7 клас - членуване

Член

1. Определителен член

2. Неопределителен член

3. Частичен член

4. Употреба на членната форма

Съществително име

1. Род на съществителните имена

2. Множествено число на съществителните имена

3. Съществителни с две форми за множествено число

4. Неправилни форми на множествено число

5. Съществителни, които не променят формата си в множествено число

6. Форми за множествено число на сложни съществителни

Прилагателно име

1. Род на прилагателното име

2. Множествено число на прилагателното име

3. Неизменящи се прилагателни имена

4. Особености на прилагателното име

5. Място на прилагателното име

6. Превръщането на прилагателните имена в съществителни (субстантивиране)

7. Степенуване на прилагателните имена

8. Неправилно степенуване

9. Местоимения с функция на прилагателни

10. Неопределителни прилагателни

Наречие

1. Форми на наречието

2. Степенуване на наречието

3. Място на наречието в изречението

Глагол I

1. Форми на глагола

2. Спомагателните глаголи avere (имам) und essere (съм)

3. Правилни глаголи

4. Глаголи с окончание -are

5. Глаголи с окончание -ere

6. Глаголи с окончание -ire

7. Неправилни и дефективни глаголи

Глагол II

1. Подчинително наклонение

2. Условно наклонение (кондиционал) и сложно условно изречение (Periodo ipotetico)

3. Повелително наклонение (императив)

Глагол III

1. Причастие

2. Деепричастие

3. Инфинитив

Глагол IV

1. Сегашно време

2. Минало свършено и минало несвършено време

3. Минало предварително време

4. Бъдеще и бъдеще предварително време

Глагол V

1. Преходни и непреходни глаголи

2. Възвратни глаголи

3. Деятелен и страдателен залог

4. Безлични глаголи

Местоимение

1. Лични местоимения

2. Форми на местоимения с функция на пряко допълнение

3. Форми на местоимения с функция на непряко допълнение

4. Притежатeлни местоимения

5. Относителни местоимения

6. Показателни местоимения

7. Неопределителни местоимения

8. Въпросителни и възклицателни местоимения

Съюзи

1. Съчинителни съюзи

2. Подчинителни съюзи

Предлози

1. Същински предлози

2. Слети форми на определителен член и предлог

3. Други предлози

Строеж на изречението

1. Словоред в съобщителното изречение

2. Просто отрицание

Числително име

1. Бройни числителни имена

2. Редни числителни имена

3. Кратни числителни имена

4. Разпределителни числителни имена

5. Дробни числителни имена

6. Събирателни числителни имена

Решения

Наречие

Глагол I (спомагателни, правилни и неправилни глаголи)

Глагол IV (сегашно, минало, бъдеще време)

Строеж на изречението

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.