + HNO3; г) Br2 + 2K & #61614; 2KBr
92-г; 93-г; 94-б; 95-в; 96-в; 97-а; 98-в; 99-в; 100-в; 101-г; 102-в; 103-в; 104-б; 105-г; 106-б; 107-в; 108-г; 109-б; 110-б; 111-г; 112-а; 113-б; 114-г; 115-в; 116-в; 117-в.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Полина ( 18) на 10 Септември 2011
Много е дълго този Тест за след 7 клас,но си го бива...Яко е найстина
emiliq ( 4) на 24 Март 2011
e qko e
eleonora ( 4) на 25 Ноември 2010
xee xee are o6te malko da go ydaljite aa
alex ( 4) на 01 Юни 2010
117 vuprosa-ne e li mnojko , a ???
Vilian ( 6) на 01 Юни 2010
По кратко пишете иначе не е лошо
ivan ( 6) на 20 Май 2010
nemoje li po dalgo be ?????????????????mite ( 2) на 14 Февруари 2010
neee hubava