Паркове в България

Природен парк
Русенски лом
В източната част на Дунавската хълмиста равнина на около 20 км. южно от гр.Русе се намира един уникален и живописен кът на родната природа - Природен Парк 'Русенски Лом'. Паркът носи името на река Русенски Лом - последният десен приток на Дунав.Със заповед номер 567 от 26 Февруари 1970 г. ДВ 30/14.04.1970 се обявява за народен парк площ от 22267 дка, намираща се по поречията на реките Мали,Черни и бели Лом, с обща дължина от 42 км.В тази заповед се описват границите и режима на стопанисване на защитената територия, както и се поставят редица условия за дейностите извършвани на територията на парка. През 1986г. Комисията по опазване на природната среда при МС предлага към територията на парка да се включат още 27362 дка или общата площ да стане 49629дка. По настоящем парка е с обща площ от 3260 ха. През 1989г. е изготвен паркоустройствен проект, в който с подробности се описват територията, статута, актуалното състояние на екосистемите , стопанисването на парка и др.

Природен парк
Странджа
Природният парк “Странджа” е обявен през 1995 година и е най-голямата защитена територия в България. Обхваща площ от 1 161 km2 – 1% от територията на страната. Природният парк заема централната част на българска Странджа с излаз на Черноморското крайбрежие. Дължината му от изток на запад е около 50 km, а средната ширина от север на юг – около 25 km. На територията на природния парк има 5 резервата – “Силкосия” – най- стария български резерват, “Тисовица”, “Средока”, “Витаново” и биосферен резерват “Узунбуджак”. Тук има и 12 защитени местности, архитектурен резрват – с. Бръшлян, фолклорен резерват – с. Българи, множество архитектурни, културни и археологически паметници
Природен парк
Витоша
Витоша е разположена в центъра на Югозападна България между Стара планина и Рило-Родопския масив. Тя е единствената купеста планина у нас, като билото и е образувано от най-високите и разположени близко един до друг върхове - Черни връх и Резньовете. Типични за нея са каменните реки, образувани от изветрянето на скалите и бавното им придвижване към долините в резултат на гравитацията на течащите води.
Природен парк
Рилски манастир
Природен парк “Рилски манастир” е обявен през месец юни 2000 г. Обхваща 27370,7 ха гори, от които 13000 ха високопланински пасища. Паркът е обявен с цел да се запазят ценни растителни и животински съобщества, както и да се запази голямото разнообразие и красотата на местата, подходащи за туризъм.
Природен парк
Златни пясъци
Природен парк “Златни пясъци” се намира на 17 км северно от град Варна и е в непосредствена близост до КК ”Златни пясъци”. Обявен е за защитена природна територия през 1943 г. Днес площта му е 1320,7 ха, общата дължина е 9,2 км, а средната ширина - 1,2 км. Съгласно критериите на Световния съюз за защита на природата (IUCN) паркът е поставен в пета категория защитени територии.
Природен парк
Врачански балкан
Само на 116 км от София, при 370 м.н.в. – гр. Враца е един от най-живописните градове в България. Сгушен в подножието на Врачанската планина, с кротко виещата се през града река Лева и страховитите скали, надвесени над покривите.
Природен парк
Сините камъни
Природен парк "Сините камъни"е обявен на 28.11.1980 година с цел опазване на природните екосистеми, на специфичния ландшафт, на скалните образувания за нуждите на науката, отдиха и туризма. Попада в Сливенската планина, която е част от Главната Старопланинска верига. Обхваща обособена орографска единица с площ 7094,1 ха, разположена сред южните склонове на Източна Стара планина (Удвой планина - Чатал Балкан).
Природен парк
Персина
Природен парк "Персина" е обявен със Заповед № РД - 684 от 04.12.2000г. на Министъра на околната среда и водите и е един от най-младите природни паркове в България. Разположен е на територията на три дунавски общини: Никопол, Белене и Свищов, с обща площ от 21 762,2 ха.. Дирекцията на парка се намира в гр. Белене, малък, китен град на р. Дунав в плодородната Свищовско-Беленска низина.
Природен парк
Шуменско плато
Шуменското плато е интересно геоморфоложко образувание в източните предели на Дунавската хълмиста равнина, обособило се в резултат на ерозийната дйност на протичащите тук води. Склоновете му са стръмни и сипейни като на места горната част завършва с живописни скални венци. В релефа на парка се открояват три основни части – местността “Илчов баир”, ридово възвишение в източната част и обширен скат – местността “Кьошковете”. Средната надморска височина е 350 м, а най-високата точка – 502 м е в местността “Търнов табия”. Шуменското плато е изградено от варовици, пясъчници и мергели, което е позволило природните стихии да формират причудливи форми на повърхността и под нея. В района на парка има около 60 пещери. Най-голяма е пещерата “Бисерна” – двуетажна, с дължина около 2,6 км. През Средновековието част от пещерите са превърнати в скални килии, църкви и манастири. Сега са една от историческите забележителности в парка.
Природен парк
Българка
Природен парк “Българка” заема северните склонове на централната част от Старопланинския масив над градовете Габрово и Трявна. Площта се характеризира с разнообразен релеф и теренни форми: същинска планина, речни долини, хълмове, седловини, билни заравнености.. Централното разположение за България и спецификата на релефа и климата от дълбока древност са привличали вниманието на хората. Историческите данни доказват, че по тези места са минавали важни стратегически пътни артерии за свързване на севера с юга, като билото на Стара планина се е смятало за естествена граница. Това определя и богатото историческо наследство в този район.

Природен парк
Беласица
Природен парк „Беласица” е най-новият Природен парк в България. Той е обявен със заповед № РД-925 от 28.12.2007 г. на Министъра на околната среда и водите.Национален парк
Централен Балкан
Балканът стои като гръбнак сред територията на България и в нашата многовековна история. Тази планина е символ на българите и българския дух.
Наричан “извор на живот”, Национален парк “Централен Балкан” впечатлява с изключително биологично разнообразие.
Национален парк “Централен Балкан” е сред най-ценните и най-големи природни територии в Европа от категория ІІ по Скалата на международния съюз за опазване на природата и природните ресурси /IUCN/. В парка има девет резервата - І категория по IUCN с обща площ над 20 хил. ха. Осем от резерватите , както и паркът, са включени в списъка на ООН на националните паркове и защитените територии. На площ от 71,669.5 ха паркът опазва уникални, само регулиращи се планински екосистеми, със специфично видово разнообразие. Четири от деветте строги резервата (I категория по IUCN) са включени в програмата на ЮНЕСКО “Човек и Биосфера”. В административно отношение Паркът се простира върху територията на 5 области (Ловешка, Габровска, Старозагорска, Пловдивска и Софийска), 8 общини и граничи със землищата на 33 населени места.

Национален парк
Рила
Паркът е обявен на 24 февруари 1992 година, като народен, с цел да се запазят естествени комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, имащи световно значение за науката и културата. Общата на парка е площ 107 923,7 ха. На 15 октомври 1999 година е прекатегоризиран в национален, с площ 81 046,0 ха. Една част от него е прекатегоризирана в Природен парк “Рилски манастир”.
Национален парк
Пирин
Пирин винаги е била обожествявана планина. Когато в древността славяните заселват планината те я оприличават на своя бог Перун, откъдето идва и името й. А историята на най-стария парк в България започва през 1962 г., когато е обявен Народния парк “Вихрен”, който единадесет години по-късно е преименуван в Национален парк “Пирин”.
Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.