Типове води в българия


ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ - Това са речни и езерните води на България.
РЕКИ - Реките формират оттока си почти изцяло в планинските области, където има гъста мрежа от притоци. Като протичат през равнинно-хълмистите и низинните области, те приемат по-малко притоци и са по-скоро транзитни за територии.Такива са почти всички големи реки, които пресичат Дунавската равнина и Горно тракийската равнина. В най-североизточните части на България липсват течащи води.Поради малката и при това със сложен релеф територия на Б-я реките са сравнително къси, с не големи водосборни басейни и следователно не много пълноводни.

ЕЗЕРА - В Б- я се наброяват около 400 езера но те са с малки размери. Формирани са в циркуси преградени с морени. Често са разположени стъпаловидно и се оттичат едно в друго дават началото на реки. По-известни ледникови езера в Рила са Седемте рилски езера, Мусоленските.В страната ни има карстови, тектонски и свлачищни езера.

КАРСТОВИТЕ ЕЗЕРА - се образуват при карстови извори. Водата им е силно варовита, богата на калциев карбонат.

ТЕКТОНСКИ ЕЗЕРА - образуват се от земетресения

СВЛАЧИЩНИТЕ ЕЗЕРА-срещат се в райони с интензивно развити свлачищни явления. Такива по Черноморското крайбрежие са малките езера.Образуват се от свлачища с непостоянни размери.
ПОДЗЕМНИ ВОДИ- има най-голямо разпространение те се срещат както в планинските така и в равнинно-хълмистите области според условията за формирането им подземните води се делят на: грунтови, напорни (артезиански), карстови и минерални

Грунтови води - са акумулирани обикновено в порите на алувиалните отложения на реките.Те са основен източник за водоснабдяване на много селища в страната.

НАПОРНИ (Артезиански) ВОДИ - има в Дунавската равнина(Ломско, Плевенско, Добруджа), в Горно тракийската низина по Черноморското крайбрежие.Те залягат по дълбоко и на места образуват големи подземни басейни.

КАРСТОВИ ВОДИ - В Б-я са обособени 135района с карстови води които обхващат около 40% от всички подземни води.

МИНЕРАЛНИ ВОДИ - Б-я е богата на минерални води

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.