Тест по български език и литература

ТЕСТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Прочетете текста и отговорете на въпроси № 1. – 5.


1. Кое твърдение НЕ е вярно според текста?
А) авторското право се губи петдесет години след смъртта на автора
+Б) при съавторство срокът започва да тече след смъртта на първия преживял
съавтор
В) авторът има права над произведението си приживе и петдесет години след
смъртта си
Г) при анонимни творби срокът тече след разгласяване на произведението за първи път

2. Какъв е видът на текста?
А) публицистичен
+Б) официално-делови
В) научен
Г) художествен

3. Коя е темата на текста?
+А) авторското право и неговото времетраене
Б) авторското право при анонимни творби
В) авторското право и сродните му права
Г) авторското право при съавторство

4. Кои са ключовите думи в текста?
А) произведения, съавтор, смърт
Б) закриля, анонимно, години
+В) авторско право, автор, срок
Г) закриля, произведение, разпоредби

5. Какъв е залогът на глаголната форма в изречението „ Авторското право се
закриля...”?
Отговор: страдателен залог

6. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка?
А) пролета
Б) обикновенни
2
+В) умилостивя
Г) не въобразим

7. В коя от думите е допусната правописна грешка?
А) не мислейки
+Б) развяни
В) разпънат
Г) кървав

8. В кой от изразите има правописна грешка?
+А) пристигнаха иследователи
Б) оттегли се засрамен
В) електронна поща
Г) логични разсъждения

9. В кой от изразите НЯМА правописна грешка?
А) безчесна постъпка
Б) тогава ги срешнал
+В) ранен цъфтеж
Г) убилни сълэи

10. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка?(важи за задачи №10 - 11 )
Момъкът бе най-младия от групата, затова скочи в дълбокия сняг, за да намери
А) +Б) В)
гълъба.
Г)

11. Сутрин той изпращаше челятта си на нивата с изпълнено с радост сърце.
А) + Б) В) Г)

12. В кои от подчертаните думи са допуснати правописни грешки? (важи за зад. №12 и 13)
Беки Скот бе най-бърза от всичките 66 очаснички в квалификацийте.
А Б В Г
А) А, В, Г
Б) Б, В, Г
В) В
+Г) В, Г

13. Той рискова и жертва две пешки по царският фланк.
А Б В Г
А) А, Б, В
+Б) А, В, Г
В) А, Г
Г) Г

14. При коя от двойките думи смисловото отношение е като при посочената двойка?
(общо условие за зад. № 14 и 15)
креват – легло
3
А) килим – рогозка
+Б) трен – влак
В) дете – син
Г) къща – бърлога

15. работник – колектив
А) лекоатлет – спорт
Б) актьор – роля
В) шофьор – автомобил
+Г) войник – взвод

16. Какви са подчертаните думи в следното изречение?
Обстановката на сцената бе в пълно съзвучие с посланията на постановката.
Отговор: пароними

17. Кой е антонимът на здрав в словосъчетанието здрав сън?
А) дълбок
Б) непробуден
В) спокоен
+Г) кошмарен

18. Какво означава фразеологизмът:
“плюя си на ръцете”
+А) залавям се здраво за работа
Б) проявявам неуважение към себе си
В) бързо побягвам
Г) упреквам се за проявена несръчност

19. Кой от фразеологизмите НЕ е синонимен на останалите?
+А) виждам сметката
Б) бабини деветини
В) приказки от 1001 нощ
Г) краставици на търкалета

20. С коя от думите може да се замени подчертаният израз, без да се промени
смисълът на изречението?
Неговото лично щастие се бе оказало сапунен мехур.
+А) илюзия
Б) истина
В) реалност
Г) мечта

21. Поставете подходящата глаголна форма вместо многоточието:
Вместо да ми бъдете признателен, че не ви уволних, вие ......................................
неблагодарност.
А) бяхте проявили
Б) ще проявите
+В) проявявате
Г) бихте проявили
4

22. С кой от изразите може да се замени подчертаният, така че да се запази
смисълът? (общо условие за зад. № 23 и 24)
Премисляйки случилото се, той си обеща да не отстъпва.
А) въпреки че премисли
Б) ако премисли
+В) като премисли
Г) макар да премисли

23. Голички, децата се свиваха зиморничаво в каруцата.
А) след като бяха голички
+Б) тъй като бяха голички
В) защото са голички
Г) макар че бяха голички

24. По какво се различават глаголните форми в изречението:
Жената разказваше, че получавала малка пенсия.
А) по лице
Б) по спрежение
+В) по наклонение
Г) по залог

25. В кое от изреченията НЕ е допусната грешка при употребата на местоимения?
А) Аз хулите не ме смущават.
+Б) Вярвам в своите възможности.
В) На кой се сърдиш?
Г) Човек на него си всичко прощава.

26. Кой от редовете съдържа само предлози?
А) кал, под, или, без
+Б) върху, към, против, срещу
В) виж, край, гол, но
Г) над, сол, пет, ако

27. Коя от подчертаните думи НЕ е определение?
През стъклото на прозореца се виждаха само неясни силуети на хора.
А) Б) +В) Г)

28. С каква дума е изразено сказуемното определение в изречението:
Човекът се изправи развълнуван.
А) сегашно деятелно причастие
+Б) минало страдателно причастие
В) прилагателно име
Г) минало деятелно причастие

29. Каква част на изречението е подчертаната дума?
Петър Моканина изслушва със съпричастие разказа на Гунчо.
Отговор: приложение

30. В кое от изреченията подчертаните думи са еднородни части?
А) Виждаха се прозрачни фигури от лед.
5
+Б) Каменист и неравен път криволичеше нагоре.
В) Той имаше голям нос и беззъба уста.
Г) Умореното небе над града сивееше.

31. В кое време е глаголната форма “беше издъхнал” в изречението „Йоцо бешененадейно издъхнал, поздравявайки нова България.”?
+А) минало предварително време
Б) минало неопределено време
В) бъдеще време в миналото
Г) минало свършено време

32. Кое от изреченията е сложно?
А) Скоро взеха да идват вести от фронта.
Б) Той не можеше да търпи нейния безпричинен смях.
В) Ние останахме поразени от новината.
+Г) Всички наскачаха да видят чужденеца.

33. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?
А) Когато се обърна, видя, че зад него няма никой.
+Б) Каквото и да спечелиш за нищо не казвай, че Сэ_____е твое.
В) Рада стоеше навън, облегната на пречките на чардака.
Г) Усмихвай се дори когато ти е тъжно.

34. Колко са пропуснатите запетаи в изречението:
Когато Магдалина се спирала да почине той обикалял мястото за да намери проход турял камъни за да направи стъпала та да има за какво да се хващат.
+А) пет
Б) четири
В) три
Г) шест

35. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?
А) Ловецът съобрази, че, ако помръдне, ще изплаши дивеча.
Б) Работеше много, защото щом останеше празен, тежки мисли го налягаха.
В) Мъжът, с чиито пари щяха да купят колата беше глупав.
+Г) Да успее, беше неговата главна амбиция.

36. Кой от жанровете НЕ е епически?
А) повест
Б) разказ
В) пътепис
+Г) ода

37. От кое произведение е следният цитат?
“Е, ами кога ще живеем?”
А) “Опълченците на Шипка”
Б) “По жицата”
+В) “До Чикаго и назад”
Г) “На прощаване
6

38. С каква изразност се постига внушението за стремежа на лирическия герой в стихотворението „На прощаване” да утеши майката в следния откъс?
“Не плачи, майко, не тъжи,
че станах азе хайдутин,
хайдутин, майко, бунтовник..”
А) повторения
+Б) отрицателни повелителни форми
В) диалектни думи
Г) обръщения

39. Кое от изразните средства НЕ откривате в откъса от стихотворението
„Българският език”?
„Език свещен на моите деди
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди
за радост не - за ядове отровни.”
А) анафора
Б) инверсия
В) епитети
+Г) хипербола

40. Кой от епизодите в разказа “Една българка” е показан ретроспективно?
+А) първата среща на баба Илийца с четника
Б) пристигането на челопеченката в манастира
В) разговорът на баба Илийца с калугера Евтимий
Г) убийството на Джамбалаза
Прочетете текста и отговорете на въпроси № 41 и 42.
“Тя удвои, утрои усилията си, нейните изпечени селски ръце се напънаха, мишците й сдобиха стоманена пъргавина и сила, кокалите й изпращяха от напрягане и горещ пот рукна от лицето й. Запъхтяна, уморена, като че е изсякла кола дърва, тя се изправи, отдъхна малко и пак го хвана. И пак с нови сили и с нова ярост взе да се върти около него, превита одве от напъна си да го изкърти. Старешките й гърди дишаха гръмовно, краката й се забиваха до прасците в пясъка…”

41. Какъв момент от сюжетното развитие на действието в разказа “Една българка”
бележи цитираният откъс?
А) завръзка
Б) експозиция
+В) кулминация
г) развръзка

42. С какво изразно средство се създава впечатлението за свръхчовешко напрежение
и усилие в подчертания израз?
А) олицетворение
+Б) хипербола
В) сравнение
Г) епитет

43. Кое от следните качества НЕ характеризира образа на опълченците от одата
“Опълченците на Шипка”?
7
А) патриотизъм и доблест
Б) всеотдайност и твърдост
+В) агресивност и неотстъпчивост
Г) безкористност и саможертвеност

44. Кой от следните детайли най-ярко индивидуализира образа на Македонски от
повестта “Немили-недраги”?
А) “висок мъж”
Б) “с дребно и надупчено от шарката лице”
+В) “с лукави, дръзки очи”
Г) “огромно извехтяло палто”

45. Кое твърдение НЕ характеризира отношението на Алеко към Новия свят?
+А) Алеко приема безрезервно всички страни на американската действителност.
Б) Щастливеца се възхищава от божествената красота на Ниагара.
В) Пътеписецът е огорчен, че в основата на ценностната система на американеца
стоят парите, а не човекът.
Г) Алеко е очарован от архитектурното и градоустройственото разнообразие на
Новия свят.

46. Коя от особеностите НЕ характеризира речевото действие в разказа
“Ангелинка”?
А) аз-форма на разказване
Б) ретроспективно връщане
В) елементи на снизходителна ирония
+Г) повествование от името на всевиждащ разказвач
Прочетете следния откъс и отговорете на въпроси № 47 – 49.
“Лице сухо, кокалесто, с цвета на ощавена гайда, с голямо мъхнато разстояние
между носа и устата, с редки дълги косми по брадата, с вежди, паднали отстрани, дърпани от безчислените бръчки около свитите й очи. Тя говореше гръмко и из устата й се показваха два стари зеленясали зъба като камъни пред някоя тъмна пещера. Тя ме погледна приветливо и в нейния кротък кравешки поглед имаше толкова обич, простодушие и доброта ...”

47. Какъв похват е използван в откъса?
А) разказ за душевното състояние
+Б) портретна характеристика
В) разказ за миналото
Г) речева характеристика

48. Кой от следните коментари НЕ е уместен за цитирания текст?
+А) външността на леля Дъмша предизвиква драматично разочарование у
пастирчето
Б) несъответствието между очаквания и реалния образ на софиянката поражда
комичен ефект
В) образът на леля Дъмша е описан с чувство за хумор
Г) смехът, който външността на героинята поражда, е беззлобен, добросърдечен,
снизходителен
8

49. Назовете изразното средство в подчертания откъс от текста.
Отговор: сравнение

50. Кой от следните детайли НЕ съдържа характеристика на душевното състояние на Гунчо от разказа “По жицата”?
+А) “ризата му беше само кръпки”
Б) “затегли без нужда ту мустаците си, ту брадата си”
В) “дебелите му мазолести пръсти трепереха”
Г) “погледът му ... тъй си и блуждаеше”


Забележка: Задачи № 17, № 22, № 46 е необходимо да се редактират.

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

stefka ( 2) на 18 Септември 2012
hhhh
love_temptation ( 2) на 09 Март 2011
Верните отговори трябва да са тези с +
kristin ( 10) на 05 Март 2011
Добре де, ама трябват отговори иначе няма никакъв смисъл! Който го е правил да сложи и отговори!
nikolai ( 8) на 17 Декември 2008
hora trqbva mi sa4inenie razsajdeniena tema:balgarite-grajdani na evropa po balgarski za srqda nqkoi da mi pomogne-plese.