Иван Вазов - „Немили-недраги”

ИВАН ВАЗОВ - „НЕМИЛИ-НЕДРАГИ”
ЖАЛКОТО И ВЕЛИЧАВОТО У ЧОВЕКА
СЪЧИНЕНИЕ РАЗСЪЖДЕНИЕ ВЪРХУ I ГЛАВА


В повестта си „Немили-недраги” Иван Вазов пресъздава образа на българския хъш в предосвобожденската епоха на България, когато смелите родолюбци се изправят сре­щу жестоките турски поробители в борба за освобождението на своя народ. Изграж­дайки контрастните личности на български­те борци за свобода, повествователят ри­сува един истински, жив образ на народ­ния хъш, в който по своеобразен начин се преплитат жалкото и величавото, мизерно­то настояще и славното минало. Прокуде­ни от родната земя, принудени да водят живот, изпълнен с ежедневни усилия за фи­зическо оцеляване, борбените хъшове са запазили в душата си светлия образ на оте­чеството, за което са готови да се жертват.

Жалко е да живееш на чужда земя - от­хвърлен и презрян. Мъчно е да водиш мизерно съществуване, заобиколен от студе­нина и безразличие. Но храбрите патриоти са направили своя избор, знаейки пред какви изпитания ще се изправят. Възвише­ният идеал на хъшовете ги води по пътя на саможертвата, изпълнен с много страдания, но и с една велика цел - освобождаване от гнета на поробителя. Свободният по дух човек не се интересува от материалното. Той живее, следвайки своята мисия. Таки­ва са и българските хъшове. Те са готови да пренебрегнат и надживеят жалкото в настоящия миг на живота си в името на величавия идеал за национална независимост.

В началото на повестта авторът рисува мрачната и студена картина на нощна Браила, която предизвиква у хъшовете чувство на потиснатост от негостоприемната и чуж­да румънска земя. В мрака на хладната нощ свети само „едно малко, тясно, защитено с железни пръчки прозорче”. То е на една скромна, „будна кръчма”, носеща патрио­тичното име „Народна кръчма на Знаменосе­цът!”. Този и множеството подобни на не­го надписи на български заведения свиде­телстват за съхранилия се на чуждата земя български патриотичен дух. Макар наивни и смешни за онзи, в чието сърце не гори пламъкът на българското родолюбие, дръз­ките изображения на посечени турци по стените на лавките за тютюн потвърждават присъствието на националния български дух в Румъния.

Жалко е наистина, че хъшовете разчитат за своето оцеляване на бедните като тях тютюнджии и родолюбци. Но макар и с мизерно настояще, това са някогашни участници в „героическите чети на Хаджи Димитър и Филип Тотя”. Мъченическото им настояще е следствие от славното, само-жертвено минало.

Но нека погледнем в кръчмата на Знаме­носеца, където Вазов за първи път ни за­познава с главните герои на повестта. Опу­шената, бедна изба е съхранила един чис­то български свят. Мизерна е кръчмата, съ­довете, „йерархически наредени”, се съби­рат на една полица, а осветлението се със­тои от една единствена лампа, но налепените по стената картини, изобразяващи славни битки, макар скромни, свидетелст­ват за българското самосъзнание. Най-сил­но впечатление прави една грубо изобра­зена картина, пресъздаваща величестве­ния образ на съдържателя на кръчмата - „храбрият Странджа - знаменосец”. Сега този български лев лежи и слуша разкази за славното минало, разгарящи пламъка на патриотизма в сърцето му. Жалко е насто­ящето на стария хъш, „дълголик, сух, жълт, с гъста черна брада”, изнемощял от мизери­ята, но пазещ жив спомена за славното ми­нало на България, за битките срещу поро­бителя.

Силни идейно-емоционални внушения носи и образът на Македонски - „един висок мъж с дребно и надупчено от шарката лице”, с дълги „сиви мустаци и с лукави, дръз­ки очи". Неговият образ разкрива храброст­та и силния дух, които носи българският хъш. Отражение на този дух са дръзките очи, устремени към свободата. Внушител­на е личността на този емигрант, но и жал­ка, защото страдалческото ежедневие е об­лякло борбената му душа в дрипи, обвило е съзнанието му с грижи за оцеляването, оставяйки единствено спомена за вели­чествените битки за Родината.Мъченическото в българс­ките хъшове Вазов подчерта­ва чрез образите на Хаджията и Попчето. Тези някогашни четници в отечеството сега са изнемощели, сухи и измъче­ни от немотия. Въпреки това и те, заедно със стария и препатил Странджа и с дръзкия Македонски, споделят пори­ва за борба. Те също вървят по саможертвения път към заветната сво­бода. А именно изборът на този път възвеличава хъшовете и осмисля тяхната жерт­ва.

Младият Бръчков, споделящ хъшовските неволи и вълнения, макар невлизал в бой с тираните, е не по-малко патриот. За неговото преклонение пред величавата идея за освобождение свидетелства стра­хопочитанието му пред колосалния за не­го образ на Странджата, живеещ с мисълта за България и готов да се жертва за нея. Бръчков вижда единствено величавото Знаменосеца, единствено неговия непреклонен дух.

Преплитайки контрастните символи на слава и дрипи, величие и мизерия, Иван Вазов изгражда още в първа глава на по­вестта образа на българския хъш - мъче­ник и герой. Жалкото съществуване на хъ­шовете в Румъния забулва тяхното вели­чаво минало, но не е способно да изтрие спомена за славните битки в родината. Въз­вишеният порив на борците за свобода към избавление от турските поробители ги води по път, изпълнен с мизерия и ли­шения, но изборът на този път извисява героите на пиедестал, стоящ над обикно­веното, жалкото и ежедневното. Контрас­тният образ на хъша - жалък в своето нас­тояще, но и велик в спомените за минало­то и мечтите за бъдещето, е истински сходен с възрожденската реалност, защо­то символизира по своеобразен начин ве­личавото и жалкото бленуваното и отри­чаното, идеалистичното и реалното, кое­то всеки човек в голяма или малка степен носи в душата си.


Източник:http://bg-pishtov.com/

Добави коментар

Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

Коментари

Няма добавени коментари.