Еукариотна клетка

Това са клетките на всички едноклетъчни ,гъби,растения и животни.

 

Обща характеристика- всички еукариотни клетки притежават кл.мембрана,цитоплазма и ген.апарат.

 

Клетъчната мембрана ограничава клетката от околната среда.В раст.клетки над мембраната се образува целулозна клетъчна стена.Съдържанието на растителната клетка без кл.стена се нарича протопласт.

 

В цитоплазмата на еукариотните клетки са обособени структурни образувания наречени органели.Те се различават по своя хим.състав,молекулен строеж,структура ,разположение и функции.

 

=Клетъчните органели, които изпълняват общи функции се нар.общи или универсални. Клетъчните органели, които участват във функции, характерни само за определен тип клетки се нар. специфични.

 

=Клетъчните органели са изградени от биологични мембрани-наречени мембранни органели.В цитозола има и немембранни органели.За растителните клетки са характерни и вакуолите, изпълнени с кл.сок , в който се съдържат раязлични включения.

 

Генетичният апарат е сложно устроен. ДНК заедно с белтъци е в състава на надмолекулния комплекс хроматин ,който е обособен в ядро.Ядрото е ограничено от цитоплазмата чрез 2 мембрани (двойна мембрана)-така ген.апарат остава пространствено отделен от процесите в цитозола на клетката.

 

Клетъчната специализация намалява възможността на отделната клетка да съществува самостоятелно, но разширява приспособителните възможности на организма като цяло.

 

 

Клетъчна мембрана

Обща характеристика- тя е надмолекулен комплекс ,съставен от 40% фосфолипиди и 60% белтъци.

Фосфолипидните молекули са подредени в 2 слоя с противоположна ориентация – хидрофилните им части (главите) са разположени към двете повърхности на мембраните- към външната среда и към цитоплазмата. Хидрофобните им опашки към вътрешността на мембраната.Образува се т.нар. двоен фосфолипиден слой,който е в полутечно състояние.

Белтъчните молекули са разпръснати неравномерно (мозаечно) в двойния фосфолипиден слой. Някои бел.молекули го пронизват изцяло и се нар. трансмембранни белтъци. Други са разположени върху повърхността на мембраните и се нар. интегрирани белтъци.Белтъчните молекули са свързани със слаби връзки с двойния фосфолипиден слой.

Мембранните белтъци изпълняват различни функции-укрепват мембранната структура ,други служат за трансмембранен пренос ,трети за рецептори и служат за бъзприемане външните сигнали.

Основното свойство на кл.мембрана е нейната избирателна пропускливост.- кл.мембрана не е еднакво пропусклива за всички йони ,молекули и частици. Изб.пропускливост се дължи главно на трансмембранните белтъци.Някои от тях образуват постоянни канали в двойния фосфолипиден слой- белтъчни канали ,а други имат способността да свързват определени молекули и да ги пренасят през мембраната- белтъци преносители.

 

Преминаване на веществата през кл .мембрана

Обикновенно веществата ,които постъпват в клетката са в разтворено състояние.За приемането им има значение тяхната концентрация ,големината на молекулите ,разтворимостта във вода и липиди.Едни в-ва се пропускат лесно ,други по-трудно ,ая за трети кл.мембрана е непропусклива.

През кл.мембрана в двете посоки преминават йони ,молекули и частици.Преминаването на йони и молекули се нар. транспорт ,а преминаването на частици- цитоза.

 

Транспорт на йони и молекули през мембраната

Пасивен транспорт - когато клетката не изразхожда енергия.

Осъществява се благодарение на разликата в концентрациите на в-вата във и вън от клетката. Молекулите на разтворените в-ва се придвижват от места с по- голяма концентрация към места с по- малка. Това движение на молекулите се нар. дифузия.

Ако 2 разтвора с еднакъв състав, но с различна концентрация се разделят с мембрана, която е непропусклива за молекулите на разтвореното в-во но е пропусклива за молекулите на разтворителя, настъпва явлението осмоза. Силата, която движи водните молекули и предизвиква осмозата, се нарича осмотично налягане.

При растителните клетки клетъчнивт сок ,който се съдържа във вакуолите, е по-концентриран в сравнение с водата. 

Водните молекули навлизат през мембраната в клетката ,вследствие на което клетъчният сок във вакуолата увеличава обема си. Цитоплазмата притиска отвътре клетъчните стени ,те са в изпънато състояние наречено тургор.

 

Активен транспорт - преносът на в-ва през кл.мембрана от по-малка към по-голяма концентрация с участието на белтъци преносители и разход на енергия се нар. активен транспорт.

 

Цитози

Взависимост от посоката на преноса цитозите биват- ендоцитоза- клетката поглъща частици от външната среда ,и екзоцитоза- клетката отделя във външната среда продукти от жизнената си дейност.

 

При ендоцитозата кл.мембрана се вгъва около частицата и се образува мехурче ,коетосе откъсва от мембраната.Обвитата в мембрана частица попада в цитоплазмата и се превръща в смилателна вакуола.Когато частиците са твърди процесът се нар. фагоцитоза, а когато се приемат течности (капки) –пиноцитоза.

 

Фагоцитоза.- При едноклетъчните животни тя е основен начин на хранене. При многокл.животни тя е присъща на специализирани клетки, които имат предимно защитна функция.Тези клетки (бели кръвни клетки) наречени фагоцити ,поглъщат бактерии и чужди тела ,попаднали в организма ,разрушават ги и по този начин ги обезвреждат.

 

При екзоцитозата различни клетъчни секрети ,опаковани в биологични мембрани ,се придвижват към клетъчната мембрана .Двете мембрани се сливат и клетъчните секрети се отделят извън клетката.

Цитоплазма

Състои се от основното в-во –цитозол, в който се съдържат цитоплазмени органели и включения.Цитозолът полутечен колоиден р-р на различни органични и неорганични с-ния. 90% от цитозола е вода. В него протичат непрекъснато процеси на синтезиране и разграждане. Цитоплазмените органели имат определена структура и функции.

 

=В зависимост от функциите си те се разделят на:

 

Универсални органели – за всички клетки.Изпълняват общи функции ,без които клетките не могат да съществуват. Такива са- ендоплазменната мрежа ,комплекс на Голджи ,лизозоми ,пероксизоми ,митохондрии ,рибозоми и цитоцентър.Междинно положение заемат пластидите. Те са задължителни органели но се съдържат само в растителните клетки.

 

Специфични органели –характерни са само за клетки ,специализирани да изпълняват определена функция. Такива са реснички и камшичета –за движение; миофибрили –за съкращаване на мускулните клетки;и др.

 

=Взависимост от структурата си се разделят на:

 

Мембранни органели –ограничени са от цитозола с мембрани.Те биват едномембранни- ендоплазмена мрежа ,комплекс на Голджи ,лизозоми ,пероксизоми; и двумембранни – митохондрии и пластиди.

 

Немембранни органели –рибозоми ,цитоцентър ,реснички ,камшичета ,миофибрили и др.Те не са ограничени с мембрани.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.