Наръчник с най-добрите практики за борба с трафика на хора

НАРЪЧНИК С НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

ОБОБЩЕНИЕ
Обобщението е въз основа версията на Наръчника, приета от проектна група, състояща се от представители на Центъра за правни ресурси, Регионалния център на ИСЮЕ и делегати от МОМ.

Забраняват се копия без предварително съгласуване с националния офис на ПРООН в Румъния.

За всички въпроси, свързани с документа можете да се обърнете към г-н Mihai Toader, ръководител на проекта, тел. +40 744 378 610 и e-mail: mihai.toader@undp.ro .
- 2 0 0 2 -

____________________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002

Въведение

През лятото на 2001, представители на програма USAID в Румъния направиха консултации със служители от правоохрантелни органи, правителствени и други отговорни лица в страните от Балканския регион по проблемите на трафика на хора. Една от основните цели на консултациите беше да се открие метод, чрез който да се засили капацитета на правоохранителните служби и прокурорите за разследване на трафика и за по-тясно международно сътрудничество. В резултат, USAID поканиха офиса на ПРООН в Румъния в тясно взаимодействие с румънското МВР да подготвят проект за проучване и публикуване на анти-трафик наръчник, предназначен за правоохранителните служби и прокурорите в Балканските страни.
Целта е:
‘Създаване на практически, лесен за ползване, многоезичен регионален наръчник с най-добрите практики в областта на борбата с трафика, основаващ се на философията за гарантиране на човешките права “жертвата на първо място”’
Наръчникът съдържа три части. Първата част с най-добрите практики е в пет раздела. Втората част е справка за съответното международно и национално законодателство и процедури и е в два раздела. Третата част е указател на компетентните органи и други партньори.
В наръчника са включени:
Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Гърция, Унгария, СР Югославия (вкл. Косово), Македония, Молдова, Румъния, Словения, Турция и Украина.Обхват на наръчника
Трафик или контрабанда на хора?
Наръчникът третира темата за трафика на хора и е особено важно читателят да прави разграничение между трафик и контрабанда на хора (каналджийство). При все, че има много сходни компоненти при двата вида престъпление, разликата е много проста:

Трафикът на хора се различава от каналджийството, защото намерението на трафиканта е да експлоатира жертвата след нелегалното преминаване на границата – продължителна, експлоататорска и принудителна връзка, докато в болшинството случаи, връзката на каналджията с жертвата приключва след нелегалното влизане на територията на страната.

На практика основната причина за необходимостта да се прави разлика е въпросът за отношението към жертвите. Жертвите при каналджийството биват експлоатирани в резултат на комбинация между личната им амбиция за по-добро икономическо състояние в чужбина и наличието и възможността на каналджиите да изискват от тях значителни суми за нелегално влизане в избраната страна. Най-често парите се плащат предварително и връзката между експлоатираната жертва и каналджията приключва с незаконното преминаване на границата. Тук няма елемент на скланяне или измама относно незаконната цел на тяхната връзка и не съществува вероятност за физическа или сексуална злоупотреба или лишаване от свобода на движение; няма вероятност за продължителна експлоатация в секс индустрията и незаконния пазар на работна ръка или друга незаконна дейност.
Всичко или комбинация от казаното дотук е съдбата на жертвите на трафик, които са изключително уязвими лица и изпитват остра нужда да бъдат спасени от правоохранителните органи, както и от последваща грижа за възстановяване от специализирани агенции.

Трафик с цел сексуална експлоатация
При все че жертвите на трафик могат да бъдат експлоатирани по различен начин, наръчникът акцентира върху трафика с цел сексуална експлоатация. Причината е проста. Трафикът с цел сексуална експлоатация е с най-значителен дял в престъплението трафик за Югоизточна и Източна Европа, както всъщност и в света. Има смисъл да съсредоточим вниманието си към този вид трафик, не само поради факта, че той е с най-висок дял, но и защото носи най-големи предизвикателства от гл.т. жертвите на престъплението. Най-често това са млади жени и девойки, а това изисква особено специфичен отговор от страна на правоохранителните органи и прокуратурата.

Въпреки, че наръчникът акцентира върху трафика с цел сексуална експлоатация, най-добрите практики, описани в него, са приложими за всички видове трафик, както и при разследването и съдебното преследване на извършителите.


Страни на произход, транзитни и страни крайна цел
Тактиката на престъплението включва трите етапа на произход, транзит и крайна цел. Обичайно страните на произход и транзит са в Югоизточна Европа, а крайната цел е ЕС.
_____________________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
4
Тази презумпция, обаче не е коректна, тъй като и трите етапа са налице във всяка от тринадесетте страни, обхванати от наръчника. Освен това, опитът показва, че процесът е динамичен и една транзитна страна днес утре може да е крайна цел. Следователно, наръчникът съдържа най-добрите практики за трите етапа, които биха били полезни за разследващите органи във всички страни от региона.
Темата за разследването е описана най-детайлно за страната крайната цел, поради простата причина, че именно там съществуват най-добри възможности за ефективно проактивно разследване, доколкото цикълът на експлоатацията се затваря в страната цел.

Жертвите – жени и мъже
Въпреки, че наръчникът акцентира върху трафика на жени и девойки с цел сексуална експлоатация, това не означава, че съветите, които предписва не могат да се прилагат спрямо жертви мъже и особено момчета. Експлоатацията на момчета в секс индустрията, незаконния пазар на работна ръка и други престъпни дейности се налага в региона и практиките, описани в наръчника могат да се прилагат изцяло и при разследването на такива случаи.

Разследване и съдебно преследване
Наръчникът е упътване за разследвания и може да се използва от служители на правоохранителните органи и разследващите прокурори. Ударението целенасочено е поставено върху думата “разследване”, тъй като наръчникът е предназначен единствено за тази цел, независимо дали от се извършва от полицай или прокурор. Наръчникът описва разследването до “вратата на съдебната зала”. Освен в контекста на използването на жертвите като свидетели в съда, наръчникът не разглежда воденето на криминалното съдебно преследване. Воденето на процеса е специфична работа за квалифицирани прокурори и не намира място в това упътване за разследващите органи.

Обхват на наръчника
Регионално разнообразие
Общата цел е изготвяне на кратък практически, лесен за ползване наръчник, съдържащ принципите на най-добрите практики и специфични съвети при водене на разследването на трафик. Целта беше да се намери баланс между формата на наръчника и обхващане на ключовите насоки при воденето на разследване в условията на 13 различни НК и процедурите в рамките на 13 национални юрисдикции.
Law Enforcement Best Practice Manual for Anti Trafficking of Human Beings – Executive Summary
--------
___________________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
5
Регионалното разнообразие на законодателство, процедури и практики по разследване означава, че насоките следваше да бъдат ограничени до най-общи принципи. Опитът да навлезем в подробности по отношение на националните процедури или ползването на тактика под прикритие например, щеше да доведе до риск от потенциално опасно объркване и до изготвяне на твърде обширен наръчник, неудобен за ползване.

Обхват на опита по разследване
Друга цел беше създаването на разбираем наръчник за разследващи служители без тесни познания по проблемите на трафика и неговото разследване. Всъщност практиката ни показа, че правоохранителните органи нямат яснота по много аспекти на проблема. Следователно материалът съдържа съвети по много теми на равнище, което опитните служители може преценят като елементарно. Това най-малко беше нашето намерение и молим читателите с богат професионален опит да имат предвид горното.

Избор на алтернативи и ресурсна ограниченост
Това е инструмент в помощ на разследващия служител. Всеки читател сам избира онзи раздел от него, който може да му/ й послужи в разследването. Наръчникът очертава стратегически и тактически алтернативи и съвети. Въпреки това съществуват много примери, при които тези съвети не са приложими или подходящи. Причините са различни – правни и процедурни ограничения; липса на ресурси или възможност или прост е въпрос на обстоятелства при конкретния случай. Въпросът за възможностите и ресурсите е особено значим в Югоизточна Европа и е взет предвид при изготвянето на наръчника. Факт е, че човешките, техническите и ресурсите за разследване са ограничени и регионът се намира в ранен етап на разработване и прилагане на адекватна стратегия за разследване на трафика.
Следователно няма смисъл изготвянето на подробен практически наръчник, който изисква наличието на човешки и технически ресурси, които понастоящем са отвъд възможностите на една или повече от страните, обхванати от наръчника. Нелогично е да потискаме читателя с тактическо упътване, което не може да се използва в рамките на неговата/ нейната юрисдикция, поради липса на ресурси.
_______________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
6
Въпреки това, липсата на ресурси не ограничава възможностите на служителя във всяко отношение, тъй като в крайна сметка въпросът с ресурсите е разрешим. Това дава основание да включим целия спектър от техники, утвърдени в практиката. Другото, по-широко измерение на това да обхванем в наръчника техниките на разследване и тактическото мислене, която стои за тях, е фактът, че една от ключовите стратегии за борба с трафика е развитието на международното сътрудничество. В този смисъл, ще бъде от полза за специалистите да придобият яснота относно техниките, използвани от техните колеги в други страни, за да могат да разберат методологията, която прилагат.

Правни и етически аспекти
Наръчникът съдържа набор от варианти и тактики на разследване, като програми за защита на свидетелите, архивиране на доказателствен материал, визуално и техническо наблюдение, техники под прикритие и пр., като всичко изброено дотук е строго регламентирано по закон.
• Наръчникът се основава на принципа, че прилагането на всички варианти и тактики на разследване е в пълен правен и етически синхрон със законите и процедурите в съответната страна.
• Неспазването на духа и буквата на закона ще доведе не само до провал на разследването, но сериозно ще накърни общественото доверие в правосъдната система.
• Не се допускат отклонения от това правило по никакъв повод и от никакво естество. _____________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
7
Раздел Първи
Ключови понятия
Този раздел съдържа преглед и анализ на следните теми:
Рискове за човека
Убийство
Отвличане
Затвор
Физическо, сексуално и психично здраве
Робство през 21-ви век
Стратегически рискове
Принципни рискове:
Дестабилизиране на съществуващите пазари на работна ръка и секс-услуги
Прираст и диверсификация на организираната престъпност
Икономическа дестабилизация чрез пране на пари
Демографска дестабилизация
Увеличение на корупцията в обществения сектор
Дестабилизация на вътрешните инвестиции
Две основни концепции
• Жертвите при този вид престъпност обикновено не са ищци или свидетели.
• Съществува вероятност никога да не постигнем успех при разследването и съдебното преследване на ключовите играчи в дадена мрежа.
Методология на трафика – Преглед
Три основни елемента
• в страните на произход - практически неизчерпаемо “предлагане” от жертви на експлоатация
• в страните-крайна цел – непрекъснато разширяваща се секс-индустрия и несекващо търсене на услуги, предоставяни от жертвите
•организираните престъпни мрежи са поели контрол над икономическото “предлагане и търсене” за трафик и експлоатация на жертвите за генериране на огромни лични печалби
Кои са жертвите?
Годишно около 170,000 са жертвите на трафика на Балканите
Редица катализиращи фактори в икономическата рамка на престъпността
Първични фактори: икономическа нестабилност, феминизация на бедността, липса на възможности, полова и трудова дискриминация, домашно насилие и регионални конфликти
Вторични фактори: непрекъснато търсене и етнически аспекти – глобализация на престъпността
___________________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
8
Кои са трафикантите?
Трафикът се контролира предимно от организирани престъпни групи.
Това включва по-малки групи, които съдействат за лична изгода – тези групи могат да бъдат специализирани в отделни връзки по веригата, като напр. подбор, транспорт, клубове и пр.
Структурите могат да са етнически или национално хомогенни или мулти етнически и транс-национални.
Трафикантите се свързват с останалите видове организирана престъпност, като наркотрафик и контрабанда на оръжие
Кои са престъпленията?
Убийство
Отвличане
Изнасилване, сексуално и физическо насилие
Незаконно задържане и заробване
Сводничество
Трудова експлоатация
Производство и притежание на подправени и фалшиви документи
Каква е оперативната тактика (modus operandi)?
Етап на подбор – отвличане, измама или подвеждане, задлъжнялост
Етап на транспортиране – самолет, ферибот, влак, автотранспорт, пеша – явно и укрито – може да включва и транзит
Етап на експлоатация:
• незабавна физическа и сексуална злоупотреба
• изземане на пътните и личните документи
• задържане и непрекъснато наблюдение в клубове и “сигурни места” без възможност за социален контакт с други лица
• непрекъсната смяна на адресите и персонала, за да се предотврати установяването на каквато и да било връзка между жертвата и останалите жертви, както и да се придобие информация относно системата на трафика
• заплаха да не потърси помощ от полицията
• заплаха за физическо и сексуално насилие спрямо жертвата или близките й в страната на произход
Анти-трафик законодателство – Преглед
Международни конвенции
“Протокол на Обединените Нации за предотвратяване, ограничаване и наказване на трафика на хора, особено на жени и деца.”
Трите ключови елемента от Палермо
• Дейност – подбор, трансфер, приемане на лица и т.н.
• Средства – използване на сила или заплаха, измама, подвеждане, злоупотреба с власт и т.н.
• Цел експлоатация – проституция, принудителен труд и т.н.

_______________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
9
Раздел Втори
Принципи на разследване
Този раздел съдържа преглед и анализ на следните теми:
Общи принципи на разследване
Вариантите на разследване трябва да отразяват географските, структурните и комерсиалните компоненти на:
• страна на произход – подбор и износ
• транзитна страна – транспорт
• страна цел – прием и експлоатация
• реклама – като част от подбора и процеса на експлоатация
• наем на сгради – ‘сигурни места’ и/или клубове
• транспорт – лични и пътни документи – транзит
• комуникации –организация на подбора и експлоатацията
• финансови транзакции – валидни за всичко изброено по-горе
Варианти на разследване
Три варианта на разследване на трафик:
• реактивен – провокиран от жертвата
• проактивен – възникнал в хода на събиране на разузнавателна/ оперативна информация, иницииран от полицията
• пробив – междуведомствено разследване
Реактивно разследване (разследване-реакция)
Принципи на най-добрите практики
Принципите, на които се основава този хуманен подход са следните:
• жертвите на трафика следва да се третират като жертви на тежко престъпление и не бива да изпадат в ситуация на жертви на правоохранителните органи, нито да бъдат третирани като престъпници
• основна грижа през цялото време и пряка отговорност на разследващия е сигурността на жертвата и нейните близки и роднини
• разследващият има безусловното задължение да води непрекъснат процес на оценка на риска от гл.т. сигурността и благосъстоянието на жертвата и нейното семейство на всеки етап от разследването, съдебния процес и след това
• разследващият има безусловното задължение да бъде открит и честен с жертвата през цялото време, така че последната да бъде наясно с всички въпроси, отговорности и потенциални последици и рискове, свързани с всяко решение, което бъде призована да направи
• разследващият има безусловното задължение да гарантира това, че жертвата е напълно запозната с всички налични мерки и услуги в нейна помощ, така че да преодолее изпитанието, както и да гарантира достъпа на жертвата до тях

_______________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
10
Проактивно разследване
Какво е проактивно разследване и защо го правим?
• разследване, арест и успешно съдебно преследване на трафиканти без необходимост да разчитаме на съдействието и свидетелските показания на жертвите
Ахилесовата пета на трафикантите
• Трафикантите не могат да действат без да рекламират предлагането на проституиращи жертви на потенциални клиенти. Комерсиалният императив представлява ахилесовата пета на трафикантите и те не могат да го избегнат.
• при условие, че разследващият знае къде да търси, проституцията е основополагащият камък на престъплението и винаги може да бъде идентифицирана и локализирана
• ако клиентите могат да открият проститутките, това го могат и разследващите, а ако можете да локализирате проституцията, можете да откриете и трафикантите.
Паралелно финансово разследване
От основно значение поради:
• самото престъпление е пари: първоначална инвестиция по създаване на инфраструктура, осигуряване на персонал за проституция; управление на активите и печалбата от проституция и в крайна сметка прането на пари и разпределяне на печалбата.
• Трафикът с цел сексуална експлоатация е престъпление, което изисква време за стартиране и разширение на бизнеса – следователно се превръща в начин на живот. Този начин на живот е свързан с опеределен стандарт на пътуване; разходи за луксозни стоки, като автомобили и бижута; развлечение - ресторанти, казина и т.н., като всичко това изисква средства и методи на потребление.

Златните правила:
• проследете парите, за да откриете трафиканта
• разследващите извличат двойна полза от едно и също доказателство
• възможността на правоохранителните служби да идентифицират, разследват, отчуждават и конфискуват активи, придобити от трафик, е мощно символично послание за престъпниците
Пробив
Общи принципи
• когато рискът за жертвите в резултат на проактивния подход изисква незабавна намеса и пробив
• когато проактивният подход не е резултатен по оперативни причини, напр. невъзможност за наблюдение на целите, поради географски и топографски особености, или не съществува възможност за прикрито проникване в мрежата
• когато законовите, процедурни и ресурсни ограничения изключват ползата от проактивната тактика
____________________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
11
• когато пробивът осигурява по-бърз отговор на специфичните оплаквания на местното население или други заинтересовани групи
Основни моменти
• пробивът временно облекчава положението, а не предлага решение и само премества проблема от едно място на друго
• ключът за успеха при този подход е прилагането на съзидателна новаторска междуведомствена тактика, създаваща множество ежедневни проблеми за трафикантите, така че да направи практически невъзможно те да продължат дейността си на даденото място

Раздел Трети
Събиране и обмен на оперативна информация и
международно сътрудничество
Този раздел съдържа преглед и анализ на следните теми:
Реализиране потенциала на служителите за борба с трафика при положение, че:
• те са информирани за престъплението трафик
• разпознават заподозрени жертви и трафиканти, когато ги видят
• допълват в максимална степен оперативната си информация по време на ежедневното патрулиране
• могат да съхраняват, оценяват и обменят информация с колегите си


Събиране и обмен на оперативна информация
методология
Събирането на оперативна информация се базира на схващането, че е практически невъзможно да създадеш и управляваш организирана мрежа за трафик без да оставиш следи в една или повече от изброените области:
• реклама
• наеми
• транспорт
• комуникации
• финансови транзакции
Философия
• информацията е сила
• колкото по-добро е качеството на събраната и обменена информация, толкова повече сила притежаваш
Видове необходима информация и начин на придобиване
___________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
12
Тематична стратегическа информация
Социално-икономическа
Културна
Историческа и лингвистична
Маршрути и профил
Тактическа информация
• Методи на подбор – измама или отвличане
• Рекламни посредници – от уста на уста, печатни издания, Internet
• Подправени документи за самоличност – производство и снабдяване
• Фалшиви визи – производство и снабдяване
• Пътни документи – използвани методи на плащане и адрес на агентите
• Маршрути и превозни средства – маршрути и организация на пътуването
• Подслон – адреси
• Адреси на експлоатация – клубове, “червени фенери”, сауни и пр.
• Комуникации – email, мобилни телефони, факс и т.н.
• Финансова информация – транзакции по повод на гореизброеното
Събиране на информация – Структурна основа
• маркетинг – всички от специалните екипи да бъдат запознати
• мрежа – създайте мрежа от основни партньори и агенции
• събиране на първична и задълбочена информация
Класификация, оценка и обмен на информация
• източник на информация
• самата информация
• степента, в която информацията може да бъде обменяна
• трафикът е международно престъпление и събирането и анализът на оперативна информация следва да отразява този факт
Обмен на информация
Тук има четири категории в национален и международен контекст:
• правоохранителни служби и прокуратура
• други ведомства, като МВнР и Имиграционните служби
• междуведомствени групи и НПО
• обмен на информация с междуведомствени групи и НПО – официални Протоколи за обмен
Международно сътрудничество
Философия
Успешната борба с международната организирана престъпност изисква сътрудничество между правоохранителните органи на страните.
Много е важно служителите да не възприемат тесногръд подход при разследване на транснационални криминални организации.
Значението и ползата от съвместните операции се разглеждат по-нататък в наръчника, като изтъкнат пример за международно сътрудничество.

_____________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
13
Следните международни инструменти за взаимна правна помощ се отнасят в най-голяма степен към болшинството от страните-партньори в наръчника:
• Европейска Конвенция за екстрадицията (1957)
• Допълнителен Протокол към Европейската Конвенция за екстрадицията (1975)
• Европейска Конвенция за взаимната правна помощ по наказателни въпроси (1959)
• Допълнителен Протокол към горната Конвенция (1978)
• Втори Допълнителен Протокол към горната Конвенция (2001)
Форми на международно сътрудничество
1. молба за екстрадиране
2. молба и изпълнение на молбата съгласно различните инструменти за взаимна правна помощ за осъществяване на дейности, като претърсване на сгради и изземане на доказателства, интервюиране на свидетели, събиране на документни доказателства и т.н.
3. запитвания между правоохранителните служби във връзка с установяване на наличието на доказващи факти преди официалното запитване
4. запитвания между правоохранителните служби във връзка с оперативно съдействие, като наблюдение, контролирани доставки, дейности по задържане и пр.
Значение на съвместните проактивни операции
• трафикантите действат в границите на повече от една юрисдикции, а съвместните разследвания отразяват този факт
• съвместните операции позволяват събирането на доказателства във всяка от юрисдикциите по престъплението
• трафикантите са най-уязвими, докато се намират в страната-цел, където подлежат на наблюдение и са особено внимателни в действията си
• те често полагат по-малко усилия да се прикриват и предпазват от разследване в страните на произход и транзит, доколкото се чувстват по-сигурни далеч от етапа на експлоатация
• съвместните международни операции означават, че разследващите органи в страните на произход, транзит и крайна цел могат да се възползват от възможността за събиране на общи ценни доказателства за етапите на подбор, транспорт и експлоатация
• съвместните проактивни операции увеличават възможността на правоохранителните органи да противодействат на трафикантите, тъй като позволяват на разследващите да съгласуват предварително цялостната стратегия за постигане на крайната цел – присъда на заподозрените
• това включва не само решение къде да се съсредоточат основните усилия, но също решения по отношение метода на координация, тактика на събиране на доказателства, преследваните нарушения и най-подходящото място за съдебно преследване

_____________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
14
Раздел Четвърти
Жертвата и жертвата като свидетел
Този раздел съдържа преглед и анализ на следните теми:
Основни моменти
Жертвите са най-ценният актив в борбата с трафика в Югоизточна Европа.
Предизвикателството за правоохранителните органи е да създадат доверие и условия, при които жертвите ще се почувстват в състояние да сътрудничат на правораздавателната система.


Жертвата
Първоначална реакция
Всички полицейски служители са длъжни да реагират незабавно, когато получат сигнал от жертва или пред тях се яви лично жертвата, или трето лице информатор даде информация или предостави доказателство, свързано с трафик на жени.
Нуждата от реакция може да се породи по няколко начина:
Жертва или нарушител?
Международните хуманитарни принципи и стандарти изискват гаранция за това, че жертвите на трафик не бива да се превръщат в жертви на правоохранителните органи, нито да бъдат третирани като престъпници.
Върховен комисариат за човешките права на ООН – принципи при трафик:
Върховенство на човешките права – параграф 3:
‘Мерките срещу трафика не бива да засягат човешките права и достойнството на личността, особено правата на жертвите на трафик и мигрантите, изселените, бежанците и търсещите убежище лица’.
Защита и помощ – параграф 7
‘Трафикираните лица не бива да бъдат задържани, подвеждани под отговорност или съдебно преследвани, поради незаконността на тяхното влизане или пребиваване в страната на транзит и крайна цел, или за участието им в незаконни дейности, доколкото тяхното участие е пряка последица от качеството им на жертви на трафик’.
Принципи и осъществяване на постоянна оценка на риска
• основни принципи и правни и хуманитарни аспекти
• категории жертви
• равнище на риска
• шестте ключови въпроса
• отговорът на жертвите
__________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
15
Жертвата като свидетел
Теми:
• оценка на жертвата и периоди на отчитане
• съгласие на жертвата – най-добри практики
• събиране на показания
• следващи стъпки – планиране
• арестуване на заподозрените
• когато твърденията на жертвата включват описание на сексуални и/ или физическо насилие – незабавен съдебен медицински преглед със съгласието на жертвата
• настоящ статут на жертвата в съответната страна
• надеждност и съдействие от страна на жертвата
• сигурност и защита на свидетеля
• нужда от подслон, финансови средства и консултации
• съдебен процес и свидетелски показания
• след-съдебни въпроси

Трите основни тревоги на жертвата на трафик
• нейната лична сигурност и тази на семейството й
• ако е проституирала, това да не става известно на семейството, медиите и обществото като цяло по време или в резултат на наказателния процес
• нежелание да свидетелства в присъствието на трафиканта по време на разследването или наказателния процес
Събиране на показания от жертвата-свидетел
Философия и принципи
Философията в основата на най-добрите практики за отношение спрямо жертвата-свидетел се крепи на три принципа:
• задължението на служителя да третира жертвата-свидетел внимателно и професионално при пълно зачитане на нейните човешки права
• целта на разследващия да създаде оптимални условия, в които жертвата да даде показания по начин, минимизиращ неизбежната травма, свързана с процеса
• разследващият служител трябва да приеме тази философия не само като въпрос на човешко и професионално задължение, но и защото това отношение ще увеличи в максимална степен потенциала на жертвата да допринесе за успеха на съдебния процес, така че престъпниците, причинили нейното страдание да бъдат осъдени
Основни аспекти на най-добрите практики
• избор на интервюиращ и условия за провеждане на интервюто
• методология на интервюиране
• формат на записа – изявления под псевдоним и видео запис
• имунитет срещу съдебно разкритие
• специфични техники на разследването
_____________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
16
• Две цели на интервюто:
• да използвате фактите за потвърждаване разказа на свидетеля и да оцените достоверността на нейните твърдения
• да използвате показанията за идентифициране, арест и успешно съдебно преследване срещу трафикантите
• Въпросници
• Дейност – подбор, транспорт, трансфер, подслон и приемане на лица
• Средства – чрез заплаха, използване на сила или други форми на склоняване, отвличане, измама, подвеждане, злоупотреба с власт или уязвимо положение или чрез даване или получаване на пари и облаги за получаване съгласието на лице, имащо контрол над друго лице
• Цел експлоатация – проституция или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, робство или практики, близки до робството, слугинство или отнемане на органи
• Съгласие - Член 3(b)
• Възраст – доказване на възрастта над или под 18 години, съгласно условията на Член 3(c),(d).

Част А – Цялата история
• страна на произход – подбор и отпътуване
• транзитна страна – транспорт
• крайна цел – прием и експлоатация
Част B – Подробности
Реклама, наем, транспорт, комуникации и финанси
Част C – Злоупотреба
Физическа, сексуални и психологическа
Последващо интервю – следващи стъпки
• иницииране на работата по случая и планиране
• арест на заподозряното лице/а и осигуряване на доказателства
• незабавни нужди, свързани с разследването по отношение съдебните медицински доказателства – отговорност на разследващия и избор и съгласие от страна на жертвата
• статут на жертвата по отношение нейни разкрити нарушения или статут на временно пребиваване при жертви-чужди граждани
• насока на предварителното разследване – потвърждаващи доказателства и пр.
• медицински прегледи в центровете на над-правителствени и не-правителствени организации
• медицински служби и епикризи
• прозрачност и документация
Надеждност и съдействие от страна на жертвите
• проследяване на историята назад във времето
• идентифициране на фактическите потвърждения
• физически доказателства
• описателни доказателства – фотографии

_________________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
17
• документни доказателства – първични източници
• документни доказателства – вторични източници
• други източници на доказателства
• междуведомствено сътрудничество
Защита на свидетеля и въпроси на сигурността
• два вида защита на свидетеля
• основни принципи
• стратегически последствия при неуспех в осигуряването на мерки по защита
• лична отговорност на жертвата
• съставни схеми
Други аспекти на най-добрите практики
• последователност – специално номиниран разследващ служител
• контакти
• интегритет
Съдебният процес и даването на свидетелски показания “но живо”
• варианти да даване на показание – лично, през параван, видео-връзка без присъствието на ответника и пр.
Други мерки в подкрепа на жертвата
• посещения в съда преди процеса
• ескорт
• система за влизане в съда и уединение
• опресняване на паметта
• след-съдебни въпроси – безопасност и въпроси, свързани с пребиваването
Раздел Пети
Специални техники на разследване
Този раздел съдържа преглед и анализ на следните теми:
Проактивно разследване
Преди ареста – начален етап - цел
• целта е да се използват най-ефективните законови техники на проактивно разследване, за да се осигурят достатъчно качествени доказателства за ареста и успешното съдебно преследване на трафиканта и при възможност за идентифициране, отчуждаване и конфискуване на неговите активи.
Координация, планиране и управление на проактивните операции
• правоохранителните органи и прокуратурата трябва да координират усилията си и да си сътрудничат от самото начало на проактивните операции и да имат предвид следните елементи:
• оперативна цел
• стратегия и тактика за постигане на целта
• оценка на риска от гл.т. на жертвите

________________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
18
• оценка на риска от гл.т. на операцията
• план за управление на риска
• окончателна подготовка и непрекъснат контрол
• вземане на решения
Реализиране на проактивната тактика
Пет области на непрекъснат контрол
• реклама
• наем сгради
• транспорт
• комуникации
• финансови транзакции
Специфични техники на събиране на доказателства
Подход “Стъпка по стъпка”
• стъпка Едно– статично наблюдение – основни доказателства
• стъпка Две – статично и мобилно наблюдение – основни доказателства
• стъпка Три – мобилно наблюдение на основните заподозрени лица – основни доказателства
Доказателства на наблюдението
• Потвърждение при наблюдението - източници
• видео записи от наблюдението
• местни власти и търговски CCTV системи, монтирани на улицата
• вътрешни CCTV системи
• документни доказателства
Други техники на събиране на доказателства преди ареста
• вътрешно техническо наблюдение
• техники под прикритие и “тест-покупки”
• използването на офицери под прикритие, със специалната задача да проникнат в криминалната конспирация
• използването на офицери под прикритие за тестови покупки със задача да установят наличието на определени доказателствени категории
• във всички случаи най-важният въпрос и основна отговорност на разследващия служител, натоварен с разпределянето на силите, е въпросът за безопасността
• контролирани разплащания – в брой, чекове и кредитни карти
• контролирани доставки
Арест
• време
• цели
• координация
• ресурси
• доказателствена стойност на “дребните риби”
• операция по арестуване – тактика
• претърсване и изземане
• златното правило
_____________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
19
• видео и фотоснимки
• веществени доказателства
• ключове и изземане на компютри и IT -оборудване
Разпит на заподозрените
• структура на разпита
• етап Едно – администриране на доказателствата
• етап Две – история и обща картина
• етап Три – подробен разпит
Разпит след ареста
Цел:
• събиране на доказателства, които да подпомогнат съдебното преследване срещу заподозрените за всяко от следните престъпления: трафик, физическа и сексуална злоупотреба, доходи от проституция, подпомагане на нелегалната имиграция, производство и притежание на подправени или крадени документи
Три основни източника за тези доказателства:
• доказателства, събрани в етапа преди ареста чрез наблюдение и акции под прикритие
• документи и други веществени доказателства, събрани преди и по време на ареста
• информация, получена от жертвите или заподозрените по време на разпитите.
Доказателства по петте основни компонента на престъплението:
• реклама, наеми, транспорт, комуникации и финансови транзакции
• Целта е независимо потвърждение на колкото се може повече доказателства, за да се изгради неоспоримо обвинение срещу трафикантите.
Източници на доказателства след ареста
• реклами
• наеми
• транспорт
• документи за самоличност
• пътни документи
• комуникации
• финансови транзакции
Раздел Шести
Методи на разследване, изключващи арест и пробив
Този раздел съдържа преглед и анализ на следните теми:
Основни фактори, свързани с пробива:
• не дава окончателно разрешаване на престъплението трафик
• не приключва с присъда и затвор за трафикантите
• ще доведе единствено до преместване на проблема от едно място на друго

____________________________________________________________________________
UNDP c/o Romania – Project ROM01/009 – October 2002
20
Междуведомствен подход - цел
• целта е анализ на оперативната информация от гл.т. тактиката на пробива в най-слабите места на структурата на трафика, където ефектът ще бъде най-голям и избор на ведомствата, които са най-подходящи за реализиране на пробива.
• междуведомствени партньори
• най-добрите практики
• акцент върху пробива
• реклама
• наеми
• транспорт
Други мерки за пробив
• Явно полицейско присъствие
• образование и кампании по фокусиране на общественото мнение

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.