Работа с JavaScript - масиви, операции

МАСИВИ

1.Едномерни масиви.

Var names = new Array(4);
names[0] = “Ani”;
names[1] = “Ivan”;
names[2] = “Petar”;
names [3] = “Martin”;


Първият елемент се поставя автоматично на нулева позиция.

Друг начин за задаване на масив със стойности:
var names = new Array(“Ani”, “Ivan”, “Petar”, “Martin”);

Достъп до елемент:
names[3]
names[“Martin”]

Koгато индексът е низ, както във втория израз, елементът от масива се превръща в свойство на обекта names = > names.Martin => този израз е еквивалентен на описаните два по-горе (не важи за числа).

2.Mногомерни масиви.

var Ani = new Array(“Ivanova”, “Petrova”);
var Ivan = new Array(“Vasilev”, “Dimitrov”);
var Petar = new Array(“Georgiev”, “Slavchev”);
var Martin = new Array(“Ivov”, “Tsarev”);
var names = new Array(Ani, Ivan, Petar, Martin);


Обръщение към елемент: names[3][0]
names[3,0] - грешка

3.Методи.

join(знак_за_разделяне) - дава низ съдържащ всички елементи на масива, разделени със знак_за_разделяне;
sort( ) - сортира елементите на масива;
reverse( ) - променя реда на елементите на масива, като ги обръща;


ОБЕКТИ - СЪЗДАВАНЕ

var variable = new klas_name; => създава се нова инстанция на класа;

низове, числа и масиви - това са обекти;

var string_name = new String(“text”); & #8801; var stringName = “text”;


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ

1.Аритметични операции.
+ събиране - изваждане * умножение / деление
++ увеличение единица => var1++ => var1 = var1 + 1;
-- намаляне с единица => var1-- => var1 = var1 - 1;
% деление по модул - отрицание

2.Релации.
= = равенство != различие > по-голямо < по-малко
>= по-голямо или равно <= по-малко или равно

3.Лоогически операции.
!
отрицание & & логическо умножение (и) || логическо събиране (или)


ОПЕРАТОР ЗА ПРИСВОЯВАНЕ

променлива = израз

Използване на аритметични и логически операции в оператор за присвояване:
а + = b => a = a + b
a - = b => a = a - b
a / = b => a = a / b
a % = b => a = a % b
a * = b => a = a * b
a | = b => a = a | b
a & = b => a = a & b


Понятие за ООП
Web понятия
Вграждане на скрипт в web код
Променливи, низове, коментари
Условни преходи
Циклични действия
 • Масиви, операции
  Обекти - Date() - методи
  Обекти - String() - методи
 • Добави коментар

  Трябва да сте регистриран потребител, за да коментирате материалите.

  Коментари

  Няма добавени коментари.